Ga naar boven

Algemene uitgangspunten

De begroting en meerjarenraming stellen we op in constante prijzen. Dat houdt in dat alleen voor het eerst komende jaar de uitgaven en inkomsten worden geïndexeerd voor prijsontwikkeling. Vervolgens ramen we de volgende jaren op het zelfde prijsniveau.

De begroting moet altijd structureel sluitend zijn. Dat houdt dat de jaarlijkse, structurele, uitgaven gedekt moeten zijn met structurele inkomsten. Met onze toezichthouder, de provincie Zuid-Holland hebben we nog overleg onder welke uitgangspunten zij de begroting voor het sociaal domein als sluitend beschouwen.