Kaderbrief 2024-2028

Financiële ontwikkelingen

Ontwikkeling

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2024

2025

2026

2027

2028

Mee/Tegenvaller

09.01

Aanvullen eigenvermogen Hecht tot mimum (begrotingswijziging 2024)

L

S

150

    
   

B

I

     
 

09.02

Onderindexatie Sterke sociale basis (LPO)

L

S

296

296

296

296

296

 

09.03

Onderindexatie Sociale wijkteams (LPO)

L

S

390

390

390

390

390

 

09.04

SD prijs- en volumeontwikkeling Wmo maatwerkvoorzieningen

L

I

 

500

   
    

S

1.300

1.400

1.700

1.050

1.575

   

B

I

-600

 

-975

  
    

S

200

-800

-525

-1.050

-1.575

Nieuwe uitgave

09.05

Kwartiermaker wijkregie

L

I

70

    
   

B

I

-70

    
 

09.06

Projectmanagement en adviescommissie kunstwerk slavernij- en koloniaalverleden

L

I

10

84

   
   

B

I

-10

-84

   
 

09.07

Stabiele situatie ongedocumenteerden

L

S

 

100

100

100

 
   

B

I

 

-100

-100

-100

 

Bijsturing

09.08

SD Invulling taakstelling sociaal domein

L

S

-737

-862

-862

1.025

1.025

   

B

I

1.012

1.137

1.137

  
    

S

-275

-275

-275

-1.025

-1.025

Tot.

    

1.736

1.786

886

686

686

Bedragen x 1.000,-

Mee- / tegenvaller

09.01 Aanvullen eigen vermogen Hecht tot minimum (begrotingswijziging 2024)

Hecht heeft vorig jaar een tekort gerealiseerd door de stijging van de salariskosten als gevolg van een nieuwe CAO. De begrotingswijziging die vorig jaar is ingediend is uiteindelijk afgewezen door het Algemeen Bestuur van Hecht. Volgens het AB was namelijk niet voldoende invulling gegeven aan de zienswijzen. Door dit besluit heeft Hecht het jaar afgesloten met een negatief resultaat en is de reserve van Hecht als gevolg daarvan onder het minimum van 3 miljoen gekomen. Om de reserve weer op niveau te brengen dient Hecht een begrotings-wijziging in. Voor Leiden gaat dit om 573.000, waarvan 423.000 kan worden opgevangen binnen de budgetten van Hecht op de Leidse begroting. De resterende 150.000 zal worden gedekt vanuit de algemene middelen.

09.02 Onderindexatie Sterke sociale basis (LPO)

Met de Sterke Sociale Basis-partners is een vijfjarig contract afgesproken, dat loopt tot en met medio 2025 met een verlengingsoptie van twee keer twee jaar. In de contracten is een andere indexeringssystematiek afgesproken dan waarmee de gemeentelijke budgetten worden geïndexeerd. De kosten van de correctie bedragen 296.000 vanaf 2024.

09.03 Onderindexatie Sociale wijkteams (LPO)

Vanaf 2024 moet de subsidie aan het Sociaal wijkteam (hierna SWT) worden verhoogd vanwege de CAO loonstijging van in totaal 15%. Deze loonstijging overstijgt de jaarlijkse gemeentelijke indexering. De extra structurele kosten bedragen 390.000.

09.04 SD prijs- en volumeontwikkeling Wmo maatwerkvoorzieningen

De kosten voor de Wmo maatwerkvoorzieningen en de uitvoering nemen de komende jaren toe. De kostenstijging wordt veroorzaakt door drie factoren: prijsstijging, overstap van cliënten (groeps)begeleiding naar het gemiddeld duurdere arrangementenmodel en door toename van het aantal Wmo-gebruikers vanwege vergrijzing. Het Rijk heeft besloten om de kostenstijging bij de gemeenten als gevolg van de vergrijzing grotendeels te compenseren. Vanaf 2027 kunnen deze extra rijksmiddelen het verwachte tekort in Leiden op de Wmo-maatwerkvoorzieningen en de uitvoering volledig dekken. Voor de periode 2024 t/m 2026 is dat niet het geval. De kosten als gevolg van de prijsstijgingen (0,9 miljoen in 2024, 1,1 miljoen in 2025 en 0,2 miljoen in 2026) worden opgevangen binnen de algemene middelen. Dat deze kosten per jaar fluctueren komt omdat er in deze jaren sprake is van oplopende budgetten. De overige kostenstijgingen worden deels gedekt door de reserve sociaal domein (lagere storting in 2024 van 0,6 miljoen en een onttrekking van 1,0 miljoen in 2026) en deels door hogere inkomsten eigen bijdragen te ramen in 2025 (de huidige raming is abusievelijk te laag geraamd).

Nieuwe uitgaven

09.05 Kwartiermaker wijkregie

Wij hechten belang aan de functie van wijkregisseurs en willen dat zij goed kunnen functioneren. Het team en de functie staan echter al langere tijd onder druk. Het is nodig dat een kwartiermaker de opdracht krijgt duidelijk te maken hoe we deze functie breed in de organisatie kunnen implementeren. De opdracht dient te leiden tot een duidelijk werkproces met een afwegingskader ("hoe om te gaan met de signalen die de wijkregisseur kent en afgeeft?") en een uitvoeringsplan ("wat is er nodig om dit goed te implementeren en wat dat vraagt van het functieprofiel van wijkregisseur?"). De eenmalige kosten (70.000) zullen worden gedekt door een onttrekking aan de reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken.

09.06 Projectmanagement en adviescommissie kunstwerk slavernij- en koloniaal verleden

De raad heeft duidelijk gemaakt in ieder geval een kunstwerk te willen. Er zijn nog geen middelen geraamd voor kosten van projectmanagement en adviescommissie die ontstaan zodra het vooronderzoek eind dit jaar gereed is. De kosten bedragen 10.000 in 2024 en 84.000 in 2025. De dekking hiervoor komt uit de reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen.

09.07 Stabiele situatie ongedocumenteerden

We stellen voor om de huidige incidenteel gesubsidieerde activiteiten voor de stabiele situatie van ongedocumenteerden te continueren voor 2025-2027. Dit vraagt jaarlijks 100.000. Deze middelen worden nu via een subsidie aan stichting COOL gegeven, die deze middelen met name inzet/verdeelt door middel van voedselbonnen en huurondersteuning. Dankzij Stichting COOL zijn de kwetsbaarsten onder de groep Leidse ongedocumenteerden enigszins in beeld bij de gemeente en wordt deze groep geactiveerd en verbonden met de samenleving (sport). Hierdoor kunnen de meest schrijnende situaties en risico's voor de openbare orde worden voorkomen. Voorgesteld wordt om deze subsidie (drie keer 100.000) te dekken uit de reserve Oekraïners, statushouders en asielzoekers (OSA).

Bijsturing

09.08 SD Invulling taakstelling sociaal domein

Bij de kaderbrief 2023 is besloten om een deel van de taakstelling op het sociaal domein vanaf 2027 structureel in te vullen. De invulling vanaf 2027 komt voornamelijk uit niet bestede budgetten die structureel van aard zijn (€ 1,35 miljoen), compensatie van het Rijk voor de aanzuigende werking van het per 2019 ingevoerde abonnementstarief bij de Wmo (0,75 miljoen) en een aantal bijsturingen (0,2 miljoen). Na verwerking van deze maatregelen staat er nog een taakstelling van 1,1 miljoen vanaf 2027 uit de kaderbrief 2023 open, die in het meerjarenbeeld 2024-2027 volledig gedekt wordt door de post behoedzaamheidsruimte.

Door de aanzuigende werking van het abonnementstarief zijn de kosten bij de Wmo fors toegenomen. Dit heeft deels de taakstelling van 2,3 miljoen veroorzaakt. Van het rijk ontvingen we een structurele vergoeding voor deze oplopende kosten en daarom wordt deze ingezet voor de taakstelling.

De onderbestedingen zijn deels autonoom ontstaan, deels door het niet volledig benutten van het beschikbare budget en doordat bepaalde middelen zowel door het rijk zijn vergoed als in de eigen begroting zijn opgenomen. Dit heeft geen aantoonbare invloed gehad op de geleverde prestaties in het sociaal domein. Deze niet bestede budgetten zijn in beeld gekomen na analyse van de jaarrekening 2023 en er is grondig onderzoek uitgevoerd naar de onderbestedingen op de budgetten van de afgelopen jaren. Voorgesteld wordt om een deel van de onderbestedingen ook voor de periode 2024 t/m 2026 af te ramen (totaal 2,9 miljoen) en dit in te zetten ter dekking van het nadeel op de regionale jeugdhulp (zie programma 7).

De bijsturing vanaf 2027 bestaat uit:

  • verlaging budget Deelverordening maatschappelijke initiatieven met € 150.000 naar € 30.000, we gaan richtlijnen hanteren voor de subsidies die we verstrekken voor maatschappelijke initiatieven. Door alleen subsidies uit te geven voor maatschappelijke activiteiten, kunnen we dit budget verlagen.
  • het meer verstrekken van een lichtere (en goedkopere) variant huishoudelijke ondersteuning voor mensen die een klein beetje ondersteuning nodig hebben, dit bespaart € 30.000 en
  • de bemiddeling naar werk van vluchtelingen uit Oekraïne organiseren vanuit het programma Oekraïners, Statushouders & Asielzoekers, dit bespaart € 18.000 binnen het hek.