Kaderbrief 2023-2027

Wijzigingen indeling programmabegroting

In lijn met het hernieuwde Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 zijn er in de doelenboom meerdere wijzigingen doorgevoerd.

In de onderstaande tabel worden allereerst de vervallen prestaties toegelicht:

Vervallen prestaties

Betreft (prestatie doelenboom 2023)

Toelichting

2A105 Inzet Veilig Thuis

  • In verband met dubbeling met prestaties in programma 9 (9D) komt deze prestatie in programma 2 te vervallen.

2A203 Preventie woninginbraken (2023)

  • In verband met de prioritering en inzet zoals opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan vervalt deze prestatie.

2A502 Handhaven bij evenementen (2023)

  • Uitvoering van deze taak valt onder Afdeling Handhaving Openbare Ruimte. Hierover wordt apart in het jaarverslag verantwoording afgelegd en via de prestatie in programma 5 (5A1.5)

Hieronder worden de nieuwe prestaties weergegeven. Een uitgebreide toelichting op de voorgenomen activiteiten in het kader van deze prestaties is terug te vinden in het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026.

Nieuwe prestaties

Betreft (prestatie doelenboom 2024)

Toelichting

2A103 Inzet Wet Bibob

  • Met de toepassing van de Wet Bibob verkleint de gemeente het risico dat met (o.a.) vergunningverlening niet-integere activiteiten worden gefaciliteerd. De afgelopen jaren is het aantal Bibob-onderzoeken fors toegenomen en ook worden de onderzoeken complexer van aard. Dit vraagt ook om scherpe keuzes qua inzet van capacitiet. Omwille hiervan wordt voorgesteld om de Inzet Wet Bibob een eigen prestatie te geven.

2A207 Bestuurlijke inzet overtredingen Opiumwet en tegengaan
van drugshandel

  • Het tegengaan van de handel van drugs en overtredingen van de Opiumwet via de inzet van burgemeestersbevoegdheden is een taak waarop permanent wordt ingezet. Omwille hiervan wordt voorgesteld om deze prestatie toe te voegen.

2A302 Inzet Dealbreakers

  • Het project Dealbreakers is gericht op het weerbaar maken van alle jongeren en voorkomen van jonge aanwas in de drugscriminaliteit. Het project is een nieuw onderdeel binnen de jeugdaanpak, en omwille hiervan wordt voorgesteld om dit programma een eigen prestatie te geven.

2A405 Inzet bij demonstraties en betogingen

  • De gemeente Leiden richt zich erop om demonstraties zo goed mogelijk te faciliteren. Het aantal demonstaties neemt de laatste jaren ook toe. Vanuit het Veiligheidsdomein is er continu sprake van inzet rond dit thema. Omwille hiervan wordt voorgesteld om deze inzet een eigen prestatie te geven.

2A502 Inzet Landelijk Programma Veilige Steden

  • Het programma Veilige Steden is gericht op het vergroten van de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte. Via dit programma worden contacten onderhouden en best practices uitgewisseld met andere steden. Gelet op de inzet die gepaard gaat met deelname aan dit programma en de bredere inzet in het kader van het verbeteren van de veiligheid in de openbare ruimte, wordt voorgesteld om deze prestatie toe te voegen.

Tot slot zijn er een aantal redactionele en tekstuele aanpassingen gedaan bij een aantal prestaties.

Wijzigingen in prestaties

Betreft (prestatie doelenboom 2024)

Toelichting

2A201, 2A202, 2A205, 2A206, 2A301,

2A401, 2A403, 2A503, 2A504, 2A506

  • Tekstuele wijzigingen / verduidelijkingen ten opzichte van 2023.

2A203

  • Prestatie hernoemd en verplaatst (was prestatie 2A103 in 2023)

Doelenboom 2023:

Doel

Prestaties

2A1 Bewaken democratische rechttstaat en

beperken van (georganiseerde) ondermijnende

criminaliteit

2A101 Aanpak ondermijning

2A102 Voorkomen of aanpakken radicalisering en polarisatie

2A103 Voorkomen cybercrime / gedigitaliseerde criminaliteit

2A104 Inzet Veilig Thuis

2A105 Inzet Veilige Publieke Taak

2A2 Beperken criminaliteit en overlast in de woonomgeving

2A201 Beperken van overlast van personen die verward gedrag vertonen

2A202 Beperken van overlast in de woonomgeving

2A203 Preventie woninginbraken

2A204 Regievoering samenwerking jaarwisseling/vuurwerk

2A205 Inzet buurt- en wijkveiligheid

2A206 Aanpak fietsendiefstal en fietsoverlast

2A3 Beperken jeugdoverlast en criminaliteit

2A301 Stedelijke Jeugdaanpak

2A4 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises

2A401 Realiseren van BRL-vakbekwame
gemeentelijke crisisorganisatie

2A402 Planvorming rondom grootschalige risicovolle evenement

2A403 Inzet bij rampen en crises

2A404 Optimale preventie brandveiligheid

2A5 Veilig ondernemen en veilig uitgaan

2A501 Risicoscan, coördinatie vergunningverlening evenement

2A502 Handhaven bij evenementen

2A503 Bijdrage aan veilig ondernemen

2A504 Handhaven coffeeshopsanctiebeleid / Regulering wietteelt

 

2A505 Coördinatie vergunningverlening horeca

2A506 Handhaven horecaregelgeving

2A507 Handhaven prostitutiebeleid

Doelenboom 2024:

Doel

Prestaties

2A1 Bewaken democratische rechttstaat en

beperken van (georganiseerde) ondermijnende

criminaliteit

2A101 Aanpak ondermijning

2A102 Aanpakken radicalisering en polarisatie

2A103 Inzet Wet Bibob

2A104 Inzet Veilige Publieke Taak

2A2 Bevorderen van veilige en leefbare

woon en leefomgeving

2A201 Beperken van overlast van personen met verward gedrag

2A202 Beperken van woonoverlast

2A203 Inzet preventie en weerbaarheid gedigitaliseerde
criminaliteit

2A204 Regievoering samenwerking jaarwisseling/vuurwerk

2A205 Inzet buurt- en wijkveiligheid en integrale wijkaanpak

2A206 Aanpak fietsendiefstal

2A207 Bestuurlijke inzet overtredingen Opiumwet en tegengaan
van drugshandel

2A3 Regie op jeugd (overlast en criminaliteit)

2A301 Inzet Stedelijke Jeugdaanpak

2A302 Inzet Dealbreakers

2A4 Fysieke veiligheid en optimaliseren crisisorganisatie

2A401 Realiseren en bestendigen van BRL-vakbekwame
gemeentelijke crisisorganisatie

2A402 Planvorming rondom grootschalige risicovolle evenement

2A403 Inzet bij rampen en (cyber)crises

2A404 Optimale preventie brandveiligheid

2A405 Inzet bij demonstraties en betogingen

2A5 Veilig ondernemen en veilig uitgaan

2A501 Risicoscan, coördinatie vergunningverlening evenement

2A502 Inzet Landelijk Programma Veilige Steden

2A503 Bijdrage aan (digitaal) veilig ondernemen

2A504 Handhaven coffeeshopsanctiebeleid

2A505 Coördinatie vergunningverlening horeca

2A506 Handhaven horecasanctiebeleid

2A507 Handhaven prostitutiebeleid