Kaderbrief 2021-2025

Financiële ontwikkelingen

Ontwikkeling

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2021

2022

2023

2024

2025

Budgettair neutraal

03.01

Programma Kennisstad

B

I

-226

    
   

L

I

226

    

Mee/Tegenvaller

03.02

Kosten tijdelijke verplaatsing van de woensdag- en zaterdagmarkt (corona)

L

I

304

    
 

03.03

Prognose toeristenbelasting

B

S

 

-329

-121

-244

-244

   

L

S

 

155

319

203

203

Nieuwe uitgave

03.04

Coronasteun huren statiegeldbekers Leidens Ontzet

L

I

74

    
 

03.05

Gebiedsmanagement LBSP

L

I

 

625

   

Tot.

    

378

452

198

-41

-41

Bedragen x 1.000,-

Budgettair neutraal

03.01 Programma Kennisstad - voorbereiden van investeringen in de publieke buitenruimte, in de directe omgeving van onze kennisinstellingen en musea

In de Reserve Economische Impulsen Kennisstad staat een voor programma Kennisstad geoormerkt bedrag van € 225.616 voor de voorbereiding van investeringen in de publieke buitenruimte (zoals places to meet, kenniskunst, Eduroam e.d.) in de directe omgeving van onze kennisinstellingen / musea. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de reserve en beschikbaar te stellen binnen het uitvoeringsbudget Kennisstad. Dit bedrag zal dienen als cofinanciering voor de samenwerking tussen gemeente, de universitaire Onderzoeksgroep ‘Musea, Collecties en Samenleving’ / LeidenGlobal en de uitrol van Eduroam in de publieke buitenruimte. De voorbereiding en uitvoering van deze werkzaamheden zijn voorzien in de afgesloten samenwerkingsovereenkomst Leiden Kennisstad.

Mee / tegenvaller

03.02 Kosten tijdelijke verplaatsing van de woensdag- en zaterdagmarkt (corona)

Door de coronacrisis was het niet mogelijk om reden van veiligheid de woensdag- en zaterdagmarkt in het Nieuwe Rijngebied te laten plaatsvinden. Dit heeft er toe geleid dat de Lammermarkt, de Beestenmarkt en de Nieuwe Beestenmarkt tijdelijk als marktterrein zijn aangewezen, in eerste instantie alleen op de woensdag later (ook) op de zaterdag. De kosten 2021 vallen hierdoor 304.000 hoger uit.

03.03 Prognose toeristenbelasting conform raadsinformatiebrief, Evaluatie en verantwoording regeling overdracht toeristenbelasting, verwerken

In de brief aan uw gemeenteraad over de evaluatie van regeling overdracht toeristenbelasting aan Ondernemersfonds Leiden is vermeld op welke wijze invulling gegeven wordt aan het besluit om vanaf 2023 jaarlijks 400.000 van de opbrengsten toeristenbelasting via een tariefsverhoging te bestemmen voor de algemene middelen (RV.nr. 20.0097). In afstemming met het Hoteloverleg en Leiden Marketing wordt voorgesteld om het tarief voor de toeristenbelasting voor het jaar 2022 en volgende jaren te verhogen naar € 3,50 per overnachting. Hierbij geldt dat in 2021 de totale opbrengsten toeristenbelasting naar het Ondernemers-fonds Leiden/Hoteloverleg worden overgedragen t.b.v. de citymarketing door Leiden Marketing, vanwege de gemeentelijke bezuinigingen vloeit voor 2022 en 2023 van de opbrengsten toeristenbelasting 15% naar de gemeente en 85% naar Ondernemersfonds/Hoteloverleg t.b.v. de citymarketing. Vanaf 2024 vloeit van de opbrengsten toeristenbelasting 30% naar de gemeente en 70% naar Ondernemersfonds/Hoteloverleg t.b.v. de citymarketing. Voor 2022 betekent dit een voordeel (173.250), in 2023 een nadeel (197.875) en een voordeel in 2024 (€ 41.000). In de kaderbrief 2021-2025 wordt deze prognose verwerkt. In 2024 wordt een nieuwe evaluatie van de regeling uitgevoerd.

Nieuwe uitgave

03.04 Coronasteun huren statiegeldbekers Leidens Ontzet

Tijdens de viering van 3 oktober 2019 is er voor het eerst in Leiden met een gemeenschappelijk statiegeldbekersysteem gewerkt, waaraan alle ondernemers met een vergunning deelnamen. Hierbij werd er door iedere ondernemer met een beperkt aantal dezelfde soorten bekers gewerkt, die overal ingeleverd konden worden. Ook werd er een zelfde statiegeldbedrag gehanteerd bij elke ondernemer. Het statiegeldbedrag van 1 euro in samenspel met het gezamenlijk systeem heeft geleid tot een zeer lage uitval van bekers. Het behouden van het huidige integrale systeem wordt door de werkgroep, de ondernemers, de bezoekers en gemeente als cruciaal gezien voor een succesvolle voortzetting van het gebruik van statiegeldbekers tijdens stadsbrede evenementen in de toekomst. Ten aanzien van de dekking van de kosten zijn er financiële bijdragen geweest van de Provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap, Coca-Cola, Heineken, Grolsch en de gemeente Leiden. Op deze manier zijn de hogere kosten die gepaard gaan met het invoeren van de statiegeldbekers op dit evenement gedekt. Voor 2020 was het plan om de horecaondernemers in de stad gedeeltelijke te laten bijdragen in de kosten van de statiegeldbekers, toewerkend naar uiteindelijk volledige bekostiging. Hier was draagvlak voor. Door het coronavirus zijn er in 2020 geen stadsbrede evenementen geweest. Wellicht is het rond de viering van 3 oktober 2022 weer (gedeeltelijk) mogelijk om een stadbreed evenement in Leiden te hebben. Aan de horecaondernemers kan, gezien hun financiële situatie veroorzaakt door de coronacrisis, in 2021 niet gevraagd worden om hier substantieel aan bij te dragen. Terug vallen op de wegwerpbekers is vanuit duurzaamheidsoverwegingen ook geen optie. Het voorstel is dan ook dat de gemeente Leiden de huurkosten van de statiegeldbekers tijdens Leidens Ontzet 2021 op zich neemt. Dit betekent een verhoging van lasten met 73.750.

03.05 Gebiedsmanagement Leiden Bio Science Park

Het Leiden Bio Science Park is de motor van de economie in de Leidse regio en cruciaal voor de ontwikkeling van de welvaart en het welzijn in Leiden, de regio, Zuid-Holland en Nederland maar ook wereldwijd. Samen met de kennisinstellingen, het LUMC, en de ondernemers is een groeistrategie opgesteld richting een innovatiedistrict waar wordt gewerkt, gewoond en gerecreëerd. De transformatie is in gang gezet via de thema’s Verdichten, Verbinden, Vermengen en Versterken. Voor de uitvoering van deze strategie dient de gemeente te blijven investeren, zowel in de profilering, positionering, acquisitie en community vorming (belegd in de stichting Leiden Bio Science Park) als in programmatisch gebiedsmanagement.

Het Leiden Bio Science Park (LBSP) maakt onderdeel uit van de identiteit van Leiden als internationale kennisstad. De ontwikkelingen in dit gebied leveren een belangrijke bijdrage aan brede welvaart van Nederland. Zowel in termen van economische groei als in het gezond houden van Nederland en het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen Nederlanders. De afgelopen 35 jaar hebben Leidse gemeenteraden de ontwikkeling van deze hotspot voor medicijnontwikkeling altijd gesteund. En dat heeft de regio geen windeieren gelegd, zo concludeerde in 2020 de Rekenkamer Leiden/Leiderdorp. De samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderzoek en onderwijs is in 2019 verder versterkt met de vorming van een gezamenlijke stichting. Er wordt samengewerkt vanuit één gedragen visie, met een duidelijke positionering en profilering én met een gedragen ruimtelijke vertaling naar het volgende niveau, van campus naar innovatiedistrict. De vele kranen boven het gebied tonen de dynamiek van de ontwikkeling, dat zal de komende jaren ook het beeld blijven bepalen. Denk aan de ontwikkeling van het Entreegebied en de Kop van Leeuwenhoek bijvoorbeeld. Maar ook aan de mobiliteit in het gebied, waar ruim baan wordt gegeven aan schoon vervoer. En aan kwaliteit en leefbaarheid in de vorm van interessante ontmoetingsplekken (Pesthuiscomplex), biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Teneinde deze strategische ontwikkeling in goede banen te blijven leiden en het succes te blijven borgen is aandacht, afstemming en begeleiding vanuit de gemeente een noodzakelijke randvoorwaarde. De vele ruimtelijke projecten en de ontwikkeling van een veilige, groene en leefbare openbare ruimte blijven vragen om een integrale, programmatische benadering. Dit geeft meerwaarde, zo blijkt sinds 2009 de start van het LBSP project. Daarom is het verstandig om door te gaan met investeren in programmatisch gebiedsmanagement vanuit de gemeente.

Vanwege de beperkte financiële ruimte in deze kaderbrief wordt in 2022 625.000 vrijgemaakt om het programmamanagement in ieder geval voor 2022 voort te kunnen zetten. Structurele voortzetting vanaf 2023 zal moeten worden afgewogen als de financiële context voor de komende jaren bekend is.