Kaderbrief 2021-2025

Financiële ontwikkelingen

Ontwikkeling

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2021

2022

2023

2024

2025

Budgettair neutraal

09.01

Koploperproject doorontwikkeling cliëntondersteuning (SD)

B

I

-200

-200

   
   

L

I

200

200

   

Mee/Tegenvaller

09.02

Huisvestingslasten Telderskade (SD)

L

S

  

68

68

68

 

09.03

Niet realiseren compensatie invoering abonnementstarief (SD)

B

S

900

1.150

1.400

1.650

1.650

 

09.04

Onderzoeksagenda monitor sociaal domein (SD)

L

I

55

60

110

  
 

09.05

Plankosten sociaal domein cluster PMO (deels SD)

L

S

 

188

188

188

188

 

09.06

Taakstelling SWT Leiden (SD)

L

I

250

    
 

09.07

Wmo Maatwerkvoorzieningen (SD)

B

I

-250

    
    

S

130

130

130

130

130

   

L

S

-965

-1.190

-1.365

-1.465

-1.465

Nieuwe uitgave

09.08

Gemeentebrede programma Leiden inclusief

L

I

 

300

285

  
 

09.09

Leids Healthy Society Centre (SD)

L

I

 

50

   
 

09.10

Preventie interventie team (SD)

L

S

 

230

   
 

09.11

Programma tijdelijke huisvesting statushouders

L

I

1.350

150

150

150

 

Bijsturing

09.12

Inzet reserve sociaal domein voor tekort 2021-2023 (SD)

B

I

-121

-658

-1.580

  
   

L

I

  

1.010

  

Tot.

    

1.350

410

395

721

571

Bedragen x 1.000,-

Budgettair neutraal

09.01 Koploperproject doorontwikkeling cliëntondersteuning (SD)

Vanuit het Rijk zal in totaal 400.000 beschikbaar worden gesteld voor de doorontwikkeling van de functie cliëntondersteuning binnen het Koploperproject. Het betreft een eenmalige toekenning voor de periode 2021 t/m 2022. De middelen worden opgenomen in de meicirculaire 2021. Doel is dat inwoners beter hun weg vinden naar de loketten en regelingen van de Wmo, de Participatiewet, Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet.

Mee / tegenvaller

09.02 Huisvestingslasten Telderskade (SD)

In het gebied rond de Telderskade wordt een nieuw Huis van de Buurt ontwikkeld waar meerdere maatschappelijke organisaties in gehuisvest worden. Ten opzichte van de huidige huisvesting (oude panden met uitgesteld onderhoud) worden deze organisaties in een moderner, energiezuiniger pand gehuisvest. De huur conform beleidskader vastgoed van dit nieuwe pand zal door de nieuwe huurders moeten worden opgebracht. In zoverre dit niet lukt zullen de partijen hiervoor met een subsidie moeten worden ondersteund. Dit betreft maximaal 95.000 per jaar vanaf 2023, waarbij 27.000 binnen de begroting kan worden opgevangen.

09.03 Niet realiseren compensatie invoering abonnementstarief (SD)

Vanaf 2019 is een forse stijging van de uitgaven bij de Wmo zichtbaar, met name huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. Een deel van deze uitgavenstijging wordt toegeschreven aan de invoering van het abonnementstarief. Daarom is bij de vorige kaderbrief besloten om een structurele inkomstenstelpost op te nemen vanaf 2020 in afwachting van het uitslag van het onderzoek dat het Rijk zou doen naar de kostenstijging. Het Rijk heeft inmiddels laten weten dat er geen extra compensatie komt. De inkomstenstelpost vanaf 2021 wordt nu volledig afgeraamd. Dit nadeel moet worden opgelost binnen het sociaal domein.

09.04 Onderzoeksagenda monitor sociaal domein (SD)

Op verzoek van de raad is een onderzoeksagenda opgesteld bij de monitor sociaal domein 2020. De kosten van de vijf onderzoeksthema's worden geraamd op 275.000 (5 x 55.000), gelijk aan het bedrag dat was opgenomen in het raadsvoorstel monitor sociaal domein 2020. Omdat de financiële ruimte in deze kaderbrief beperkt is, stellen we voor om één onderzoek minder uit te voeren zodat ruimte ontstaat om binnen programma 9 in 2022 het Leiden Healthy Society Centre op te voeren.

09.05 Plankosten sociaal domein cluster PMO (deels SD)

In 2015 zijn er voor 80 miljoen aan extra taken overgeheveld naar de gemeente voor Jeugd, WMO en de Participatiewet. Het gaat om structureel extra beleidswerkzaamheden, (sub) regionale beleidsontwikkeling en samenwerkingen, aanbestedingen en monitoring. Er is dat moment drie fte structureel toegevoegd aan team BMO (Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling) en zijn er incidentele middelen beschikbaar gesteld voor extra inzet om transformatie binnen het sociaal domein te realiseren. Deze extra inzet zou per 2022 afgebouwd zijn. Gezien de inhoudelijke opgaven die binnen het sociaal domein liggen, de ambities die in het collegeprogramma staan opgenomen (eveneens buiten het hek van het sociaal domein) zoals op het gebied van sport & gezondheid en de nieuwe opdrachten vanuit het rijk, is er echter structureel meer inzet nodig. Wij achten het realistisch om de afbouw van deze tijdelijke formatie voor 50% te realiseren. De coronaperiode zorgt voor vertraging bij het uitwerken en uitvoeren van de realisatie van de taakstelling. Wij stellen daarom voor om de geplande taakstelling met een jaar door te schuiven. .

Omdat de financiële ruimte in deze kaderbrief beperkt is, stellen we voor om vanaf 2022 structureel € 187.500 beschikbaar te stellen, 50% van het benodigde budget om alle ambites te blijven uitvoeren. Richting de begroting gaat het college met het bewuste organisatieonderdeel verder aan de slag om met duidelijke prioritering formatie en ambitie in balans te brengen. Hierover rapporteren we in de Programmabegroting 2022.

09.06 Taakstelling SWT Leiden (SD)

Er is eind 2019 een structurele efficiencytaakstelling opgelegd van 350.000 vanaf 2021. Door corona kon een aantal te nemen efficidiencymaatregelen niet per 2021 worden doorgevoerd, waardoor een nadeel van 250.000 is ontstaan. Dit nadeel zal binnen het sociaal domein moeten worden opgelost.

09.07 Wmo Maatwerkvoorzieningen (SD)

Bij de decemberwijziging 2020 is gemeld dat de kosten voor PGB-Begeleiding en kortdurend verblijf veel lager zijn uitgevallen dan geraamd. Dit voordeel is structureel van aard en bedraagt 0,85 miljoen in 2021 oplopend naar 1,3 miljoen vanaf 2024. Het CAK heeft de eigen bijdragen over 2020 nog niet opgelegd. De afdrachten over 2020 zullen dus worden afgedragen in 2021. Per saldo wordt een extra opbrengst verwacht van 250.000 in 2021. Op de overige voorzieningen wordt na analyse van het rekeningresultaat 2020 een voordeel verwacht van 67.000 in 2021 oplopend naar 117.000 vanaf 2024.

Nieuwe uitgave

09.08 Gemeentebrede programma Leiden inclusief

De Gemeente Leiden streeft naar een inclusieve stad, waarin iedereen meedoet. Wij staan voor gelijke kansen, ongeacht opleidingsniveau, achtergrond, leeftijd, geaardheid of eventuele beperking. In onze stad is er voor iedereen perspectief. Het gemeentebrede programma Leiden Inclusief bestaat uit vier onderdelen: 1) Leiden toegankelijk voor mensen met een functiebeperking 2) Tegengaan van racisme en discriminatie 3) LHBTI+ en discriminatie tegengaan 4) Naar een diverse en inclusieve organisatie. Er zijn extra middelen nodig om het gemeentebrede programma Leiden Inclusief te kunnen starten.

09.09 Leids Healthy Society Centre (SD)

De Universiteit Leiden en de gemeente willen graag samen werken aan Leiden als gezonde stad. De universiteit zet haar (wetenschappelijke) kennis en kunde over gezondheid in in een samen met de gemeente op te richten Leids Healthy Society Centre waarin gezondheidsbevorderende projecten voor burgers gebundeld worden. Met Leiden gezonde stad en de oprichting van het Leids Healthy Society Centre wil de gemeente bijdragen aan preventie van ziekten, aan leefstijlinterventies en aan de mentale gezondheid van haar inwoners. Trekker namens de universiteit voor dit project is prof. Andrea Evers, hoogleraar en hoofd van de afdeling Gezondheids-, Medische - en Neuropsychologie aan de UL en hoogleraar Healthy Society binnen Medical Delta. Gemeente en universiteit delen de kosten. Deze zijn bestemd voor een kwartiermaker, ondersteuning, communicatie en een bijdrage aan facilitaire kosten. Een van de taken van de kwartiermaker is het verwerven van subsidies. De gemeentelijke bijdrage voor 2022 kan voor de helft worden gedekt uit het beschikbare budget voor programma Kennisstad . We stellen voor om de resterende 50.000 in deze kaderbrief ten laste van de reserve sociaal domein te brengen. Voortzetting van deze bijdrage vanaf 2023 zal moeten worden afgewogen als meer duidelijk is over het financieel kader voor de komende jaren.

09.10 Preventie interventie team (SD)

In de loop van 2019 is in samenwerking met de Universiteit Leiden het preventie interventie team (PIT) gestart voor een proefperiode van twee jaar. In het project worden kinderen en hun ouders begeleid. Het gaat om kinderen met een verstoorde sociale ontwikkeling die dreigen af te glijden en nauwelijks toekomen aan regulier onderwijs. Het lopende project wordt gedekt uit de reserve sociaal domein. Om deze aanpak structureel te kunnen maken is structureel 230.000 vanaf 2022 nodig. Vanwege de onzekere financiële context stellen we voor om in 2022 de benodigde € 230.000 incidenteel beschikbaar te stellen. Voortzetting vanaf 2023 zal moeten worden afgewogen als meer duidelijk is over het financieel kader voor de komende jaren.

09.11 Programma tijdelijke huisvesting statushouders

De samenwerkende partijen in de asielketen staan voor een grote opgave, omdat de opvangcapaciteit van het Centraal Orgaan Huisvesting Asielzoekers haar grenzen bereikt en de vraag naar opvangplekken groot blijft. Dat betekent dat vergunninghouders sneller gehuisvest moeten worden, waardoor de druk op de opvangcapaciteit verkleind en de vergunninghouders zo snel mogelijk integreren en participeren en het aantal opvangplekken vergroot moet worden door een opvang te realiseren.

Dit vormt aanleiding voor de start van een programma, dat zich richt op een aantal doelen. Een van die doelen is het realiseren van extra tijdelijke huisvesting in aanvulling op de huisvesting die binnen de bestaande voorraad gerealiseerd wordt in het kader van het realiseren van de taakstelling. De taakstelling voor de huisvesting van statushouderes voor gemeenten verdubbelt en de verwachting is dat de komende drie jaar sprake zal zijn van een verhoogde taakstelling.

Om deze doelen te bereiken is een bedrag in deze kaderbrief opgenomen, enerzijds om middelen aan te vragen voor de plankosten die in het kader van het programma gemaakt worden, anderzijds om middelen aan te vragen voor de realisatie van tijdelijke huisvesting voor statushouders.

Bijsturing

09.12 Inzet reserve sociaal domein voor tekort 2021-2023 (SD)

We stellen voor om de tekorten 2021-2023 'binnen het hek' te dekken uit de reserve sociaal domein. Aanvullend stellen we voor om € 1 miljoen in te zeten om de taakstelling binnen het sociaal domein voor een deel in te vullen. Na inzet van de reserve sociaal domein voor het afdekken van deze tekorten resteert in de reserve nog een buffer van € 1,5 miljoen om toekomstige tegenvallers op te vangen. Zie ook het inleidend hoofdstuk sociaal domein.