Kaderbrief 2021-2025

Ontwikkeling algemene uitkering Gemeentefonds

Ontwikkeling uitkeringen uit het gemeentefonds, maartcirculaire 2021.

In deze kaderbrief zijn, in tegenstelling tot vorig jaar, de gevolgen van de meicirculaire niet verwerkt. Wij verwijzen hiervoor naar de afzonderlijke raadsbrief. De meicirculaire verscheen te laat om integraal te verwerken in deze kaderbrief. In deze kaderbrief zijn alle wijzigingen verwerkt t/m de maartcirculaire 2021.

De algemene uitkering ontwikkelt zich ten opzichte van de meerjarenraming 2021-2024 als volgt:

-/- = Nadeel (Bedragen x 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Raming begroting/MJB 2021 -2024

281.260

280.227

283.962

286.132

286.132

Raming kaderbrief 2021-2025 o.b.v. maartcirc 2021

279.129

275.963

281.339

286.586

291.656

Verschil

-2.132

-4.265

-2.623

454

5.524

 

N

N

N

V

V

Taakmutaties:

     

1.Totaal taakmutaties maartcirculaire

-1.881

1.150

1.400

1.650

2.026

2. Stelpost areaal uitbreiding

    

-200

      

Netto ontwikkeling

-4.013

-3.114

-1.722

2.104

7.348

 

Nadeel

Nadeel

Nadeel

Voordeel

Voordeel

      

Toelichting netto ontwikkeling:

     

3.Ontwikkeling uitkeringsbasis, (groei Nederland)

-679

-1.360

-1.648

-1.689

-1.572

4.Ontwikkeling accres (groei gemeentefonds)

-122

-136

-275

-223

1.204

5.Ontwikkeling sociale maatstaven

-2.166

-768

501

1.574

3.184

6.Ontwikkeling fysieke maatstaven

-929

-658

-1.356

256

1.632

7.Aanpassing reservering voor Loon- en prijscompensatie

  

1.200

1.500

2.900

8. Uitkomst herijking gemeentefonds

  

p.m.

p.m.

p.m.

9. Uitkomsten kabinetsformatie

  

p.m.

p.m.

p.m.

10. Uitkomst arbitrage jeugdzorg

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

11. Overige verschillen

-117

-193

-145

185

0

 

-4.013

-3.114

-1.722

2.104

7.348

 

N

N

N

V

V

  1. Taakmutaties De berekening en analyse van de ontwikkeling van de algemene uitkering sluit, door kleinere mutaties, niet exact aan bij de raming in het financieel systeem. Hiervoor maken we een correctie in de analyse onder regel 11. In de tussentijdse maartcirculaire wordt een aantal compensaties voor corona 2021 beschikbaar gesteld. Deze zijn opgenomen in de laatste coronabrief aan de raad. Verder wordt op deze regel het schrappen van de stelpost compensatie Wmo vermeld. Dit nadeel staat als nadeel op programma 9 aangemeld.
  2. Jaarlijks reserveren we vanuit de algemene uitkering 200.000 voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte door toename van het aantal woningen en niet-woningen. Voor 2025 wordt dit bedrag toegevoegd aan de stelpost.
  3. Door de hogere landelijke groei van de sociale maatstaven, zoals het aantal bijstandscliënten, daalt het uitkeringspercentage van het gemeentefonds en daarmee de uitkering.
  4. In de septembercirculaire is het accres (groei gemeentefonds) van het gemeentefonds licht aangepast. Het accres voor 2025 is aan de raming voor 2025 toegevoegd. In de meicirculaire 2021 volgt een nieuwe raming van het accres.
  5. Het aantal inwoners is per 1-1-2021 lager dan geraamd dan in de begroting 2021-2024. De sterke stijging vanaf 2024 wordt veroorzaakt door het grote aantal nieuwe woningen vanaf 2023. In deze raming gaan we er vanuit dat de incidentele daling in 2020 in de loop van 2021 voor minimaal de helft zal worden ingehaald.
  6. De meerjarenraming is geactualiseerd ten opzichte van de begroting 2021-2024 op basis van de bouwmonitor, waarbij het aantal geplande woningen vanaf 2023 voor 75% is meegeteld, en 2024 voor 50%.
  7. Loon- en prijscompensatie. De algemene uitkering wordt door het Rijk meerjarig geraamd in lopende prijzen. De begroting van Leiden ramen we in constante prijzen. Dat betekent dat we een schatting moeten opnemen voor loon- en prijscompensatie. We zetten als het ware een bedrag opzij om straks de inflatie te kunnen betalen. Die schatting hebben we op basis van de laatste prognoses van het CPB aangepast, 3,4 miljoen in 2022 oplopend tot 10,5 miljoen in 2025. Dit is structureel lager dan in de meerjarenraming 2020 -2024 was opgenomen en leidt per saldo tot een structureel voordeel. Op basis van de meicirculaire passen we deze raming eventueel nog aan. De loon- en prijscompensatie voor 2022 is volgens de laatste verwachtingen:Lonen 3,0%, goederen en diensten 1,5%
  8. Herijking gemeentefonds. Het voorlopige voorstel voor herijking van de verdeling van het gemeentefonds resulteert voor Leiden in een voordeel van afgerond 5 miljoen. Omdat het om een voorstel gaat mogen we in de berekening van de algemene uitkering nog geen rekening houden met een voordeel. In de begroting 2021 hebben eerder we wel rekening gehouden met een mogelijk nadeel (het behoedzaamheidsbudget). Dat scenario lijkt nu minder waarschijnlijk.
  9. Uitkomsten kabinetsformatie. De kabinetformatie leidt in meer of mindere mate tot wijzigingen van de rijksbegroting. Door de samen de trap op en -af afspraak leidt dit ook tot wijzigingen in de omvang van het gemeentefonds.
  10. De minister van BZK heeft aangekondigd voor 1 juli het resultaat van de besprekingen met de VNG over de Jeugdzorg bekend te maken.