Kaderbrief 2024-2028

Financiële ontwikkelingen

Ontwikkeling

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2024

2025

2026

2027

2028

Budgettair neutraal

03.01

Leiden internationale stad en dienstverlening nieuwkomers

L

I

-75

15

42

18

 
     

75

    
    

S

 

120

188

170

170

      

-120

-188

-170

-170

   

B

I

 

-15

-42

-18

 

Nieuwe uitgave

03.02

Fondsversterking UNIIQ

L

I

 

1.000

   
    

S

  

10

10

10

       

-10

-10

-10

 

03.03

Ruimte voor werken: Kwartiermaker regionale herontwikkelingsmaatschappij (RHOM)

L

I

-92

    
      

92

   
     

92

    
   

B

I

 

-92

   
 

03.04

Financiering LBSP Gebiedsontwikkeling

L

S

 

300

150

150

 

Tot.

    

0

1.300

150

150

0

Bedragen x 1.000,-

Budgettair neutraal

03.01 Leiden internationale stad en dienstverlening nieuwkomers

Het college wil dat Leiden voor iedereen een fijne plek is om te wonen, werken, leren en leven. Ook de vele internationale Leidenaren moeten mee kunnen doen in de stad ongeacht de reden van hun komst. In het verbeteren van de verbondenheid tussen internationale en 'lokale' bewoners heeft de gemeente ook een rol. Het vraagt om gemeentelijk beleid en dienstverlening die aansluiten bij de behoeften van deze inwoners en de uitdagingen die de toenemende diversiteit met zich meebrengt. Maar ook internationaal talent en arbeidsmarkt zijn belangrijke onderwerpen. Inmiddels heeft één op de zeven Leidenaren een andere nationaliteit dan de Nederlandse en verblijft hier voor korte of langere tijd. Deze toename van internationale bewoners (arbeidsmigranten, kenniswerkers, statushouders en studenten) onderstreept het belang van blijvende inzet. We zetten de inzet op Leiden Internationale stad en de dienstverlening aan internationale Leidenaren voort. Structureel wordt hiervoor 170.000 beschikbaar gesteld vanuit economie, onderwijs en kennisstad. Daarnaast wordt beschikbaar incidenteel budget voor de internationale stad verdeeld over de komende drie jaar en twee jaar budget vanuit dienstverlening toegevoegd om zo het budget voor de opgave tot en met 2026 op het huidige niveau te houden (230.000).

Nieuwe uitgaven

03.02 Fondsversterking UNIIQ

De missie van UNIIQ is het ondersteunen van startende, hoog innovatieve MKB in Zuid-Holland bij het verkrijgen van kapitaal ten behoeve van proof-of-concept financiering, daar waar de markt dat niet zelfstandig oppakt. De proof of concept fase is een cruciale fase in de innovatieketen waarin ideeën worden omgezet in concrete producten of diensten. Sinds de oprichting heeft UNIIQ geïnvesteerd in 70 bedrijven. In de regio Leiden (Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp) is in 20 bedrijven geïnvesteerd, veel Life, Sciences & Health gerelateerd. Leiden is daarmee een netto-ontvanger van UNIIQ.
Een recent aansprekend voorbeeld (najaar 2023) betreft een investering in Pelagen. Dit bedrijf heeft een manier ontwikkeld om materialen zoals bont, leer en wol te produceren zonder dieren en zonder plastics (zoals bij Vegan leer). Op deze manier worden de meest vervuilende en dieronvriendelijke stappen in het productieproces overgeslagen. LeydenJar (duurzame batterijtechnologie) & VarmX (bloedverdunners) zijn andere voorbeelden die mede dankzij UNIIQ financiering stevig groeien. Ze zijn (mede door de investering) gevestigd in Leiden. Deze voorbeelden illustreren dat UNIIQ zorgt voor zowel maatschappelijke als economische impact voor de Leidenaar.

Begin 2024 verwacht UNIIQ nieuwe financiering op te halen uit het Kansen voor West 3 programma en begin 2025 nieuwe financiering uit het VFF programma. Voor beide programma’s is cofinanciering nodig van de stakeholder groep. Voorstel is een Leidse co-financiering van totaal voor 1 miljoen voor de periode 2025-2027. De rentelasten van de deelneming worden binnen de begroting gedekt, de reservering voor mogelijke verliezen wordt verhoogd met 1 miljoen en gaat daarmee van 50% naar 75%. Dit is als volgt verdeeld over beide programma's:

  • 500.000 voor de nieuwe ronde VFF (5%). Totale ronde VFF 2025-2027 is € 10 miljoen. RVO heeft haar deel van de VFF financiering al toegezegd. RVO co-financiert wat er vanuit de regio ter beschikking wordt gesteld. De bijdrage van de gemeente Leiden wordt daarmee verdubbeld.
  • 500.000 voor de nieuwe ronde KvW3 (2,75%). Totale ronde KvW3 2025-2029 € 18,2 miljoen, waarvan € 7,3 miljoen EFRO-middelen (KvW).

03.03 Ruimte voor werken: Kwartiermaker regionale herontwikkelingsmaatschappij (RHOM)

In 2024 vindt de verkenning naar de haalbaarheid van een regionale herontwikkelingsmaatschappij (RHOM) plaats. Het college verwacht dat eind 2024 met de partners in Economie071 besloten kan worden om de verdere vormgeving van de samenwerking op weg naar het instellen van een Regionale Herontwikkelmaatschappij te starten. Voor het vervolg in 2025 wil het college daarom een met dit onderwerp ervaren kwartiermaker aanstellen om de vormgeving, scope, opdracht en financiering van de RHOM verder vorm te geven. Daarvoor zal het college ook cofinanciering zoeken bij de Leidse regiogemeenten, Holland Rijnland, provincie Zuid-Holland en het Rijk. Ook als andere overheden niet of minder bijdragen aan de verdere verkenning door de kwartiermaker wil het college hier toch mee verder. Daarom stelt het college voor om een budget van 90.000 te bestemmen voor loon- en onderzoekskosten voor de kwartiermaker voor 2025 om de oprichting van een RHOM 071 vorm te geven.

De raad heeft in de motie M.22.0056.20 aangegeven dat hiervoor het onderzoeksbudget van 250.000 in het verzamelamendement bij de Eerste begrotingswijziging 2023 ingezet kan worden. We verschuiven 90.000 van dit onderzoeksbudget naar 2025 ter dekking van dit voorstel.

03.04 Financiering LBSP Gebiedsontwikkeling

De gebiedsontwikkeling op het LBSP (Leiden Bio Science Park) wordt aangepakt volgens een programmastructuur en voor de inzet van gebiedsmanagement vanuit de gemeente Leiden is structurele dekking beschikbaar. In 2021 heeft de Raad een budget beschikbaar gesteld van twee keer 625.000 voor de jaren 2022 en 2023 en een structureel budget van 500.000 vanaf 2024. Door geplande en ongeplande activiteiten en ruimtelijke vraagstukken waar de gemeente Leiden op moet reageren, zoals netcongestie en de intensivering van de samenwerking met Katwijk is een aanvullend budget benodigd. Er is meer inzet benodigd voor een brede integrale visie voor alle betrokken partijen, gebaseerd op bestaande visies en (beleids-)documenten. Hiervoor wordt voorgesteld om een aanvullend meerjarig incidenteel budget voor LBSP beschikbaar te stellen van 300.000 in het jaar 2025 en twee keer 150.000 in de jaren 2026 en 2027.