Kaderbrief 2020-2024

Financiële ontwikkelingen

Ontwikkeling

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2020

2021

2022

2023

2024

Budgettair neutraal

03.01

Uitvoeringsprogramma internationalisering

L

I

 

60

10

  
      

-60

-10

  
    

S

 

145

145

175

175

      

-145

-145

-175

-175

Mee/Tegenvaller

03.02

Correctie onterecht structureel gemaakte incidentele economiebudgetten

L

I

508

508

508

0

0

    

S

-508

-508

-508

-508

-508

 

03.03

Strategisch uitvoeringsplan LBSP voor vijf jaar

L

I

   

338

 

Nieuw Beleid

03.04

Incidenteel voortzetten Economische Agenda Leidse Regio

L

I

 

250

   

Tot.

    

0

250

0

-170

-508

Bedragen x 1.000,-

Budgettair neutraal

03.01 Uitvoeringsprogramma internationalisering

In februari 2020 is de Visie Internationalisering door het college vastgesteld (Z19-1461640) voor inspraak. De visie laat zien dat er in Leiden sprake is van een verdergaande internationalisering van de samenleving: ruim 11% onder de Leidenaren heeft een niet-Nederlandse nationaliteit. Dit vergt een toegespitste aanpak van de gemeente en biedt tegelijkertijd kansen. In de vorige crisis is Leiden goed uit de strijd gekomen dankzij de kenniseconomie. Juist nu met de huidige Corona-crisis en onzekerheden is het van belang om krachtig in te (blijven) zetten op de kansen die internationalisering biedt. Zodat Leiden een aantrekkelijke en leefbare stad kan blijven voor iedereen, waarin iedereen kan wonen en waar iedereen mee kan doen.

Voor de komende 4 jaar bundelen we de inzet op het gebied van internationalisering vanuit verschillende werkterreinen. We zien verschillende initiatieven rondom internationalisering die belegd zijn bij verschillende beleidsterreinen. Door bundeling van bestaande budgetten en initiatieven vanuit onderwijs, kennisstad, wonen en economie is er een grotere inzet mogelijk.

Om invulling te geven aan de visie internationalisering is op deze wijze ongeveer 200.000 per jaar beschikbaar voor de komende vier jaar: voor het opzetten en uitrollen van het uitvoeringsprogramma door de opgavemanager (in afstemming met de stadspartners), vervolgens landing en structurele inbedding in de organisatie en voor voortzetting van het Expat Centre. Tegelijkertijd onderzoeken we met kennispartners de doorontwikkeling van het Expat Centre naar een International Centre t.b.v. bredere doelgroepen en dienstverlening. De ambitie is met cofinanciering van de kennispartners het budget voor dit International Centre te verhogen zodat een investering met de gemeentelijke euro verdubbeld wordt door de stadspartners. Met de inzet op internationalisering creëren we kansen op het sociale vlak, waarin iedereen meetelt, alsook op het economische vlak waarbij het creëren van een gunstig vestigingsklimaat en werkgelegenheid voorop staat.

Mee / tegenvallers

03.02 Correctie onterecht structureel gemaakte incidentele economiebudgetten

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2020 is een aantal incidentele budgetten onterecht structureel in de meerjarenbegroting 2021-2023 verwerkt. Dit wordt in deze kaderbrief gecorrigeerd.

03.03 Strategisch uitvoeringsplan LBSP voor vijf jaar

ln de Kaderbrief 2019-2022 was bij de budgetuitbreiding voor Programma Kennisstad (03.07) opgenomen dat incidentele dekking van 335.000 door zou lopen tot 2023. Abusievelijk is dit incidentele budget voor 2023 echter niet in de jaarschijf 2023 bij de Programmabegroting 2020 verwerkt. In RV19.0126 is opgenomen dat dit bij de Kaderbrief 2021-2024 zal worden verwerkt.

Nieuw beleid

03.04 Incidenteel voortzetten Economische Agenda Leidse Regio (Economie 071)

Als Leidse regio willen we in de volle breedte het vestigingsklimaat versterken en ons lokale gemeentelijk beleid blijven afstemmen met onze buurgemeenten en onderzoeks- en onderwijsinstellingen en ondernemersorganisaties. Met elkaar willen we binnen Economie071 blijven werken aan afstemming van ruimtelijk beleid, het stimuleren van duurzaam ondernemerschap en innovatie, het versterken van de arbeidsmarkt en regionale marketing. Dit vraagt om een gezamenlijke economische visie en aanpak van de 071-gemeenten, ondernemers en het kennis- en onderwijsveld. Deze samenwerking heeft concreet vorm gekregen met deelname van de gemeente Leiden aan de ‘Economische Agenda Leidse regio’ (ook wel: Economie071).

In het kader van de Economie071 werken wij regionaal samen aan een aantal strategische dossiers, namelijk: Regionale Bedrijventerreinenstrategie; Human Capital Agenda, Smart 071, Circulaire Economie, Duurzame mobiliteit, Open Innovatielab, Regiomarketing, Regionale Retailvisie. Samen optrekken in deze opgaven is een voorwaarde voor het behalen van onze doelstellingen op het gebied van o.a. Duurzame Verstedelijking. Op basis van de behaalde resultaten, hebben de deelnemende partijen in Economie071 de ambitie om onze economische samenwerking voort te zetten. We zijn daarom voornemens om in 2021 en 2022 incidenteel € 250.000 beschikbaar te stellen. Hiervan verwerken we € 250.000 in 2021 nu in de Kaderbrief. De besluitvorming over nieuw beleid vanaf 2022 stellen we uit tot de Programmabegroting 2021 (zie ook hoofdstuk financiële keuzes en positie).

Nieuw beleid dat geheel wordt doorgeschoven naar de Programmabegroting 2021

Deze voornemens zijn niet verwerkt in de cijfers van deze Kaderbrief maar worden bij de Programmabegroting 2021 afgewogen tegen de beschikbare financiële ruimte.

03.05 Investeringen openbare ruimte Diamantplein

We zijn voornemens voor om uw raad voor te stellen een krediet van € 840.000 beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de openbare ruimte rond het Diamantplein met vanaf 2024 een kapitaallast van 29.400.