Ga naar boven

Totaaloverzicht autonoom

Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die niet of nauwelijks beinvloedbaar zijn en voortvloeien uit bijvoorbeeld rijksbeleid of in het verleden (vrijvallende) aangegane verplichtingen.

Aanm

Onderwerp

L/B

2020

2021

2022

2023

01.01

Verbeteren kwalititeit basisregistratie personen

L

179

179

179

179

01.02

Accountantskosten

L

61

61

61

61

02.01

Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio, nacalculatie indexering loonkosten

L

170

222

222

222

08.01

Subsidie Stichting IJshal

L

100

100

0

0

08.02

Reserve Pieterskerk

B

-70

-70

-70

-70

Subsidie Pieterskerk

L

-299

-356

-356

-356

10.01

Bijstand (BUIG)

B

0

0

0

0

11.01

Onderuitputting kapitaallasten bedrijfsvoering

L

-415

-186

-30

-318

11.02

Ontwikkeling kapitaallasten 2020 - 2023

L

-948

-1.361

-3.557

1.006

11.03

Bijdrage VNG

L

201

201

201

201

11.04

Ontwikkeling algemene uitkering

B

-1.418

-1.409

-2.845

-6.099

Ontwikkeling algemene uitkering, reservering areaal uitbreiding

L

0

0

100

200

Algemene uitkering (daling overschot BTW-compensatiefonds)

B

3.446

4.006

4.927

4.927

11.05

Ontwikkeling OZB niet-woningen

B

500

500

500

500

11.06

Dividend Alliander

B

0

-500

-500

-500

Dividend BNG

B

-400

-400

-400

-400

11.07

CAO 2019/2020, stelpost

1.000

1.000

1.000

1.000

11.08

Treasury, renteresultaat

L

-576

-934

169

984

Totaal

1.531

1.053

-399

1.537