Kaderbrief 2021-2025

Financiële ontwikkelingen

Ontwikkeling

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2021

2022

2023

2024

2025

Mee/Tegenvaller

10.01

Leidse bijdrage aan uitkeringenbudget

B

S

500

500

500

500

500

   

L

I

50

    
    

S

-1.636

-1.665

-1.648

-1.468

-1.468

 

10.02

Aanpassing BUIG-budget

B

S

469

469

469

469

469

   

L

I

-2.100

    
    

S

-469

-469

-469

-469

-469

 

10.03

Vervanging uitkeringsadministratie

L

I

805

    
    

S

 

80

80

80

80

Tot.

    

-2.381

-1.085

-1.068

-888

-888

Mee / tegenvaller

10.01 Leidse bijdrage aan uitkeringenbudget

In 2019 en 2020 is Leiden ruim uitgekomen met het BUIG-budget, het rijksbudget waaruit de kosten voor de bijstandsuitkeringen worden gedekt. In de periode voor 2019 was er incidenteel een overschot, maar meestal een tekort. Daarom is in het verleden het budget structureel verhoogd met 1,1 miljoen ten laste van de algemene middelen. Bij de programmabegroting 2021 is besloten om vanaf 2023 de Leidse bijdrage met 0,2 miljoen te verlagen. Er wordt nu verwacht dat het BUIG-budget structureel voldoende zal zijn om de kosten van de bijstandsuitkeringen te dekken en daarom wordt de Leidse bijdrage aan het uitkeringenbudget structureel afgeraamd. De bezwaarschriften die betrekking hebben op de TOZO-uitkeringen moeten worden afgehandeld door Leiden. In de begroting is hier geen rekening mee gehouden. Dit leidt tot een incidentele last van € 50.000. Doordat de Bbz (besluit zelfstandigen) qua financieringssystematiek gewijzigd wordt en het aantal Bbz-ers gedaald is, dalen zowel de lasten als de baten met 500.000 structureel.

10.02 Aanpassing BUIG-budget

Recent heeft het Rijk het Nadere voorlopige BUIG-budget gepubliceerd. BUIG staat voor Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten. Het bijstandsbudget is door het Rijk verlaagd, omdat de bestandsontwikkeling in 2020 gunstiger is verlopen en de verwachtingen over de conjunctuur van 2021 positiever zijn. De lasten en baten worden daarom met 468.608 verlaagd. Daarnaast wordt een voordeel verwacht van minimaal 2,1 miljoen op de bijstand in 2021. Gebaseerd op de kosten t/m april en het Nadere voorlopige budget 2021. Eind september wordt het Definitieve budget vastgesteld. Het Definitieve budget is tot nu toe altijd hoger uitgevallen. Wanneer het uitkeringenbestand minder snel toeneemt of daalt dan zal het voordeel in 2021 hoger uitvallen.

10.03 Vervanging uitkeringsadministratie

De vervanging van de uitkeringsadministratie door de nieuwe suite sociaal domein is aan zijn laatste fase bezig. De implementatiekosten zijn voor Leiden 352.000 hoger dan verwacht. Doordat de implementatie langer duurt dan verwacht zijn er o.a. extra kosten als gevolg van dubbele licenties. Deze extra kosten bedragen € 215.000. Door de vervanging van de uitkeringsadministratie moet ook het SWT Leiden over op het nieuwe systeem. De invoeringskosten voor het SWT bedragen 238.000 in 2021 en waren nog niet geraamd. De structurele uitvoeringskosten voor Leiden nemen met 80.000 vanaf 2022 toe doordat de besparing op hostingkosten van de bestaande leverancier lager uitvalt dan verwacht.