Kaderbrief 2023-2027

Wijzigingen indeling programmabegroting

Voor programma 4 zijn er de volgende wijzigingen in de doelenboom:

Nieuwe doelenboom 2024

De afgelopen jaren is het beleidskader rondom mobiliteit vernieuwd en zijn er nieuwe programma’s Leiden Duurzaam Bereikbaar en Agenda Autoluwe Binnenstad opgezet. De opbouw van programma 4 in de beleidsbegroting sluit hier echter niet bij aan. Deze is nog gebaseerd op het oude beleid en programma. Tevens is er de wens om de voortgang op de programma’s meer te verweven met de P&C cyclus, zoals reeds aangegeven in de brief van 9 januari 2023 (Z/21/3274304) behorende bij de voortgangsrapportage programma Autoluw en Leiden Duurzaam Bereikbaar. Wij stellen daarom voor om de doelenboom voor de begroting 2024 e.v. aan te passen, zodat deze aansluit bij het nieuwe beleidskader en de programma’s.

Tevens stellen we voor de titel van programma 4 te wijzigen van bereikbaarheid naar mobiliteit. Het programma gaat over meer dan alleen het bereikbaar houden van de stad. Het programma behelst ook de verkeersveiligheid, de overgang naar duurzame vervoersmiddelen en het verbeteren van de leefbaarheid door het invoeren van autoluwe gebieden. De titel Mobiliteit dekt dan ook beter de inhoud van het programma.

De nieuwe doelenboom is opgebouwd vanuit drie beleidsterreinen die samen de belangrijkste pijlers zijn in de mobiliteitsambitie. De drie beleidsterreinen zijn “4A Verduurzaming mobiliteit”, “4B Verbeteren bereikbaarheid” en “4C Verbeteren verkeersveiligheid”.

De indicatoren zijn dusdanig gekozen dat zij aansluiten bij de doelen. Er wordt veel gebruik gemaakt van de gegevens uit de stads- en wijkenquête die tweejaarlijks wordt gehouden.

De voortgang van de projecten in de programma’s Autoluwe Binnenstad en Leiden Duurzaam Bereikbaar wordt gemeld in de P&C cyclus.

Beleidsterrein 4A Duurzame Mobiliteit

Voor de verduurzaming van de mobiliteit wordt aan verschillende ambities gewerkt. Aan de ene kant streven we een overgang na van auto naar de meer duurzame vervoersvormen als fiets, lopen en het openbaar vervoer. Aan de ander kant zal er altijd gemotoriseerd verkeer blijven en stimuleren we de overgang naar zero emissie vervoer. Dit beleidsterrein is dan ook opgebouwd uit twee prestaties “Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer” en “Stimuleren verduurzaming personen- en goederenvervoer”. De agenda autoluwe binnenstad zal een prominente plaats krijgen binnen dit beleidsterrein. De projecten uit dit programma dragen voor een deel bij aan de verduurzaming. Maar ook biedt de overgang naar duurzame vervoersmiddelen ruimte voor het vergroten van de leefbaarheid in de stad, wat ook onderdeel is van dit programma.

Doel

Prestaties/subdoelstelling

Indicatoren in begroting 2024

4A1 Verduurzaming Mobiliteit

4A1.1 Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer

4A1.1.a Percentage bewoners dat lopend, per (brom/snor)fiets, scooter of openbaar vervoer naar werk, opleiding, binnenstad of winkels gaat (SE)

4A1.2 Stimuleren verduurzaming personen- en goederenvervoer

4A1.2.a Percentage bewoners dat tevreden is over de hoeveelheid laadinfrastructuur in de buurt (SE)

4A1.2.b Percentage huishoudens dat gebruik maakt van een deelautosysteem (SE)

4A1.2.c Duurzaamheidsscore CROW totaal

Beleidsterrein 4B Bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid voor alle modaliteiten is belangrijk voor een fijn woonklimaat en economisch vitale stad. Dit gaat niet alleen over rijdend verkeer, maar ook over stallingsruimte voor zowel de fiets- als de auto. Alle ambities op het gebied van bereikbaarheid voor voetganger, fiets, openbaar vervoer en auto, zoals opgenomen in de vastgestelde beleidsnota’s, zullen onder de volgende prestaties worden opgenomen: “Verbeteren bereikbaarheid voor voetgangers”, “Verbeteren bereikbaarheid fiets”, “Verbeteren openbaar vervoer”, “Waarborgen doorstroming”, “Verbeteren parkeeraanbod”. Het project “Leiden Verbindt” is ook onderdeel van dit beleidsterrein.

Doel

Prestatie/subdoelstelling

Indicatoren in begroting 2024

4B1 Verbeteren bereikbaarheid

4B1.1 Verbeteren bereikbaarheid voor voetgangers

4B1.1.a Percentage voetgangers dat geen of slechts af en toe hinder ondervindt in de binnenstad (SE)

4B1.2 Verbeteren bereikbaarheid fiets

4B1.2a Aantal fietsritten op werkdagen bij stadspoorten

4B1.3 Verbeteren openbaar vervoer

4B1.4a Aantal check-ins op de stadslijnen

4B1.4b Aantal in- en uitstappers treinstations in Leiden gemiddeld per werkdag

4B1.4 Waarborgen doorstroming

*

4B 1.5 Verbeteren parkeeraanbod

4B1.5.a Percentage Leidenaren dat zelf veel overlast van parkeerproblemen ondervindt (Veiligheidsmonitor)

4B1.5.b Percentage autobezitters dat parkeermogelijkheden voor bewoners in openbare ruimte bij huis

met goed of voldoende beoordeelt (SE)

4B1.5.c Percentage autobezitters dat parkeermogelijkheden voor bezoekers in openbare ruimte bij huis

met goed of voldoende beoordeelt (SE)

4B1.5.d Percentage fietsers dat de parkeermogelijkheden voor de fiets in de binnenstad van Leiden met uitstekend of goed beoordeelt (SE)

4B1.5.e Percentage fietsers dat de parkeermogelijkheden voor de fiets bij het Centraal Station met uitstekend of goed beoordeelt (SE)

4B1.5.f Percentage fietsers dat de parkeermogelijkheden voor de fiets in de woonbuurt met uitstekend of goed beoordeelt (SE)

*) Een goede indicator voor deze prestatie moet nog nader worden bepaald.

Beleidsterrein 4C Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is uitgangspunt bij alles wat de gemeente doet in de openbare ruimte. Het verbeteren van verkeersveiligheid vindt plaats langs twee belangrijke pijlers. Ten eerste educatie. Door voorlichting en verkeerslessen aan te bieden aan de kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen wordt veilig verkeersgedrag gestimuleerd. Ten tweede worden infrastructurele maatregelen genomen om de aandachtslocaties zoals opgenomen in de verkeersveiligheidsmonitor te verbeteren. De twee pijlers zijn opgenomen als prestatie: “Stimuleren verkeersveilig gedrag” en “Verbeteren verkeersveilige inrichting”.

Doel

Prestatie/subdoelstelling

Indicatoren in begroting 2024

4C1 Verbeteren Verkeersveiligheid

4C1.1 Stimuleren verkeersveilig gedrag

4C1.1.a Percentage bewoners dat zich meestal of altijd veilig voelt in het verkeer in Leiden (SE)

4C1.2 Verbeteren verkeersveilige inrichting

4C1.2.a Aantal letselongevallen over 3 jaar op de aandachtslocaties in de verkeersveiligheidsmonitor (Ongevaldata en verkeersveiligheidsmonitor)

Doelenboom begroting 2023:

Programma 4 Bereikbaarheid

Beleidsterrein

Doel

Prestatie

4A Fietsers en voetgangers

4A1 Meer fietsgebruik

4A1.1 Opstellen fietsbeleid

4A1.2 Verbeteren Fietsroutes

4A1.3 Noord-zuid verbindingsas Leiden Bio Science Park

4A2 Betere looproutes

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid

4B Openbaar vervoer

4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.1 Opstellen openbaar vervoer beleid

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Holland Noord

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

4B1.4 Knooppunt Leiden Centraal

4C Autoverkeer

4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer

4C1.2 Autoluwe binnenstad

4C 1.3 RijnlandRoute

4C 1.4 Leidse Ring Noord

4C 1.5 Verbeteren knelpunten wegennet

4C 1.6 Herinrichten centrale infrastructuur Leiden Bio Science Park

4D Parkeren

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid

4D1.2 Parkeermanagement

4D1.34 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

4D1.45 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

4E Leefomgeving

4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4 E1.1 Verkeersveiligheidsbeleid

4 E.1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

4 E.1.3 Verkeersmanagement

4E2 Verduurzaming mobiliteit

4 E2.1 Uitvoeren maatregelen verduurzaming mobiliteitsbeleid

Doelenboom begroting 2024:

Programma 4 Mobiliteit

Beleidsterrein

Doel

Prestatie

4A Duurzame Mobiliteit

4A1 Verduurzaming Mobiliteit

4A1.1 Beïnvloeding modal shift ten gunste van fiets, voetganger en openbaar vervoer

4A1.2 Stimuleren verduurzaming personen- en goederenvervoer

4B Bereikbaarheid

4B1 Verbeteren bereikbaarheid

4B1.1 Verbeteren bereikbaarheid voor voetgangers

4B1.2 Verbeteren bereikbaarheid fiets

4B1.3 Verbeteren openbaar vervoer

4B1.4 Waarborgen doorstroming

4B 1.5 Verbeteren parkeeraanbod

4C Verkeersveiligheid

4C1 Verbeteren Verkeersveiligheid

4C1.1 Stimuleren verkeersveilig gedrag

4C1.2 Verbeteren verkeersveilige inrichting