Kaderbrief 2023-2027

Voorwoord

Het afgelopen jaar hebben we ons ingezet voor een groen, duurzaam, sociaal en ondernemend Leiden. Samen met Leiden werkten we aan een leefbare stad. Met stevige ambities op het terrein van duurzaamheid, het bouwen van meer woningen en het verbeteren van de bereikbaarheid. Voor u ligt de eerste kaderbrief van dit college. In deze brief schetsen we de kaders voor de begroting van het volgende jaar.

Ontwikkelingen

De Kaderbrief 2023-2027 is opgesteld in een bewogen periode. De aanhoudende oorlog in Oekraïne, toegenomen inflatie en oplopende rente zorgen voor uitdagingen voor onze stad. Zo hebben we te maken met de organisatie van vluchtelingenopvang. Ook zien we dat inwoners, bedrijven en verenigingen in de financiële problemen komen door prijsstijgingen. Als gemeente pakken we onze verantwoordelijkheid en helpen we waar nodig en waar ons dat past. Tegelijkertijd raakt de huidige economische situatie ook de gemeente zelf. Dit betekent dat we keuzes moeten maken om een goede balans te houden tussen de ambities voor de stad en onze financiële positie. In de voorliggende kaderbrief maken we deze keuzes.

Naast bovenstaande ontwikkelingen zijn er een aantal factoren die van invloed zijn op onze ambities. Onzekerheid rondom stikstofregelgeving en de overbelasting van het elektriciteitsnet (netcongestie) zorgen voor nieuwe uitdagingen in Leiden. Niet alleen voor onze bouwopgave, maar ook voor de snelheid waarmee de energietransitie gerealiseerd kan worden en mobiliteitsprojecten kunnen worden uitgevoerd. Daar bovenop komen de huidige personeelstekorten, waardoor risico’s ontstaan zowel op economisch als maatschappelijk vlak. Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de oplopende vergrijzing, is het te verwachten dat deze trend de komende jaren doorzet.

Kortom, meerdere uitdagingen waar we als stad mee te maken hebben, maar waar we samen de schouders onder blijven zetten om passende antwoorden te vinden. Ondanks deze uitdagingen is het ons gelukt een sluitende meerjarenbegroting op te stellen voor de periode 2023-2027.

Doorbouwen aan een leefbare stad

In deze turbulente tijd waarin we te maken hebben met een woningtekort, de energiecrisis en klimaatverandering, is het belangrijk dat we in oplossingen blijven denken. En problemen ombuigen naar nieuwe kansen, passend bij de sociale en ondernemende stad die we als Leiden zijn. Het college zet daarom flinke stappen op gebied van het verduurzamen, vergroenen en het klimaatbestendig maken van de stad. We maken de omslag naar schone energievormen en bestrijden energiearmoede zoveel mogelijk. Ook zet het college zich in voor het bouwen van meer duurzame, toegankelijke en betaalbare woningen en het verbeteren van de bereikbaarheid. Daarnaast spelen we in op acute vraagstukken die zich voordoen, zoals het opvangen van vluchtelingen en het compenseren van Leidenaars die hun energierekeningen niet meer kunnen betalen.

Dat we in Leiden goede stappen zetten, blijkt uit de recent verschenen Atlas voor Gemeenten 2023. In deze jaarlijkse publicatie scoort Leiden een mooie derde plek in de woonaantrekkelijkheidsindex. Daarmee staat Leiden in de top 3 van meest aantrekkelijke steden om in te wonen. In de Atlas voor Gemeenten worden de vijftig grootste stedelijke gemeenten met elkaar vergeleken.

Ook de komende periode blijven we doorbouwen aan een leefbare stad. Hieronder lichten we kort toe welke stappen we zetten. Dat doen we langs de volgende drie thema's:
1. Duurzame en inclusieve stad;
2. Sociale en gezonde stad;
3. Internationale stad van kennis en historische cultuur.

Duurzame en inclusieve stad

We werken aan een duurzaam Leiden. In het jaar 2050 willen we energieneutraal zijn. Een stad die bestand is tegen de effecten van klimaatverandering. Daarnaast willen we een inclusieve stad zijn, waarin voor elke Leidenaar een passende woning beschikbaar is en waar passend werk binnen acceptabele afstand kan worden gevonden. We bouwen aan leefgemeenschappen, met voldoende voorzieningen in de buurt.

Een aantal voorbeelden waar we de komende tijd aan werken:

 • We blijven onze opgaven in samenhang oppakken vanuit een integrale aanpak, bijvoorbeeld door woningbouw grotendeels in de buurt van openbaar vervoer en in de buurt van stedelijke voorzieningen te concentreren, zodat mensen een alternatief hebben voor de auto. Dat leidt tot minder groot ruimtebeslag in de openbare ruimte, waardoor het makkelijker is om te vergroenen.
 • We bouwen meer woningen, bevorderen de doorstroming en maken woningen toegankelijk en betaalbaar. Bij nieuwe projecten onderzoeken we of ruimte gemaakt kan worden voor bijzondere woonconcepten. Ook komen we in 2023 met een pakket aan woningmarktregulerende maatregelen.
 • We geven aandacht aan de transportcapaciteit van het elektriciteitsnet (netcongestie), door samen met Liander te werken aan een robuuste toekomstigbestendige energie-infrastructuur met ruimte voor een 150kV-station, een 50kV-station en voldoende extra ruimte voor middenspanningsstations en verzwaring van het ondergrondse netwerk. Dit is nodig om te voorkomen dat nieuwbouw niet of later op het net kan worden aangesloten, dat bestaand vastgoed pas later van het gas kan worden ontkoppeld of dat onze ambities op het toevoegen van laadvoorzieningen vertragen. Hiervoor wordt meer ambtelijke capaciteit ingezet.
 • We continueren de uitwerking van de MIRT-verkenning voor Knooppunt Leiden Centraal en de Agenda Autoluwe Binnenstad, zoals eerder gepland.
 • Er volgen een aantal nieuwe uitvoeringsprogramma’s voor (onder meer) de opgaven Klimaatadaptatie & Biodiversiteit, Energietransitie en Circulaire Economie. Voor Circulaire Economie verschijnt in het najaar ook een nieuwe strategie.
 • Met de totstandkoming van een nieuw Integraal Waterketenplan starten we een nieuwe fase van duurzame wijkvernieuwingen, zodat ook de wijken Boshuizen, Fortuinwijk en Merenwijk-Zuid groener kleuren en voorbereid zijn op het veranderend klimaat van de toekomst.

Financieel Perspectief Duurzame Stad

Dit jaar rapporteren we anders over de uitgaven uit de reserve Duurzame Stad en de prestaties die daarmee gepaard gaan. Dit gebeurt niet meer in een aparte notitie – het Financieel Perspectief Duurzame Stad (FPDS) –, maar in de Begroting zelf, bij de betreffende begrotingsprogramma’s. Dit maakt het mogelijk om uitgaven en prestaties op duurzaamheidsthema’s, die voorheen in het FPDS stonden (zoals ‘Fiets-op-1’), beter te relateren aan de andere ambities in dat begrotingsprogramma (zoals ‘Bereikbaarheid’). En middelen die in de reserve Duurzame Stad beschikbaar zijn voor de energietransitie kunnen beter worden toegelicht in samenhang met de middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor capaciteit voor klimaat- en energiebeleid en voor de aanpak van energiearmoede.

We hopen u op deze manier beter inzicht te kunnen geven in de relaties tussen verschillende financiële stromen. Voor die situaties waar duurzaamheidsambities uit verschillende begrotingsprogramma’s een relatie hebben met elkaar, voegen we een aparte duurzaamheidsparagraaf toe aan de begroting. Daarnaast is er via leiden.incijfers.nl een dashboard ‘ruimtegebruik en duurzaamheid’ ontwikkeld om zo de monitoringsinformatie te bundelen. Deze andere wijze van rapporteren heeft geen consequenties voor de omvang van de beschikbare middelen voor de verschillende duurzaamheidsopgaven.

Sociale en gezonde stad

Ook in 2023 richten we ons op het vergroten van de bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid van onze inwoners. Dat betekent dat we ons inzetten voor een dak boven ieders hoofd, voldoende inkomen en kansen voor Leidenaars, met name voor jongeren en kinderen die opgroeien in onze stad. We houden vast aan onze ‘Visie Sociaal Domein’, waarbinnen we investeren in een prettig stadsklimaat met een goede sociale basisinfrastructuur.

Een aantal voorbeelden waar we de komende tijd aan werken:

 • We zetten stappen om mensen te laten meedoen in de maatschappij. Zo voeren we een onderzoek uit naar de mogelijkheden van een ‘meedoenpas’. Ook werken we aan een nieuw armoedebeleid, dat vanaf 2024 zal gelden. We continueren de aanpak Eerste Hulp bij Geldzorgen (EHBG), ook na 2023.
 • In 2023 schrijven we een visiedocument Gelijke Kansen Aanpak voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 tot 27. Daarnaast werken we aan het versterken van de rijke leerdag. We zijn al aangesloten bij het landelijke programma ‘School en Omgeving’ en stemmen aanbod in en buiten school af op de (leef)omgeving, ambities en interesses van de leerlingen. Zo kunnen zij hun talenten ontdekken en ontwikkelen op een manier die bij hen past.
 • We starten in 2023 met het maken van een nieuw beleidskader Sport & Gezondheid, waarin ook aandacht is voor het integraal maken van gezondheid in het brede gemeentelijke beleid. De huidige beleidskaders worden momenteel geëvalueerd. We hebben aandacht voor het welzijn van studenten en geven uitvoering aan een plan van aanpak voor mentale gezondheid en eenzaamheid.
 • We zetten verschillende interventies in op het gebied van jeugdhulp, waaronder de integrale aanpak van wachttijden. De verwachting is dat we hier vanaf 2024 resultaten van gaan zien. De personeelstekorten bij de aanbieders werken echter ook door in de wachttijden. Tegelijkertijd treedt op diezelfde regionale Jeugdhulp een forse tegenvaller op. Dit komt door hoge indexatiecijfers vanwege de inflatie, maar ook door de wijziging van het Woonplaatsbeginsel Jeugd. Er is een principeakkoord bereikt over de Hervormingsagenda Jeugd, met als doel betere en tijdigere zorg en ondersteuning, op de juiste plek.
 • We continueren het Programma Leiden Inclusief dat in 2022 is herijkt, waarin we werken vanuit het uitgangspunt dat iedereen in Leiden mee kan doen, gelijkwaardig is en zich thuis en veilig voelt. In 2023 vindt de herdenking van het slavernijverleden plaats.

Financiën sociaal domein

Het blijft een uitdaging om de uitgaven en inkomsten binnen het hek rond het sociaal domein in evenwicht te houden. Daarvoor zijn we ook afhankelijk van besluitvorming op rijksniveau. Er was al langere tijd sprake van een structureel tekort, maar dat is vanaf april jl. verder opgelopen door een hogere begroting voor de jeugdhulp voor 2024. Dit tekort willen we dekken door de inzet van de reserve sociaal domein tot en met 2026. Dat is mogelijk dankzij (onder andere) een groot positief resultaat voor 2022. Verder gaan we maatregelen voorbereiden richting de Kaderbrief 2024 om de taakstelling binnen het sociaal domein structureel met 2,3 miljoen in te vullen. Op korte termijn starten we met het uitwerken van opties hiervoor. De uitkomsten van de Hervormingsagenda Jeugdhulp worden hier bij betrokken.

Internationale stad van kennis en historische cultuur

Leiden biedt als Stad van Ontdekkingen (‘Internationale kennis en Historische cultuur’) een goed vestigingsklimaat. Voor nieuwe ondernemers, bezoekers, en (internationaal) talent, en voor gevestigde ondernemers, maatschappelijke organisaties en de Leidenaars. Dat wil zeggen dat het voor iedereen fijn wonen, werken, leren en recreëren is, met een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid. Daarvoor werken we steeds meer samen met de stad aan grote opgaven, zoals duurzaamheid en biodiversiteit. Ook werken we aan maatschappelijke vraagstukken, zoals participatie en inclusie.

Een aantal voorbeelden waar we de komende tijd aan werken:

 • We werken aan een sterke lokale economie, waarin genoeg ruimte is voor ondernemerschap, bijvoorbeeld met de ontwikkelagenda ruimte voor werken in de stad en het actieplan Impuls Leidse lokale economie. Daarin zitten projecten om door de hele stad, dus ook in de wijken (wijkwinkelcentra), de lokale economie te versterken. Daarnaast stimuleren en faciliteren we kennis en innovatie en ontwikkelen we het Leiden Bio Science Park tot een innovatiedistrict. Daarbij is voldoende opgeleid (internationaal) talent een belangrijke factor.
 • MboRijnland is in 2022 als partner toegetreden in de samenwerkingsovereenkomst Leiden Kennisstad. In 2023 haken we het mbo steeds meer aan als gelijkwaardige partner in initiatieven, zoals Leren met de Stad, het Leiden Healthy Society Center en het Leiden Educational Fieldlab (LEF). Andersom betrekken we de andere partners bij projecten vanuit het mbo, zoals het Energieloket.
 • We werken aan een creatief-maatschappelijk klimaat in de stad, en gaan aan de slag met de acties uit de Uitvoeringsagenda Cultuur 2023-2024. Daarin is bijvoorbeeld publieksverbreding een belangrijk thema.
 • Met stadspartners zetten we ons in voor een vitale binnenstad. Dat doen we in verbinding met het Leiden Bio Science Park.

Financiële positie gemeente Leiden

Het is van belang dat we als gemeente een goede balans weten te vinden tussen de noodzakelijke investeringen voor Leiden en de toegenomen druk op onze financiële positie. De economische onzekerheden om ons heen zijn zeer groot. Vooral de onzekerheden rondom de ontwikkeling van de rente en inflatie (met name energieprijzen) zorgen ervoor dat we in deze kaderbrief forse aannames moeten doen. Hierbij balanceren we tussen het niet té optimistisch zijn, waardoor de financiële positie onzeker wordt, maar ook niet té pessimistisch zijn, waardoor investeringen stoppen en voorzieningen in de stad wellicht onterecht moeten worden wegbezuinigd.

Een complicerende factor is de aanpassing van het Gemeentefonds door het kabinet. Vanuit dit fonds ontvangen gemeenten geld voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Deze aanpassing zorgt ervoor dat gemeenten vanaf 2026 aanzienlijk minder middelen ontvangen voor het uitvoeren van hun taken. Hoewel het kabinet in de Voorjaarsnota het Gemeentefonds met 1 miljard heeft aangevuld, is nog steeds sprake van een aanzienlijke teruggang. Dit maakt het voor gemeenten, en dus ook voor Leiden, lastiger om structurele uitgaven te doen. In de financiële samenvatting van deze kaderbrief leest u meer over onze financiële positie, en de beheersmaatregelen die we nemen.

Keuzes van het college

Kijkend naar de uitdagingen die op onze stad afkomen en de financiële vooruitzichten, heeft het college kaders opgesteld voor de periode 2023-2027. Hierin hebben we keuzes gemaakt, omdat niet alles zonder meer haalbaar is in deze meerjarenbegroting. Ondanks de financiële onzekerheid is het gelukt een sluitende meerjarenbegroting op te stellen. Zo houden we koers en blijven we investeren in belangrijke zaken zoals duurzaamheid, woningbouw en schone mobiliteit. In lijn met de plannen uit het beleidsakkoord ‘Samen leven in Leiden’ 2022-2026 gaan we vol vertrouwen voorwaarts om resultaten voor de stad te bereiken.

Hieronder vindt u de belangrijkste keuzes uit deze kaderbrief:

 • We compenseren meerdere concrete knelpunten als gevolg van prijsontwikkeling binnen budgetten in de begroting en van projecten. Hiermee zorgen we ervoor dat belangrijke investeringen, zoals de Leidse Ring Noord, het vervangen van riolering en het klimaatadaptief inrichten van de stad, kunnen doorgaan. Ook houden we de dienstverlening aan de burger op peil. Daarnaast maken we ruimte voor Sportpark De Mors.
 • Met oog voor de economische context kiezen we bewust voor behoedzaamheid en zijn we zeer terughoudend geweest met nieuwe uitgaven. Projecten en ambities die nog geen eigen dekking hebben en onvoldoende gevorderd zijn in de planuitwerking, voorzien wij binnen deze meerjarenbegroting nog niet van eigen investeringskredieten. Zo voorkomen we dat we de begroting onnodig groter maken dan nodig en beperken we tegelijk renterisico's en planningsoptimisme. Deze ambities betrekken we bij volgende Kaderbrieven, wanneer de planvoorbereiding voldoende is gevorderd. Wel stellen we middelen beschikbaar om deze opgaven planmatig verder uit te werken (de bibliotheek), waardevast te houden (IHP fase 1 en 2) of kortetermijnmaatregelen uit te voeren (Lammenschansweg).
 • Ambities en opgaven die direct voortvloeien uit het Beleidsakkoord en binnen de eigen programmamiddelen kunnen worden gefinancierd, bijvoorbeeld door ombuigingen, hebben we toegekend.
  Op die manier financieren we bij deze meerjarenbegroting onder meer het vergroten van de natuurwaarden in de Oostvlietpolder, een nieuwe fase duurzame wijkvernieuwingen (Boshuizen, Fortuinwijk, Merenwijk-Zuid), de compensatieopgave van volkstuinen en een duurzame herinrichting van de Hoge Rijndijk, mede ten behoeve van de woningbouwontwikkelingen in Meerburg en P.J. Blokhof.
 • Binnen het sociaal domein zorgt de ontwikkeling van de kosten van de jeugdhulp voor een forse structurele tegenvaller. Het structureel tekort stijgt tot € 3,4 miljoen in 2027. We zetten de reserve sociaal domein in om tot en met 2026 tegenvallers op te vangen en extra activiteiten op bijvoorbeeld armoedebeleid, studentenwelzijn en Leiden Inclusief mogelijk te maken. We starten met het uitwerken van bijsturingsmaatregelen om in 2027 het tekort met € 2,3 miljoen terug te brengen. De Hervormingsagenda Jeugd kan hierbij gaan helpen.
 • Naast de keuzes die zijn gemaakt in het beperken van uitgaven, kiezen we ervoor om hogere kosten door te rekenen in de kostendekkende afvalstoffenheffing, rioolheffing en bouwleges. Ook betrekken we conform de afspraken in het Beleidsakkoord bij de index van de ozb 2024 de ten opzichte van de huidige inflatie rond 4% te lage indexering in 2022 en 2023. Zo houden we onze begroting ook via de eigen inkomstenkant waardevast, kunnen we dienstverlening continueren en het voorzieningenniveau in stand houden.
 • Met de keuzes in deze kaderbrief is sprake van een meerjarig structureel sluitende begroting, een toereikend weerstandsvermogen en een afname van de schuldquote. We blijven echter scherp op de risico's en zullen bij volgende kaderbrieven onze financiële keuzes evalueren en indien nodig bijstellen.

In de volgende hoofdstukken leest u meer over de financiële onderbouwing en specifieke kaders per programma, uitgewerkt per beleidsthema.