Kaderbrief 2021-2025

Financiële ontwikkelingen

Ontwikkeling

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2021

2022

2023

2024

2025

Budgettair neutraal

08.01

Renovatie buitenbad de Vliet

L

S

 

8

7

7

7

      

-8

-7

-7

-7

 

08.02

Verplaatsen FC Boshuizen

B

I

-187

    
     

-26

-26

-26

-26

-26

   

L

I

187

    
     

26

26

26

26

26

    

S

7

6

6

6

6

     

-7

-6

-6

-6

-6

 

08.03

Beheerplan Sport 2022-2026

B

S

  

-40

-40

-40

   

L

I

 

259

   
    

S

 

17

93

117

98

      

-276

-53

-77

-58

 

08.04

Beschikbaar stellen programmagelden museum De Lakenhal

B

I

-149

    
   

L

I

149

    
 

08.05

Inzet rijksmiddelen voor cultuur i.v.m. corona-epidemie

B

I

558

    
   

L

I

-558

    

Mee/Tegenvaller

08.06

Sportpark de Mors

B

I

-500

    
   

L

I

500

    
    

S

  

212

210

208

 

08.07

Aanpassen krediet korfbalvelden Montgomery

B

S

 

-15

-15

-15

-15

   

L

I

-34

    
    

S

 

15

15

15

15

 

08.08

Programmamanager grote sportprojecten

L

I

39

20

20

  
 

08.09

Herstel dubbel begrote cultuurcoaches

B

S

108

108

108

108

108

   

L

S

  

-110

-110

-110

 

08.10

Huisvestingslasten culturele instellingen

L

I

350

350

   
 

08.11

Vrijval investering hockeyveld Roomburg

L

S

0

0

-256

-254

-252

Nieuwe uitgave

08.12

Energievoorzieningen

L

S

50

50

50

50

50

 

08.13

Leids Mediafonds - incidentele dekking 2022

L

S

 

100

   
 

08.14

Compensatie sportvelden Vlietzone

B

I

     
   

L

I

500

    
     

-500

    
    

S

  

48

48

47

Tot.

    

513

628

71

51

51

Bedragen x 1.000,-

Budgettair neutraal

08.01 Renovatie buitenbad De Vliet

In afgelopen maanden is gedurende de renovatie van het buitenbad meerwerken naar voren zijn gekomen die tijdens de ontwerp- en bouwteamfase niet konden worden voorzien.Om deze extra kosten op te vangen, stellen we voor omhet krediet voor de renovatie buitenbad De Vliet met 125.000 te verhogen. De structurele kapitaallasten van € 7.500 kan worden gedekt binnen beschikbaar budget.

08.02 Verplaatsen FC Boshuizen

In november 2020 is uw raad geïnformeerd over de voortgang verplaatsing FC Boshuizen. Deze aanvraag betreft een uitwerking van deze informatiebrief. Conform de overeenkomst uit 2012. waarbij bij de aanvang van het project Haagwegkwartier woningbouw Noordelijke sportvelden destijds op papier is gesteld dat FC Boshuizen, indien het onverhoopt de activiteiten aan de Boshuizerkade zou stoppen, er een vergoeding wordt uitbetaald van € 130.000. Deze afspraak is gemaakt in de tijd dat FC Boshuizen van een ander deel van sportpark Boshuizerkade moest verhuizen vanwege woningbouw en daarbij hun verenigingsgebouw op verzoek van de gemeente moest verlaten. Er is afgesproken dat FC Boshuizen dit bedrag in 5 jaarlijkse termijnen van 26.000 ontvangt. Daarbij is de aanvullende afspraak gemaakt dat FC Boshuizen dit bedrag zal investeren in activiteiten om het jeugdvoetbal en de ontwikkeling tot wijksportpark te stimuleren en te bevorderen. De club FC Boshuizen informeert de gemeente jaarlijks omtrent de verrichte en te verrichten activiteiten op dit gebied. Met deze afspraak wordt de vergoeding dus ingezet voor jeugdactiviteiten en activiteiten voor de wijk.
Het restkrediet voor het woonrijpmaken van de openbare ruimte bij de nieuwbouw Noordelijke sportvelden Haagwegkwartier welke gedekt is uit de reserve Grondexploitaties kan afgesloten worden. Het project is gereed. Hiervoor wordt het restkrediet voor de woningbouw Noordelijke Sportvelden afgeraamd met €186.852 en hiervan wordt €130.000 in 5 jaar beschikbaar gesteld aan FC Boshuizen. Het restant van €56.852 wordt teruggestort in de reserve Grondexploitaties.

08.03 Beheerplan Sport 2022-2026

Het huidige beheerplan sport heeft een looptijd tot en met 2021, voor 2022 – 2026 wordt een nieuw beheerplan opgesteld. De financiële effecten van dit nieuwe beheerplan zijn nu al in beeld gebracht op basis van recente schouwen en inspecties. De financiële effecten zijn: 1. structureel een resultaat nihil, dus het sportareaal wordt ook in 2022-2026 onderhouden binnen de huidige beschikbare budgetten in de meerjarenbegroting. 2. in 2022 ontstaat een incidenteel voordeel van 259.000. Dit is een effect van de nieuwe sportaccommodaties die toegevoegd worden en oude sportaccommodaties die uiteindelijk buiten gebruik worden gesteld. In de huidige exploitatie en voorziening voor groot onderhoud zijn voor de oude accommodaties beperkt middelen opgenomen, alleen het hoognodige wordt gedaan. Vanaf 2023 zijn deze middelen afgeraamd en worden deze vervangen door stelposten voor de nieuwe accommodaties. Dit maakt dat 2022 een tussenjaar is en de lasten vanaf 2023 op het structurele peil worden gebracht. Hier staat tegenover dat in 2022 extra investeringen gedaan moeten worden voor de nieuwe sportaccommodaties (inrichting, ict en software), die niet binnen de projecten en/of de huidige exploitatie zijn gedekt. Het voorstel is om het eenmalige voordeel in 2022 in de reserve afschrijving investeringen te storten ter dekking van de afschrijvingslasten en voor 259.000 aan kredieten beschikbaar te stellen.

08.04 Beschikbaar stellen programmagelden museum De Lakenhal

In het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2020 wordt 149.353 gestort in de reserve tentoonstellingen en projecten MDL. Doel is meerjarige programmabudgetten voor lopende tentoonstellingen en projecten beschikbaar te houden. We stellen voor om dit bedrag voor 2021 weer beschikbaar te stellen ten laste van deze reserve.

08.05 Inzet rijksmiddelen voor cultuur i.v.m. corona-epidemie

Bij brief van 16 november 2020 maakte de Minister van OCW de coronacompensatie aan gemeenten voor de schade in de culturele sector 2021 bekend. De Minister stelt voor 2021 150 miljoen rijkscompensatie voor de coronaschade bij de lokale cultuur beschikbaar, te verdelen aan gemeenten via een decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds. Voor Leiden betekent dit dat er een bedrag van 1.922.353 beschikbaar is. Dit budget zal de dekking vormen voor de uitvoering van Tijdelijke regeling Compensatiebudget Cultuur en Coronaschade 2021, de compensatiebijdragen voor de door de gemeentelijke culturele instellingen (Museum De Lakenhal en Molenmuseum De Valk) geleden coronaschade en de financiering van activiteiten of investeringen die van belang worden geacht in het kader van een toekomstbestendige culturele infrastructuur, ook in de post-coronaperiode.


Hiervoor heeft het college heeft de Tijdelijke regeling Compensatiebudget Cultuur en Coronaschade 2021 vastgesteld. De regeling beoogt:

  • het beperken van het netto verlies van lokale culturele instellingen als gevolg van de coronamaatregelen;
  • innovatieve initiatieven te ondersteunen die – ondanks beperkende maatregelen i.v.m. het reduceren van coronabesmettingen - bijdragen aan het corona-proof mogelijk maken van culturele activiteiten en/of aan een robuuste, toekomstbestendige cultuursector in Leiden.

Mee / tegenvaller

08.06 Sportpark De Mors

Vanwege de realisatie van een bedrijventerrein in de Vlietzone moet er op basis van de motie ‘m2 sportareaal blijft gelijk’ (M17.0062/1), waarvan de inhoud inmiddels is verankerd in het beleidskader sport & gezondheid 2019-2023 Samen maken we de stad gezond en actief, het aanwezige sportareaal in Vlietzone-Midden (ter grootte van twee voetbalvelden) elders in de stad worden gecompenseerd zodra dat in de Vlietzone-Midden verdwijnt. Het sportareaal in De Vliet kan worden gecompenseerd door de Steenwisselplaats aan de Haagse Schouwweg een sportbestemming te geven en dat terrein aan het naastgelegen sportpark De Mors toe te voegen. Hiervoor is een investering nodig van 3.410.000 (€ 3,01 miljoen voor herinrichting park en € 0,4 miljoen voor kleedkamers). Vanuit het Contourenplan buitensportaccommodaties is € 500.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt een investering van 3.410.000 op te nemen in het MIP met als dekking € 500.000 uit het contourenplan buitensportaccommodaties en € 500.000 uit de de reserve Grondexploitaties en de resterende € 2.410.000 te kapitaliseren waarbij de kapitaallasten van 201.880 ten laste van de algemene middelen gebracht worden. Voor de toenemende beheerlasten wordt structureel € 10.000 opgenomen in programma 8.

08.07 Aanpassen krediet korfbalvelden Montgomery

Voor 2021 is een krediet beschikbaar van 130.000 voor de investering Montgomery vervanging twee kunstgras toplagen korfbalvelden. De korfbalbond heeft de vereniging compensatie gegeven om het seizoen te mogen afmaken op het oude veld, maar voor het nieuwe speelseizoen moet het veld voorzien zijn van een nieuwe kunstgras toplaag. Door de groei van de korfbalvereniging zijn niet twee, maar minimaal drie korfbalvelden van 20x40 m benodigd. Hiermee sorteren we voor op toekomstige verzoek om uitbreiding van het aantal speelvelden en voorkomen we grotere investeringskosten voor de dan uit te voeren aanpassingen. Meerkosten ontstaan doordat het totale oppervlakte aan kunstgras vergroot wordt en een deel van de hekwerken en bestrating wordt aangepast of verplaatst. Aangezien de velden per het nieuwe seizoen bespeeld moeten worden kan niet gewacht worden met de investering, waardoor de investering moet worden opgehoogd met € 120.000. Dit wordt gedekt vanuit de verlaging van de dotatie aan de voorziening sportaccommodaties. De dotatie aan de voorziening sportaccommodaties kan over 2021 met 154.000 omlaag worden bijgesteld. De verlaging van de dotatie is het gevolg van enerzijds de nieuwe sportaccommodaties, waardoor op de huidige/oude accommodaties enkel het hoog nodige planmatig onderhoud wordt uitgevoerd. Anderzijds is het een gevolg van de actualisatie van het nieuwe beheerplan, waardoor er een onderbouwing ligt voor de toekomstige onderhoudsonttrekkingen.

08.08 Programmamanager grote sportprojecten

Door de vertraging van de realisatie van de topsporthal, zwembad en ijsbaan is er geen dekking beschikbaar vanaf 2021 voor de programmamanager grote sportprojecten (12 uur p.w.), waarvoor budget beschikbaar was t/m 2020. Er wordt nu voorzien dat dekking nodig is tot en met 2023.

Omdat de financiële ruimte in deze kaderbrief beperkt is, stellen we voor om in 2021 € 39.000 beschikbaar te stellen en voor 2022-2023 jaarlijks € 19.500, 50% van het benodigde bedrag om deze taken ten volle uit te voeren. Richting de begroting gaat het college met het bewuste organisatieonderdeel verder aan de slag om met duidelijke prioritering formatie en ambitie in balans te brengen. Hierover rapporteren we in de Programmabegroting 2022.

08.09 Herstel dubbel begrote cultuurcoaches

Er zijn op dit moment drie combinatiefunctionarissen cultuur, de cultuurcoaches. Voor deze cultuurcoaches zijn afspraken gemaakt tot en met 2022 met Rijk en uitvoerende partners. Bij de aanmelding van de uitbreiding combinatiefunctionaris bij de Kaderbrief 2019-2022 is per abuis een rijksbijdrage meegenomen waardoor de aanvraag budgetneutraal is aangemeld. Voor de periode tot en met 2022 zijn lopende afspraken, waardoor niet per direct met deze combinatiefunctionarissen cultuur gestopt kan worden. Dit betekent voor 2021 en 2022 een nadeel van 108.000. Vanaf 2023 worden inkomsten en uitgaven afgeraamd.

08.10 Huisvestingslasten culturele instellingen

Een belangrijk deel van de aan BplusC, Leidse Schouwburg, Stadagehoorzaal, Gebr. De Nobel en Theater Ins Blau verstrekte subsidies wordt ingezet voor de dekking van de huisvestingslasten. Afgelopen jaar was het rapport van Expertisebureau Republiq aanleiding om incidenteel een verhoging van de subsidie voor deze instellingen te realiseren, specifiek met het oog op deze problematiek. Het recent door BMC opgestelde Deltaplan Cultuur geeft aan dat deze problematiek nog steeds actueel is. Mede op basis van de conclusies van het Deltaplan Cultuur zijn plannen in voorbereiding om bedoelde huisvestingslasten te verlagen, met name door het reduceren van het aantal culturele accommodaties. De realisatie van die plannen vergt tijd. Dit is de reden dat er voor nogmaals twee jaar aanvullend budget ter hoogte van € 350.000 beschikbaar wordt gesteld om te voorkomen dat het huurdersonderhoud van de gemeentelijke panden verder achterstand oploopt.

08.11 Vrijval investering hockeyveld Roomburg

Naar aanleiding van de uitkomst van het referendum Wijksportpark Roomburg waarbij de stad tegen het Wijksportpark heeft gestemd heeft de raad het kaderbeluit niet genomen. De middelen die hiervoor gereserveerd zijn à € 256.000 kunnen vrijvallen.

Nieuwe uitgave

08.11 Energievoorzieningen

Uitvoering motie 'Duurzame alternatieven voor dieselaggregaten' (M190076.11) wat vraagt om 1. nieuwe voorzieningen, 2. technische aanpassingen bestaande energievoorzieningen en 3. het slimmer organiseren van de energievoorziening zodat het beheer eenvoudiger en efficiënter wordt. Een en ander past ook binnen het Schone Luchtakkoord waar de gemeente Leiden zich onlangs bij aangesloten heeft. Hiernaast speelt er rond de huidige stroomvoorzieningen een grote onderhoudsinhaalslag in het kader van de NEN3140 (veiligheid) die uit reguliere middelen gefinancierd wordt. De onderhoudswerkzaamheden in het kader van veiligheid dienen zo snel mogelijk uitgevoerd worden en kunnen niet worden uitgesteld. De gemeente is namelijk bij ongelukken aansprakelijk.

08.12 Leids Mediafonds - incidentele dekking 2022

Op voorstel van D66 en CU heeft de Raad in april 2016 de notitie "Lokaal medialandschap Leiden" vastgesteld. De Raad gaf toentertijd aan zich zorgen te maken over het voortbestaan van een pluriform lokaal medialandschap. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van het Leids Mediafonds. Nu 3 ½ jaar verder is het Leids Mediafonds uitgegroeid tot een landelijk toonaangevend initiatief.
In de afgelopen 3 ½ jaar heeft het Leidse Mediafonds zijn nut bewezen. Het fonds dat de bevordering van kwaliteitsjournalistiek beoogt, heeft voor een belangrijke impuls gezorgd waarbij inwoners, instellingen en bedrijven in de Leidse regio beter zijn geïnformeerd over wat er speelt in de stad Leiden en directe omgeving. De bijdragen vanuit het fonds aan een groot aantal producties heeft geleid tot het vervaardigen van kritische, betrouwbare en onafhankelijke journalistieke producten gebaseerd op zorgvuldig onderzoek en met de noodzakelijke diepgang. Juist in een tijd van een toevloed aan nepnieuws en "alternatieve feiten" is er in toenemende mate behoefte aan betrouwbare en kwalitatieve journalistiek. Het Leidse Media Fonds draagt daar zeker aan bij. Ook de Provincie Zuid-Holland is overtuigd van het nut van kwaliteitsjournalistiek en de noodzaak om daar financieel aan bij te dragen. Bij besluit van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland van 24 november 2020 is de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Zuid-Hollandse Journalistiek vastgesteld. Op basis van deze regeling kan de door de gemeente Leiden verleende subsidie aan het Leids Media Fonds voor 2021 (ad € 100.000) worden verdubbeld. Gezien de onzekere financiële context stellen we voor om deze middelen incidenteel voor 2022 beschikbaar te stellen. Structurele dekking vanaf 2023 kan worden afgewogen als er meer duidelijkheid is over het financieel kader voor de komende jaren.

08.13 Compensatie sportvelden Vlietzone

Door de opheffing voetbalvelden in de Vlietzone zou een deel van de sportcompensatiebehoefte bestaan uit het toevoegen van een hockeyveld in het Roomburgerpark. Uit het recente referendum blijkt dat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak bestaat hiervoor. Omdat er geen plek is voor uitbreiding van een heel sportveld in de Mors wordt geadviseerd daarom terug te vallen op de tweede door de LSF geopperde oplossingsrichting, namelijk het realiseren van meerdere kleinere sportvoorzieningen in de openbare ruimte, voor de ongeorganiseerde sporter. Voorbeelden hiervan zijn een calesthenicspark (zoals recentelijk aangelegd op het Bètaplein), een bootcampparcours, een buitenklimwand, een basketballcourt of een skatepark. De LSF vraagt om aandacht voor de kwaliteit en maatvoering voor deze voorzieningen, en vooral om een vormgeving die optimaal uitnodigt om te sporten en juist niet uitnodigend is voor andere activiteiten, zoals het uitlaten van de hond of picknicken. Voor het Wijksportpark was structureel € 256.000 beschikbaar voor kapitaallasten. Voorgesteld wordt een investering van € 960.000 op te nemen voor 4 compacte sportvoorzieningen waarbij de structurele kapitaallasten € 43.000 bedragen en deze ten laste van de vrijval van € 256.000 te brengen en € 500.000 uit de incidentele beschikbare middelen in Prg 8C exploiteren sportaccommodaties.