Kaderbrief 2021-2025

Totaaloverzicht nieuw beleid

Nieuw beleid vloeit voort uit nieuwe wensen ten aanzien van het beleid of betreft het continueren van bestaand beleid waarvoor incidenteel budget beschikbaar was gesteld.

Prog

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2021

2022

2023

2024

2025

2

02.03

Voldoende basis voor uitvoering juridische taken in het domein openbare orde en veiligheid

L

S

 

41

41

41

41

 

02.04

Bibob naar minimum niveau

L

S

 

79

79

79

79

 

02.05

Voortzetten regisseur intensieve wijkaanpak

L

S

 

47

47

47

47

Totaal 2

     

167

167

167

167

3

03.04

Coronasteun huren statiegeldbekers Leidens Ontzet

L

I

74

    
 

03.05

Gebiedsmanagement LBSP

L

I

 

625

   

Totaal 3

    

74

625

   

4

04.14

Kapitaallasten zero emissie zone

L

S

 

10

176

174

173

      

-10

-176

-174

-173

 

04.15

Bestuurlijk commitment knooppunt Leiden

L

I

 

1.020

   

Totaal 4

     

1.020

0

0

0

5

05.11

Inrichten BRO-coördinatorschap

L

I

23

    
    

S

 

20

20

20

20

 

05.12

Regie bodem en ondergrond

L

S

59

60

60

60

60

Totaal 5

    

81

80

80

80

80

8

08.12

Energievoorzieningen

L

S

50

50

50

50

50

 

08.13

Leids Mediafonds - incidentele dekking 2022

L

S

 

100

   
 

08.14

Compensatie sportvelden Vlietzone

B

I

     
   

L

I

500

    
     

-500

    
    

S

  

48

48

47

Totaal 8

    

50

150

98

98

97

9

09.08

Gemeentebrede programma Leiden inclusief

L

I

 

300

285

  
 

09.09

Leids Healthy Society Centre (SD)

L

I

 

50

   
 

09.10

Preventie interventie team (SD)

L

S

 

230

   
 

09.11

Programma tijdelijke huisvesting statushouders

L

I

1.350

150

150

150

 

Totaal 9

    

1.350

730

435

150

 

Tot.

    

1.555

2.772

780

495

344

Bedragen x 1.000,-