Kaderbrief 2021-2025

Wijzigingen indeling programmabegroting

Voor programma 5 zijn er de volgende wijzigingen in de doelenboom:

Aanleiding

Op 2 december 2020 heeft u het onderzoeksrapport ‘Evaluatie duurzaamheidsbeleid gemeente Leiden’ van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp ontvangen. In zijn reactie hierop heeft het college (Z/20/1693737) aangegeven u bij de kaderbrief een voorstel te doen voor het aanscherpen van de indicatoren in de begroting. Met het Uitvoeringsprogramma 2020-2023 Leiden biodivers en klimaatbestendig. Samen maken we de stad groener! (RV 20.0027) is onze ambitie bepaald: in 2050 is Leiden een klimaatbestendige stad, is de stad zichtbaar groener geworden en is de biodiversiteit vergroot. Deze ambitie sluit aan op de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie, waarin als doel is gesteld dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig is ingericht voor wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. De doelen om de ambitie te concretiseren zijn in het uitvoeringsprogramma gekoppeld aan verschillende inspanningen. De opgave voor klimaatadaptatie en biodiverse vergroening vindt u in de begroting terug in programma 5 “Omgevingskwaliteit”. Naast deze opgave vindt u hier ook andere doelen voor de omgevingskwaliteit van de stad, zoals bijvoorbeeld een schone, hele en veilige openbare ruimte. Met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma is er de wens om de doelenboom aan te passen, zodat de doelen met betrekking tot klimaatadaptatie en biodiverse vergroening explicieter zijn terug te lezen.

Wijzigingen programma 5

Betreft

Wijziging

Toelichting

Prestatie 5A1.2 Openbare ruimte projecten programma Binnenstad

Prestatie 5A1.2 vervalt.

De activiteiten van deze prestatie zijn nu opgenomen in prestatie 4C1.2 Autoluwe binnenstad. De kostenplaatsen kunnen worden overgeheveld naar prestatie 4C1.2.

Prestatie 5B1.1 Klimaatadaptatie en ontwikkelen beleid waterkwaliteit

De prestatie wordt hernoemd tot 5B1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid waterkwantiteit en waterkwaliteit.

De nieuwe naam van de prestatie sluit beter aan op het gestelde doel.

Prestatie 5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit

De prestatie wordt hernoemd tot 5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid biodiversiteit en dierenwelzijn

De nieuwe naam van de prestatie sluit beter aan op het gestelde doel.

Prestatie 5C2.2 Aanleggen Singelpark

De prestatie wordt hernoemd tot prestatie 5C1.5 Aanleggen Singelpark

De prestatie wordt hiermee verplaatst in de doelenboom. Het aanleggen van het Singelpark dient meer het doel 5C1“ontwikkelen en beheren van het openbaar groen” dan het doel 5C2 “Bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn”.

Prestatie 5C2.3 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

De prestatie wordt hernoemd tot prestatie 5C1.6 Beheren Oostvlietpolder

De prestatie wordt hiermee verplaatst in de doelenboom. Het uitvoeren van het ontwikkelplan Oostvlietpolder komt nu in de beheerfase en dient meer het doel 5C1“ontwikkelen en beheren van het openbaar groen” dan het doel 5C2 “Bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn”. De voor de Oostvlietpolder gestelde doelen m.b.t. biodiversiteit blijven behouden en maken onderdeel uit van deze prestatie.

Nieuw Beleidsterrein 5E Klimaatadaptatie

Beleidsterrein 5E Klimaatadaptatie is nieuw. Doel wordt “Beperken van effecten van extreme neerslag, langdurige droogte en hittestress; betrekken bewoners en ondernemers bij klimaatverandering.”

Een eigen beleidsterrein voor klimaatadaptatie geeft invulling aan het explicieter terug laten komen in de begroting van de gestelde doelen uit het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie en biodiverse vergroening.

Nieuwe prestatie “5E.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid klimaatadaptatie”

De prestatie “5E1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid klimaatadaptatie” komt onder de het nieuwe beleidsterrein 5C te vallen.

Een eigen prestatie voor klimaatadaptatie geeft invulling aan het explicieter terug laten komen in de begroting van de gestelde doelen uit het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie en biodiverse vergroening.

Doelenboom begroting 2021:

Beleidsterrein

Doel

Prestatie

5A Verharde openbare ruimte

5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

5A1.2 Openbare ruimte projecten programma Binnenstad

5A1.3 Beheren openbare ruimte

5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval

5A1.5 Beheren contracten buitenreclame

5A1.6 Handhaven gebruik openbare ruimte

5A1.7 Werken voor derden cluster beheer

5B Openbaar water en klimaatadaptatie

5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit

5B1.1 Klimaatadaptatie en ontwikkelen beleid waterkwaliteit

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

5B2 Stimuleren van een doelmatig gebruik van het openbaar water

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen

5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen

5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water

5C Openbaar groen en biodiversiteit

5C1 Ontwikkelen en beheren van het openbaar groen

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

5C1.3 Beheren openbaar groen

5C1.4 Behandelen kapvergunningen

5C2 Bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit

5C2.2 Aanleggen Singelpark

5C2.3 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

5D Milieu en duurzaamheid

5D1 De stad behouden voor toekomstige generaties door het tegengaan en voorkomen van aantasting van het leefmilieu

5D1.1 Milieubeheer algemeen

5D1.2 Uitvoeren geluidsanering

5D1.3 Uitvoeren bodemsanering

5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

Doelenboom begroting 2022:

Beleidsterrein

Doel

Prestatie

5A Verharde openbare ruimte

5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

5A1.2 Beheren openbare ruimte

5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval

5A1.4 Beheren contracten buitenreclame

5A1.5 Handhaven gebruik openbare ruimte

5A1.6 Werken voor derden cluster beheer

5B Openbaar water

5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit

5B1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid waterkwantiteit en waterkwaliteit

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

5B2 Stimuleren van een doelmatig gebruik van het openbaar water

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen

5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen

5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water

5C Openbaar groen en biodiversiteit

5C1 Ontwikkelen en beheren van het openbaar groen

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

5C1.3 Beheren openbaar groen

5C1.4 Behandelen kapvergunningen

5C1.5 Aanleggen Singelpark

5C1.6 Beheren Oostvlietpolder

5C2 Bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid biodiversiteit en dierenwelzijn

5E Milieu en duurzaamheid

5D1 De stad behouden voor toekomstige generaties door het tegengaan en voorkomen van aantasting van het leefmilieu

5D1.1 Milieubeheer algemeen

5D1.2 Uitvoeren geluidsanering

5D1.3 Uitvoeren bodemsanering

5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

5E Klimaatadaptatie

5E1 Beperken van effecten van extreme neerslag, langdurige droogte en hittestress; betrekken bewoners en ondernemers bij klimaatverandering

5E.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid klimaatadaptatie