Kaderbrief 2021-2025

Wijzigingen indeling programmabegroting

Voor programma 4 zijn er de volgende wijzigingen in de doelenboom:

Oude naam

Nieuwe naam

Toelichting

4A1.1 Opstellen fietsbeleid

4A1.1 Opstellen en uitvoeren fietsbeleid

Het betreft niet alleen opstellen van beleid, maar ook uitvoeren van beleid.

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid

4A2.1 Opstellen en uitvoeren voetgangersbeleid

Het betreft niet alleen opstellen van beleid, maar ook uitvoeren van beleid.

Doel 4A2 Betere looproutes

Doel 4A2 Stimuleren lopen

In het nieuwe voetgangersbeleid is het stimuleren van lopen als beleidsdoel geformuleerd. Het oorspronkelijke doel van 4A2 had te maken met de aanlooproutes van de bronpunten (parkeergarages, stations) naar het centrum. De aanlooproutes naar de bronpunten zijn opgenomen in het voetgangersbeleid.

4B1.1 Opstellen openbaar vervoer beleid

4B1.1 Opstellen en uitvoeren openbaar vervoer beleid

Het betreft niet alleen opstellen van beleid, maar ook uitvoeren van beleid.

4B1.4 Verbeteren kwaliteit busstation en aanrijroutes

4B1.4 Knooppunt Leiden Centraal

De oorspronkelijke opgave om een nieuw busstation te realiseren is verbreed naar het ontwikkelen van een integraal OV knooppunt. Hierdoor wordt de benaming van het krediet “nieuwe OV terminal CS” gewijzigd in “OV Knoop Leiden CS”. De oude prestatienaam legt de focus op het busstation en de aanrijroutes. De titel Knooppunt Leiden Centraal dekt beter de lading en wordt ook als zodanig benoemd in beleidsdocumenten.

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer

4C1.1 Opstellen en uitvoeren beleid autoverkeer

Het betreft niet alleen opstellen van beleid, maar ook uitvoeren van beleid.

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid

4D1.1 Opstellen en uitvoeren parkeerbeleid

Het betreft niet alleen opstellen van beleid, maar ook uitvoeren van beleid.

Doelenboom begroting 2021:

Beleidsterrein

Doel

Prestatie

4A Fietsers en voetgangers

4A1 Meer fietsgebruik

4A1.1 Opstellen fietsbeleid

4A1.2 Verbeteren fietsroutes

4A1.3 Noord-zuid verbindingsas Leiden Bio Science Park

4A2 Betere looproutes

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid

4B Openbaar vervoer

4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.1 Opstellen openbaar vervoer beleid

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Holland Noord

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

4B1.4 Verbeteren kwaliteit busstation en aanrijroutes

4C Autoverkeer

4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer

4C1.2 Autoluwe binnenstad

4C 1.3 RijnlandRoute

4C 1.4 Leidse Ring Noord

4C 1.5 Verbeteren knelpunten wegennet

4C 1.6 Herinrichten centrale infrastructuur Leiden Bio Science Park

4D Parkeren

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid

4D1.2 Parkeermanagement

4D1.34 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

4D1.45 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

4E Leefomgeving

4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4 E1.1 Verkeersveiligheidsbeleid

4 E.1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

4 E.1.3 Verkeersmanagement

4E2 Verduurzaming mobiliteit

4 E2.1 Uitvoeren maatregelen verduurzaming mobiliteitsbeleid

Doelenboom begroting 2022:

Beleidsterrein

Doel

Prestatie

4A Fietsers en voetgangers

4A1 Meer fietsgebruik

4A1.1 Opstellen en uitvoeren fetsbeleid

4A1.2 Verbeteren fietsroutes

4A1.3 Noord-zuid verbindingsas Leiden Bio Science Park

4A2 Stimuleren lopen

4A2.1 Opstellen en uitvoeren voetgangersbeleid

4B Openbaar vervoer

4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.1 Opstellen en uitvoeren openbaar vervoer beleid

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Holland Noord

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

4B1.4 Knooppunt Leiden Centraal

4C Autoverkeer

4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen en uitvoeren beleid autoverkeer

4C1.2 Autoluwe binnenstad

4C 1.3 RijnlandRoute

4C 1.4 Leidse Ring Noord

4C 1.5 Verbeteren knelpunten wegennet

4C 1.6 Herinrichten centrale infrastructuur Leiden Bio Science Park

4D Parkeren

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.1 Opstellen en uitvoeren parkeerbeleid

4D1.2 Parkeermanagement

4D1.34 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

4D1.45 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

4E Leefomgeving

4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4 E1.1 Verkeersveiligheidsbeleid

4 E.1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

4 E.1.3 Verkeersmanagement

4E2 Verduurzaming mobiliteit

4 E2.1 Uitvoeren maatregelen verduurzaming mobiliteitsbeleid