Kaderbrief 2021-2025

Totaaloverzicht mee- en tegenvallers

Mee- en tegenvallers vloeien voort uit de uitvoering van het bestaande vastgestelde beleid.

Prog

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2021

2022

2023

2024

2025

1

01.02

Reserve raad

L

I

20

50

   
 

01.03

Aanbesteding RIS/BIS

L

I

15

    
 

01.04

Kosten websites raad en rekenamer

B

I

-20

    
   

L

I

80

    
 

01.05

Lagere inkomsten rijbewijzen

B

S

114

114

114

114

114

 

01.06

Kosten referendum Roomburgerpark

L

I

172

    

Totaal 1

    

381

164

114

114

114

2

02.01

Restitutie Veiligheidsregio Hollands Midden

L

I

-350

    
 

02.02

Niet realiseren taakstelling Veiligheid

L

S

 

50

50

50

50

Totaal 2

    

-350

50

50

50

50

3

03.02

Kosten tijdelijke verplaatsing van de woensdag- en zaterdagmarkt (corona)

L

I

304

    
 

03.03

Prognose toeristenbelasting

B

S

 

-329

-121

-244

-244

   

L

S

 

155

319

203

203

Totaal 3

    

304

-173

198

-41

-41

4

04.12

Lagere parkeerinkomsten als gevolg van corona

B

I

1.000

0

   
 

04.13

Restant meevaller Leidse Ring Noord

L

S

 

-3

-8

-48

-48

Totaal 4

    

1.000

-3

-8

-48

-48

5

05.06

Effecten Corona verwerkingskosten afval restfractie/milieustraat

L

I

268

    
 

05.07

Hogere inkomsten buitenreclame door nieuw contract per 2022

B

S

 

-136

-136

-136

-136

   

L

S

 

34

34

34

34

 

05.08

Beheerplannen kapitaalgoederen openbare ruimte 2022-2026

L

S

 

0

0

111

348

 

05.09

Beheer en onderhoud ambtelijke huisvesting cluster Beheer

L

I

178

178

178

178

 
 

05.10

Lagere inkomsten ‘fiets fout, fiets weg, door corona

B

I

50

    

Totaal 5

    

496

76

77

187

247

6

06.05

Versterken plantoets formatie Omgevingsvergunningen

L

S

88

88

88

88

88

 

06.06

Verlenging uitvoeringscapaciteit VTH voor de (nieuwe) huisvestingsverordening en beleidsregels onttrekking

L

I

 

78

113

35

 
 

06.07

Actualiseren beheerplannen gemeentelijk vastgoed

L

S

 

707

707

707

707

 

06.08

Lagere huurinkomsten vastgoed niet beleidsmatig ondersteund als gevolg van corona

B

I

250

    
 

06.09

Ontwikkeling brandweerlocatie Gooimeerlaan

B

S

  

217

217

217

   

L

S

  

-19

-19

-19

 

06.10

Gebiedsontwikkeling Telderskade tekort vastgoedexploitatie

B

S

  

61

110

110

   

L

S

  

-10

-51

-51

 

06.11

Onrendabele top en plankosten Trien Semlerstraat

L

I

210

490

   
 

06.12

Vrijval egalisatiereserve bouwleges

B

I

-3.149

    

Totaal 6

    

-2.602

1.362

1.157

1.087

1.052

7

07.03

Correctie budget Jeugdparticipatie (SD)

L

S

 

134

134

134

134

 

07.04

PGB Jeugdzorg (SD)

L

S

700

700

700

700

700

 

07.05

Ontwikkeling kosten regionale Jeugdhulp (SD)

L

S

1.177

2.087

1.754

1.584

908

 

07.06

Regionale uitvoeringskosten Jeugdhulp Leidse regio (SD)

L

I

108

80

   
 

07.07

Extra rijksmiddelen jeugdhulp 2021

B

I

-2.600

    
   

L

I

615

    
 

07.08

Schoonmaakkosten gymzalen

L

S

120

120

120

120

120

 

07.09

Vrijval structureel budget IGBO

L

S

-225

-258

-258

-258

-258

Totaal 7

    

-105

2.863

2.450

2.280

1.604

8

08.06

Sportpark de Mors

B

I

-500

    
   

L

I

500

    
    

S

  

212

210

208

 

08.07

Aanpassen krediet korfbalvelden Montgomery

B

S

 

-15

-15

-15

-15

   

L

I

-34

    
    

S

 

15

15

15

15

 

08.08

Programmamanager grote sportprojecten

L

I

39

20

20

  
 

08.09

Herstel dubbel begrote cultuurcoaches

B

S

108

108

108

108

108

   

L

S

  

-110

-110

-110

 

08.10

Huisvestingslasten culturele instellingen

L

I

350

350

   
 

08.11

Vrijval investering hockeyveld Roomburg

L

S

0

0

-256

-254

-252

Totaal 8

    

463

478

-27

-46

-46

9

09.02

Huisvestingslasten Telderskade (SD)

L

S

  

68

68

68

 

09.03

Niet realiseren compensatie invoering abonnementstarief (SD)

B

S

900

1.150

1.400

1.650

1.650

 

09.04

Onderzoeksagenda monitor sociaal domein (SD)

L

I

55

60

110

  
 

09.05

Plankosten sociaal domein cluster PMO (deels SD)

L

S

 

188

188

188

188

 

09.06

Taakstelling SWT Leiden (SD)

L

I

250

    
 

09.07

Wmo Maatwerkvoorzieningen (SD)

B

I

-250

    
    

S

130

130

130

130

130

   

L

S

-965

-1.190

-1.365

-1.465

-1.465

Totaal 9

    

121

338

531

571

571

10

10.01

Leidse bijdrage aan uitkeringenbudget

B

S

500

500

500

500

500

   

L

I

50

    
    

S

-1.636

-1.665

-1.648

-1.468

-1.468

 

10.02

Aanpassing BUIG-budget

B

S

469

469

469

469

469

   

L

I

-2.100

    
    

S

-469

-469

-469

-469

-469

 

10.03

Vervanging uitkeringsadministratie

L

I

805

    
    

S

 

80

80

80

80

Totaal 10

    

-2.381

-1.085

-1.068

-888

-888

OH

OH.06

Budget voormalig personeel

L

I

-200

-100

   
 

OH.07

Structureel ramen budget informatievoorziening

L

S

 

525

1.000

1.000

1.000

 

OH.08

Ontwikkeling bijdrage aan SP71

L

I

-778

    
    

S

1.855

1.180

603

603

603

 

OH.09

Alternatieve dekkingsvoorstel stadhuis (Herhuisv. ambtenaren RV20.0119)

B

S

 

50

100

  
  

Alternatief dekkingsvoorstel herhuisvesting ambtenaren

B

S

 

13

25

  
 

OH.10

Invullen taakstelling beleidscapaciteit cluster Stedelijke Ontwikkeling

L

S

386

193

193

294

294

 

OH.11

Vervanging Financieel systeem binnen SP71

L

I

1.145

601

60

  
 

OH.12

Hogere kosten ploegendiensten wagenpark door corona

L

I

15

    
 

OH.13

Aanpassing bijdrage BSGR

L

S

138

    
 

OH.14

Aframen taakstelling GPC

L

S

 

200

200

200

200

Totaal OH

    

2.561

2.662

2.181

2.097

2.097

AD

AD.04

Onderuitputting kapitaallasten

L

I

-795

    
    

S

264

    
 

AD.05

Ontwikkeling kapitaallasten 2021 - 2025

L

S

 

-1.528

-1.397

-177

1.352

 

AD.06

Maximale kapitaallasten in jaarschijf 2025

L

I

    

-500

    

S

    

500

 

AD.07

Actualisering financieringsresultaat

L

S

-2.594

-2.284

-2.580

-1.645

-803

 

AD.08

Aanname rijkscompensatie inkomstenderving en hogere lasten corona

B

I

-2.300

    

Totaal AD

    

-5.425

-3.812

-3.977

-1.822

549

Tot.

    

-5.538

2.918

1.677

3.540

5.261

Bedragen x 1.000,-