Kaderbrief 2020-2024

Financiële ontwikkelingen

Ontwikkeling

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2020

2021

2022

2023

2024

Budgettair neutraal

08.01

Stijgende kosten inhuur exploitatie sportaccommodaties

B

S

-125

-125

-125

-125

-125

   

L

S

125

125

125

125

125

 

08.02

stelpost voor prijsstijging sportaccommodaties

B

I

  

474

  
    

S

   

-23

-24

   

L

I

  

-474

  
    

S

   

23

24

Mee/Tegenvaller

08.03

Vrijvallen risicobuffer verkoop panden rondom Lakenhal

B

I

-380

    
 

08.04

Aanbesteden delen kennis en kunst

B

I

-110

-110

   
   

L

I

110

110

   
 

08.05

Eigen vermogen BplusC - Lakenhal

B

I

-300

    
   

L

I

300

    
 

08.06

Aantrekken kwartiermaker team SPA

L

I

 

70

70

  
 

08.07

Correctie kapitaallasten Leidse Schouwburg/Stadsgehoorzaal

L

S

114

119

127

159

161

 

08.08

Huisvestingslasten culturele instellingen

L

I

350

350

   
 

08.09

Doorlopen subsidie Stg.Ijshal

L

I

  

100

  
 

08.10

Kosten programmamanager grote sportprojecten

L

I

102

    

Nieuw Beleid

08.11

Leids mediafonds in 2020 met 200.000 ondersteunen

L

I

28

    
 

08.12

Voorzetten subsidie PS theater in Leiden

L

I

 

75

   

Tot.

    

213

614

297

159

161

Bedragen x 1.000,-

Budgettair neutraal

08.01 Stijgende kosten inhuur exploitatie sportaccommodaties

Bij de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties dient uitval van personeel, door onder andere ziekte en verlof, vrijwel altijd direct op te vangen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Lesgroepen vragen om een instructeur, er is voldoende toezicht bij de zwembaden nodig in het kader van de veiligheid, enz. Daarvoor maakt de ambtelijke organisatie, naast haar vaste medewerkers, gebruik van uitzendkrachten. In de zomerperiode (mei – aug) gaan de buitenbaden bovendien open. Deze piek wordt ook grotendeels opgevangen door uitzendkrachten. Per saldo wordt jaarlijks circa 14.000 uur aan uitzendkrachten ingezet. Door veranderde wetgeving (WAB) kunnen we niet langer gebruik maken van goedkopere payroll constructies. We zijn nu genoodzaakt om al onze inhuur conform de wetswijziging te organiseren, wat een kostenstijging van 20% / circa € 125.000 met zich meebrengt. Dit kan worden opgevangen door hogere baten door aangepaste btw-systematiek.

08.02 Stelpost voor prijsstijging sportaccommodaties

In verband met de stijgende bouwkosten van sportaccommodaties wordt voorgesteld om een stelpost van € 2.311.000 in het MIP op te nemen voor de bouw van sportaccommodaties. De kapitaallasten worden deels gedekt door de eenmalige vrijval van kapitaallasten in programma 8, die wordt gestort in de reserve afschrijving investeringen. Een ander deel wordt gedekt door een bijdrage uit programma 8C3.3 Verstrekken sportstimuleringssubsidies.

Ook vindt er een correctie plaats op het budget energielasten sportaccommodaties. De kapitaallasten van de duurzaamheidsinvesteringen à € 75.000 worden gedekt door een verlaging van de energielasten. Dit is per abuis niet gebeurd met de vrijval kapitaallasten in 2021. Dit wordt nu gecorrigeerd ten laste van de post overhead projecten.

Mee-/tegenvallers

8.03 Vrijvallen risicobuffer verkoop panden rondom Lakenhal

Bij de verkoop van panden rondom de Lakenhal is een meevaller gerealiseerd van 900.000 doordat een vanuit de cultuurbudgetten hiervoor beschikbaar gestelde risicobuffer niet hoefde te worden aangesproken. Bij de besluitvorming over het project Lakenhal is besproken dat deze meevaller beschikbaar zou worden gehouden voor cultuur. Naast aanmeldingen 08.02 'aanbesteden onderdelen takenpakket BlusC' en 08.03 'Versterken eigen vermogen BplusC' wordt de resterende 380.000 ingezet om overige nadelen binnen programma 8 beleidsterrein cultuur op te vangen.

08.04 Aanbesteden delen kennis en kunst

In de brief van het College aan de Raad van 12 december 2019 heeft het college de raad geïnformeerd over de ambitie om in de cultuursector, naast subsidiëring, een andere wijze van financiering te willen gaan hanteren. Met ingang van 2022 wil het College via aanbesteding financiële middelen verdelen voor kennis- en kunstactiviteiten in Leidse wijken, gericht op kinderen, jongeren en mensen met taal- en/of andere (sociale, economische) achterstanden, zoals nu (onder meer) uitgevoerd door BplusC. In 2020 en 2021 zal een procedure van aanbesteding moeten worden voorbereid voor de hierboven genoemde doelen en doelgroepen, met een nadere afbakening van aan te besteden percelen. Met ingang van 1 januari 2022 kunnen dan (privaatrechtelijke) contracten en/of (publiekrechtelijke) tendersubsidies worden gegund, aan één of meerdere partners. Voor de uitvoering van dit project wordt 2 jaar een bedrag van 110.000 ter beschikking gesteld. Dekking vanuit de onbenutte risicobuffer voor de verkoopopbrengst van panden rond de Lakenhal.

08.05 Versterken eigen vermogen BplusC

Het eigen vermogen van BplusC is in het boekjaar 2018 afgenomen tot 260.000. De gemeente heeft in 2012 als norm bepaald dat het minimum weerstandsvermogen van BplusC 360.000 moet bedragen. Vanaf 2017 is de jaarlijkse subsidie aan BplusC structureel met 100.000 gekort. Deze subsidiekorting kwam ten gunste van de exploitatie van het (vernieuwde en uitgebreide) Museum De Lakenhal. Bij het opleggen van deze korting heeft de toenmalige wethouder van Cultuur namens het College op 19 juni 2012 aan de Raad toegezegd dat deze korting weer wordt teruggedraaid indien en voor zover het weerstandvermogen van BplusC onder de grens van 360.000 zou zijn gedaald. Bij brief van 12 december 2019 “Huisvesting BplusC, eigen vermogen, contractering” heeft het College de Raad aangegeven dat de subsidiekorting voor BplusC van 100.000 (voor de jaren 2018, 2019 en 2020) mogelijk zal worden teruggedraaid. Dit onder voorwaarden die gesteld zijn in ten aanzien van het toekomstbestendig maken van BplusC. Dekking vanuit de onbenutte risicobuffer voor de verkoopopbrengst van panden rond de Lakenhal.

08.06 Aantrekken kwartiermaker nieuwe sportaccommodaties

In 2022 opent de gemeente Leiden drie nieuwe sportaccommodaties: een indoorsportcentrum, een zwembad en een ijshal. Met deze nieuwe accommodaties verwachten we te kunnen bijdragen aan de ambitie om meer Leidenaren aan het sporten te krijgen en daarnaast de verenigingen van Leiden hedendaagse faciliteiten te bieden om hun (top)sporttalenten op te leiden en competitie te spelen op het hoogste wedstrijdniveau. Bij de realisatie van de nieuwe sportaccommodaties worden de doelstellingen m.b.t. duurzaamheidsambities ingepast. Bovenstaande opgave vraagt de komende periode een grote inspanning van de ambtelijke organisatie. Te denken valt aan de volgende werkzaamheden:

  • Afstemming met Stichting IJshal over exploitatie van totale accommodatie voor optimale synergie en samenwerking;
  • Aanbesteding en contractvorming professionele pachter van de horeca;
  • Inrichten toegangscontrolesysteem en afstemming op bestaande systemen in huidige accommodaties;
  • Inrichten kantoren en werkplekken, inclusief bijbehorende ICT faciliteiten;
  • Afstemming met andere huurders, zoals Hengelaarsbond en pachter van de shop voor verhuur/verkoop schaatsen;
  • Opzetten van een sleutelplan;
  • Inrichten van een kassaregistratiesysteem;
  • Operationeel managers installeren en inwerken.

Deze opgave kan, samen met het draaiend houden van de huidige bedrijfsvoering, niet binnen de beschikbare capaciteit worden opgevangen. Deze middelen worden aangewend voor het aantrekken van een kwartiermaker (2 jaar 0,5 fte) om de betrokken organisatieonderdelen te begeleiden naar de nieuwe situatie.

08.07 Correctie kapitaallasten Leidse Schouwburg / Stadsgehoorzaal

Sinds 2017 zijn de door de Leidse Schouwburg/Stadsgehoorzaal aan de gemeente terug te betalen kapitaallasten voor de bedrijfsmiddelen die (in 2012 bij de verzelfstandiging) van de gemeente aan de Leidse Schouwburg/Stadsgehoorzaal zijn overgaan niet juist in de gemeentebegroting verwerkt. Deze omissie wordt gecorrigeerd (2020: 114.000; 2021: 119.000; 2022: 127.000; 2023: 159.000 en 2024: 161.000). Tot en met 2034 zal het bedrag jaarlijks worden aangepast conform afspraken 2012.

08.08 Huisvestingslasten culturele instellingen

Vooruitlopend op de resultaten van een momenteel extern uitgevoerd onderzoek naar de gestegen huisvestingslasten van de grote culturele instellingen (BplusC, de Leidse Schouwburg/Stadsgehoorzaal, Theater Ins Blau als - in mindere mate - Gebr. De Nobel), wordt budget gevraagd om gevolg te kunnen geven aan de conclusies van dit onderzoek om achterstallig huurdersonderhoud te laten uitvoeren en zo het huidige cultureel aanbod te kunnen garanderen. In totaliteit ontvangen de vier instellingen 8,8 miljoen aan jaarlijkse subsidie. Voorstel is voor de komende twee jaar 4% (350.000) hiervan te reserveren om het huidige cultureel aanbod te kunnen garanderen.

08.09 Doorlopen subsidie Stichting IJshal

Aan de Stichting IJshal is in 2012 d.m.v. een amendement (RB12.0118 / A120118/1) een toezegging gedaan dat zij tot aan de renovatie van de huidige ijshal jaarlijks een subsidie ontvangen van € 100.000. De renovatie was eerder gepland dan de nieuwbouw ijshal. Derhalve is vanaf 2022 geen subsidie voor de Stichting IJshal opgenomen in de begroting. Omdat de bouw met een jaar vertraagd is, wordt voorgesteld om in 2022 deze jaarlijkse subsidie op te nemen in de begroting. Met deze subsidie kan de Stichting IJshal het onderhoud aan de bestaande hal dat niet uitgesteld kan worden tot aan de oplevering van de nieuwe hal zelf uitvoeren .

08.10 Kosten programmamanager grote sportprojecten

Door de vertraging van de topsporthal, zwembad en ijsbaan is er geen dekking beschikbaar in 2020 voor de betreffende programmanager. Hiervoor was budget beschikbaar tot en met 2019.

Nieuw beleid

08.11 Leids Mediafonds in 2020 met 200.000 ondersteunen

Er is bij de behandeling van de Kaderbrief 2019 toegezegd om in 2020 het Leids Media Fonds te subsidiëren met € 200.000. Vanuit het budget voor de lokale radio omroep is 72.500 ruimte. Dit betekent dat in 2020 aanvullend 27.500 noodzakelijk om in 2020 200.000 beschikbaar te stellen voor het Leids Mediafonds. In 2020 ontvangt de Raad de evaluatie van het Leids Mediafonds.

08.12 Voortzetten subsidie PS theater Leiden

PS|theater maakt kunst en cultuur laagdrempelig en toegankelijk. Het brengt kunst dichtbij de inwoners. PS|theater betrekt onverwachte doelgroepen, niet alleen passief maar ook actief. Hun werkwijze werkt verbindend. Ze laten zien waar de kracht en de thema’s zitten in een wijk op een manier die naadloos aansluit bij de Cultuurvisie Leiden 2020 met nadruk op diversiteit en inclusie. In 2017 is meerjarig incidenteel 75.000 subsidie beschikbaar gesteld. Per 2021 valt deze subsidie weg. Om PS|theater voor de stad Leiden te behouden zijn we voornemens om deze subsidie in 2021 en 2022 incidenteel voor te zetten. Voor 2021 verwerken we dit bedrag incidenteel in de Kaderbrief. De besluitvorming over nieuw beleid vanaf 2022 vindt plaats bij de Programmabegroting 2021 (zie ook hoofdstuk financiële keuzes en positie).

Nieuw beleid dat geheel wordt doorgeschoven naar de Programmabegroting 2021

Deze voornemens zijn niet verwerkt in de cijfers van deze Kaderbrief maar worden bij de Programmabegroting 2021 afgewogen tegen de beschikbare financiële ruimte.

08.13 Wijksportpark Roomburgerpark

Vorig jaar is een onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een inrichting van het gebied waarbij groen, recreatie en sport en andere maatschappelijke functies meer worden gemengd, en er meer ruimte ontstaat voor hockey. Conform het raadsbesluit Richtinggevende keuze wijksportpark Roomburg in juni 2019 heeft de gemeenteraad het college (per amendement) de opdracht gegeven om een inrichtingsvoorstel voor het wijksportpark Roomburgerpark op te stellen. Conform het amendement wordt een inrichtingsvoorstel opgesteld. De informatie uit het haalbaarheidsonderzoek zal als input dienen bij de uitwerking om tot een inrichtingsvoorstel te komen. We zijn voornemens om bij de Programmabegroting 2021 vanaf 2023 € 250.000 ruimte voor kapitaallasten beschikbaar te stellen.