Kaderbrief 2020-2024

Financiële ontwikkelingen

Ontwikkeling

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2020

2021

2022

2023

2024

Autonoom

10.01

Wijziging Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS)

L

I

 

150

150

  

Budgettair neutraal

10.02

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

B

I

-11.855

    
   

L

I

11.855

    
 

10.03

DZB (Leerwerkbedrijf/ Re-integratie en Werkgeversdiensten)

B

S

 

2.366

3.926

5.486

 
   

L

I

 

-500

-500

  
      

500

500

  
    

S

 

-2.366

-3.926

-5.486

 

Mee/Tegenvaller

10.04

Subsidie-inkomst AMIF 2020

B

I

-100

    
 

10.05

Onderbesteding Maatwerkbudget

L

S

-450

-300

-150

  
 

10.06

BUIG 2020

B

S

1.865

1.865

1.865

1.865

1.865

   

L

I

-616

371

0

0

0

    

S

-1.832

-1.799

-1.799

-1.799

-1.799

 

10.07

Bijzondere bijstand

L

S

-500

    

Nieuw Beleid

10.08

Voortzetten Snelle hulp bij schulden

L

S

 

281

   

Tot.

    

-1.633

568

66

66

66

Autonoom

10.01 Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (SD)

De WGS wordt per 2021 aanzienlijk gewijzigd. De aanpassing geeft de gemeente de mogelijkheid om gegevens over betalingsachterstanden uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en de zorgverzekeraars. De wet verplicht de gemeente voorts op ieder enkelvoudig signaal over een achterstand actie te ondernemen. Zo kan de gemeente beginnende schulden beter signaleren en schuldhulpverlening aanbieden voordat mensen zelf aan de bel trekken. Feitelijk is het een voortzetting van de vroegsignalering die al plaats vindt in Leiden, maar gedekt wordt uit tijdelijke middelen. Voor de continuering is 150.000 (inzet van 2 fte) nodig in 2021 en 2022. Bij een goede uitvoering van de wet kunnen er minder problematische schulden ontstaan, waardoor weer ruimte in de formatie kan ontstaan. De woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars worden gevraagd om in de kosten bij te dragen of om personele inzet te leveren. Zij hebben immers profijt van de wet, mits goed uitgevoerd. Eerdere ondernomen pogingen daartoe in het project Vroegsignalering stemmen overigens niet hoopvol. Dekking zal moeten plaatsvinden binnen het sociaal domein. Door het corona-virus zullen er de komende tijd veel signalen op Leiden afkomen, mogelijk worden de extra kosten daarvan gecompenseerd door het Rijk.

Budgettair neutraal

10.02 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) ondersteunt zelfstandige ondernemers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De TOZO heeft betrekking op de Bbz-doelgroep (Bijstand voor zelfstandigen). De TOZO zal net als de Bbz worden uitgevoerd door de gemeente Rotterdam.

10.03 DZB (Leerwerkbedrijf / Re-integratie en Werkgeversdiensten)

In de Kaderbrief 2019-2023 werden meerdere ambities van DZB genoemd, die deels via innovatieve projecten worden gerealiseerd. De materie rond deze projecten is complexer dan ingeschat en deze blijken hierdoor op korte termijn niet haalbaar. Dit geldt ook voor de ambitie om de doelgroep te verbreden. De vanuit deze ambities bij de Kaderbrief 2019-2023 doorgevoerde verhoging van baten en lasten wordt weer teruggedraaid. De haalbaarheid van deze ambities zullen meegenomen worden in een beleidsnotitie waar DZB momenteel aan werkt. De beleidsnotitie is gericht om DZB toekomstbestendig te maken, waardoor de doelen van de arbeidsparticipatie waar DZB een rol in heeft, voor de gemeente(n) ook in de toekomst haalbaar blijven. In de beleidsnotitie wordt ingegaan op veranderingen die leiden tot daling van subsidieontvangsten als gevolg van een jaarlijks krimp van de WSW-populatie. Daarnaast de andere samenstelling van de groep mensen die bij DZB aanklopt en de financiële consequenties die daarmee samenhangen. Voor de transitie waar DZB voor staat, worden de budgetten die in eerste instantie voor de innovatieve projecten waren geraamd ingezet. Om die reden worden ze in 2021 en 2022 (2 keer € 500.000) eerst weer toegevoegd aan DZB-reserves om deze op een later moment aan de hand van de beleidsnotitie weer beschikbaar te stellen. Door de inzet van DZB-reserves is de verwachting dat de transitie voor de komende jaren haalbaar is binnen de beschikbare budgetten. Naar verwachting zal de beleidsnotitie over een toekomstbestendige DZB in het najaar 2020 beschikbaar zijn.

Mee- / tegenvaller

10.04 Subsidie-inkomst AMIF 2020 (SD)

De kosten voor AMIF (Europees asiel, migratie- en integratiefonds) waren begroot, de baten nog niet. Het voordeel bedraagt 100.000 voor 2020. Komt ten goede aan de reserve sociaal domein.

10.05 Onderbesteding maatwerkbudget (SD)

Het Maatwerkbudget is per 1 juli 2019 ingevoerd. De ambitie was om structureel 600.000 hieraan te besteden. Nieuwe regelingen hebben altijd een aanloopperiode nodig voordat het gebruik op gang komt. Dat blijkt ook nu weer. In 2020 wordt een onderbesteding verwacht van 450.000, in 2021 van 300.000 en in 2022 van € 150.000. De onderschrijdingen worden gestort in de reserve sociaal domein.

10.06 Buig 2020 en vervanging uitkeringenadministratie

Ondanks dat het aantal uitkeringen vanaf het einde van het 1e kwartaal oploopt, wordt een voordeel verwacht van 1,0 miljoen op het uitkeringenbudget in 2020. De uitgangspositie is goed. De kosten over de eerste 5 maanden van 2020 liggen beduidend lager dan over dezelfde periode in 2019. Het BUIG-budget 2020 is door het Rijk weliswaar met 1,865 miljoen verlaagd, maar dat is exclusief het corona-effect. Eind september wordt het definitieve BUIG-budget bekendgemaakt en dat zal inclusief het corona-effect zijn. Het Rijk heeft laten weten dat de budgetverlaging van 1,865 miljoen vooralsnog niet in mindering wordt gebracht op de bevoorschotting.

De vervanging van de uitkeringsgadministratie door de suite sociaal domein gaat in 2020 van start en zal naar verwachting in 2021 worden afgerond. De aanbestedingsfase is achter de rug. Nu gaat de implementatiefase van start. Voor de implementatie is een aanvullend incidenteel budget nodig van 384.000 in 2020 en van € 371.000 in 2021. De suite is een webapplicatie, ook wel een SAAS-toepassing genoemd. De implementatiekosten van een SAAS-toepassing mogen niet worden geactiveerd. De incidentele kosten bestaan voornamelijk uit projectleiding, projectondersteuning, conversie, hosting en het aanbrengen van koppelingen. De verwachting is dat de structurele kosten met 66.000 zullen stijgen door de toegenomen functionaliteiten.

10.07 Bijzondere bijstand

De uitgaven over de eerste 5 maanden zijn lager dan verwacht. De uitgaven aan bewindvoeringskosten lijken te stabiliseren, terwijl een verdere stijging was verwacht. De uitgaven aan de individuele inkomenstoeslag zijn lager dan verwacht. Ook de overige kosten bijzondere bijstand zijn lager dan verwacht. Het verwachte voordeel bedraagt 500.000.

Nieuw beleid

10.08 Voortzetten snelle hulp bij schulden (SD)

Het project Snelle hulp bij schulden wordt deels uitgevoerd door de coöperatie SWT en deels door de Stadsbank en wordt t/m 2020 volledig gedekt vanuit de reserve sociaal domein. In 2021 is nog een budget van 70.000 beschikbaar. De structurele kosten vanaf 2022 zijn 421.000. Om Snelle hulp bij schulden structureel in te voeren is 351.000 extra nodig in 2021 en 421.000 vanaf 2022. Het bedrag van € 421.000 in 2021 verwerken we nu in de Kaderbrief. De besluitvorming over nieuw beleid vanaf 2022 schuiven we door naar de Programmabegroting 2021 (zie ook hoofdstuk financiële positie).