Ga naar boven

Totaaloverzicht nieuw beleid

Nieuw beleid vloeit voort uit nieuwe wensen ten aanzien van het beleid of betreft het continueren van bestaand beleid waarvoor incidenteel budget beschikbaar was gesteld.

Aanm

Onderwerp

L/B

2020

2021

2022

2023

01.03

Continuering dienstverlening en digitalisering

L

423

423

423

423

02.01

Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio, aanpassing bluswatervoorzieningen

L

30

30

30

30

02.02

Stedelijke jeugdaanpak 2020 2021, voorkoming criminaliteit

L

100

100

0

0

05.01

Dierenwelzijn: dierenambulance en vogelasiel

L

26

26

26

26

06.01

Dotatie reserve Duurzame Verstedelijking

L

555

533

511

489

06.02

Tijdelijke uitvoeringscapaciteit voor vergunning, toezicht en handhaving voor nieuwe huisvestingsverordening en beleidsregels onttrekking

L

225

225

0

0

06.03

Omgevingswet

L

200

200

200

200

07.01

Tijdelijke huisvesting internationaal georienteerd basisonderwijs

L

256

256

256

256

08.11

Leids Media Fonds

L

100

100

0

0

12.01

Dienstverlening stadskantoor, ontvangst en begeleiding bezoekers

L

50

50

50

50

Totaal

1.965

1.943

1.496

1.474