Kaderbrief 2021-2025

Wijzigingen indeling programmabegroting

Voor programma 6 zijn er de volgende wijzigingen in de doelenboom:

Betreft

Wijziging

Toelichting

Doel 6A4 Aantrekkelijke binnenstad door ruimtelijke ontwikkeling

Doel 6A4 en onderliggende prestaties vervallen.

De kostenplaatsen worden overgeheveld naar prestatie 6C1.4 (Laten) uitvoeren van woningbouwprojecten .

Doel 6C3 Beter leefklimaat Leiden-Noord

Doel 6C3 en onderliggende prestaties vervallen.

De kostenplaatsen worden overgeheveld naar prestatie 6C1.4 (Laten) uitvoeren van woningbouwprojecten .

6B1.2 Opstellen MPG 2022 en Vermogensbeheer grondexploitaties 2022-2026

Prestatie wordt: 6B1.2 Opstellen MPG en Vermogensbeheer grondexploitaties

Bij de prestatie 6B1.2 Opstellen MPG 2022 en Vermogensbeheer grondexploitaties 2022-2026 staan de jaartallen genoemd. Voorgesteld wordt deze voortaan weg te laten.

6C1.1 Woonvisie Leiden 2020-2030 en Woonvisie uitvoeringsagenda 2020-2023

Prestatie wordt: 6C1.1 Implementatie Woonvisie Leiden 2020-2030 en uitvoeringsagenda wonen

Bij de "uitvoeringsagenda wonen" staan de jaartallen genoemd. Voorgesteld wordt deze voortaan weg te laten .

6C1.2 Prestatieafspraken met corporaties

Prestatie wordt: 6C1.2 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025

Bij de "prestatieafspraken" staat geen tijdvak genoemd. Voorgesteld wordt om het tijdvak toe te voegen.

Doelenboom begroting 2021:

Beleidsterrein

Doel

Prestatie

6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

6A1 Toedelen van Ruimte

6A1.1 Opstellen kaderstellende visies voor de ruimtelijke ontwikkeling van regio, stad en stadsgebieden

6A1.2 Stimuleren ruimtelijke initiatieven en ruimtelijke kwaliteit

6A1.3 Opstellen en actualiseren ruimtelijk instrumentarium

6A1.4 Implementatie Omgevingswet

6A2 Ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde ruimte

6A2.1. Behandelen verzoeken om omgevingsvergunning

6A2.2. Het voeren van vooroverleg

6A3 Veilig bouwen en veilig gebruiken van bebouwde ruimte

6A3.1 Toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken

6A4 Aantrekkelijke binnenstad door ruimtelijke ontwikkeling

6A4.1 Wonen boven winkels

6A4.2 Ontwikkeling stationsgebied

6A4.3 Ontwikkeling Meelfabriek

6B Gemeentelijke gronden en gebouwen

6B1 Optimale exploitatie van gemeentelijke gronden en gebouwen

6B1.1 Voeren van een erfpachtbedrijf

6B1.2 Opstellen Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2019 en Vermogensbeheer Grondexploitaties 2019 - 2023

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

6C Wonen

6C1 Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad

6C1.1 Woonvisie Leiden 2020-2030 en Woonvisie uitvoeringsagenda 2020-2030

6C1.2 Prestatieafspraken met corporaties

6C1.3 Regionale woonvisie en woonruimteverdeling

6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten (inclusief studentenhuisvesting)

6C2 Opheffen illegale huisvesting

6C2.1 Toezien en handhaven op onrechtmatige bewoning

6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord

6C3.1 Kooiplein

6C3.2 Groenoordhallen e.o.

6C3.3 Oude Kooi

6D Energietransitie

6D1 Klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050

6D1.1 Meer energie besparen

6D1.2 Meer duurzame opwekking energie

6D1.3 Realisatie aardgasvrije stad

Doelenboom begroting 2022:

Beleidsterrein

Doel

Prestatie

6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

6A1 Toedelen van Ruimte

6A1.1 Opstellen kaderstellende visies voor de ruimtelijke ontwikkeling van regio, stad en stadsgebieden

6A1.2 Stimuleren ruimtelijke initiatieven en ruimtelijke kwaliteit

6A1.3 Opstellen en actualiseren ruimtelijk instrumentarium

6A1.4 Implementatie Omgevingswet

6A2 Ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde ruimte

6A2.1. Behandelen verzoeken om omgevingsvergunning

6A2.2. Het voeren van vooroverleg

6A3 Veilig bouwen en veilig gebruiken van bebouwde ruimte

6A3.1 Toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken

6B Gemeentelijke gronden en gebouwen

6B1 Optimale exploitatie van gemeentelijke gronden en gebouwen

6B1.1 Voeren van een erfpachtbedrijf

6B1.2 Opstellen Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en Vermogensbeheer Grondexploitaties

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

6C Wonen

6C1 Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad

6C1.1 Implementatie Woonvisie Leiden 2020-2030 en uitvoeringsagenda wonen

6C1.2 Uitvoering prestatieafspraken 2020-2025

6C1.3 Regionale woonvisie en woonruimteverdeling

6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten (inclusief studentenhuisvesting)

6C2 Opheffen illegale huisvesting

6C2.1 Toezien en handhaven op onrechtmatige bewoning

6D Energietransitie

6D1 Klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050

6D1.1 Meer energie besparen

6D1.2 Meer duurzame opwekking energie

6D1.3 Realisatie aardgasvrije stad