Kaderbrief 2023-2027

Omgevingskwaliteit

Programmanummer

 

5

Commissie

 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

 

Klimaat, Mobiliteit & Financiën
Energie, Werk, Inkomen & Cultuur
Bestuur, Veiligheid, Handhaving & Regio
Wonen, Bouwen & Welzijn

De missie van het programma Omgevingskwaliteit luidt:
De gemeente Leiden staat voor een stad met een schone, hele en veilige openbare ruimte, waar het goed vertoeven is voor iedereen. Samen met alle gebruikers zorgen we dat dat ook zo blijft, nu en in de toekomst. Daarom passen we de stad aan, we maken haar klimaatrobuust en vergroten de biodiversiteit om Leiden ook voor toekomstige generaties leefbaar en aantrekkelijk te houden.

Wijzigingen indeling programmabegroting

Voor programma 5 zijn er de volgende wijzigingen in de doelenboom:

Betreft

Wijziging

Toelichting

Doel 5C2 Bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn

Splitsen in 2 doelen:

  • 5C2 Bevorderen biodiversiteit
  • 5C3 Bevorderen dierenwelzijn

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2023-2026 heeft uw raad met de motie 22.0056 het college verzocht om het doel ‘bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn’ te splitsen in de doelen: ‘bevorderen biodiversiteit’ en ‘bevorderen dierenwelzijn’.

De overwegingen hierbij waren dat:

  • het splitsen van het doel ‘bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn’ het voor raadsleden inzichtelijker maakt welke prestaties, waarvoor geleverd zijn en welk budget, waarvoor beschikbaar is gesteld;
  • heldere doelen de controlerende rol van de gemeenteraad ten goede komen.

Prestatie 5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid biodiversiteit en dierenwelzijn

Splitsen in 2 prestaties: 

  • 5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid biodiversiteit
  • 5C3.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn
  • Naast deze aanpassing wordt de kostenplaats 6101326 ‘Dierenwelzijn en biodiversiteit’ ook gesplitst. De middelen die nu op deze kostenplaats staan, zijn allemaal bestemd voor dierenwelzijn. De kostenplaats 6101326 wordt hernoemd tot “Dierenwelzijn” en wordt gekoppeld aan doel 5C3 en prestatie 5C3.1. De grootboekcodes wijzigen niet.
  • Er wordt een nieuwe kostenplaats aangemaakt voor Biodiversiteit. Deze wordt gekoppeld aan doel 5C2 en prestatie 5C2.1.

Doelenboom begroting 2023:

Beleidsterrein

Doel

Prestatie

5A Verharde openbare ruimte

5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

5A1.2 Beheren openbare ruimte

5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval

5A1.4 Beheren contracten buitenreclame

5A1.5 Handhaven gebruik openbare ruimte

5A1.6 Werken voor derden cluster beheer

5B Openbaar water

5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit

5B1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid waterkwantiteit en waterkwaliteit.

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

5B2 Stimuleren van een doelmatig gebruik van het openbaar water

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen

5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen

5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water

5C Openbaar groen en biodiversiteit

5C1 Ontwikkelen en beheren van het openbaar groen

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

5C1.3 Beheren openbaar groen

5C1.4 Behandelen kapvergunningen

5C1.5 Aanleggen Singelpark

5C1.6 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

5C2 Bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid biodiversiteit en dierenwelzijn

5D Milieu en duurzaamheid

5D1 De stad behouden voor toekomstige generaties door het tegengaan en voorkomen van aantasting van het leefmilieu

5D1.1 Milieubeheer algemeen

5D1.2 Uitvoeren geluidsanering

5D1.3 Uitvoeren bodemsanering

5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

5E Klimaatadaptatie

5E1 Klimaatadaptieve inrichting van de stad

5E1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid klimaatadaptatie

Doelenboom begroting 2024:

Beleidsterrein

Doel

Prestatie

5A Verharde openbare ruimte

5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

5A1.2 Beheren openbare ruimte

5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval

5A1.4 Beheren contracten buitenreclame

5A1.5 Handhaven gebruik openbare ruimte

5A1.6 Werken voor derden cluster beheer

5B Openbaar water

5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit

5B1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid waterkwantiteit en waterkwaliteit.

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

5B2 Stimuleren van een doelmatig gebruik van het openbaar water

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen

5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen

5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water

5C Openbaar groen en biodiversiteit

5C1 Ontwikkelen en beheren van het openbaar groen

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

5C1.3 Beheren openbaar groen

5C1.4 Behandelen kapvergunningen

5C1.5 Aanleggen Singelpark

5C1.6 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

5C2 Bevorderen biodiversiteit

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid biodiversiteit

5C3 Bevorderen dierenwelzijn

5C3.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn

5D Milieu en duurzaamheid

5D1 De stad behouden voor toekomstige generaties door het tegengaan en voorkomen van aantasting van het leefmilieu

5D1.1 Milieubeheer algemeen

5D1.2 Uitvoeren geluidsanering

5D1.3 Uitvoeren bodemsanering

5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

5E Klimaatadaptatie

5E1 Klimaatadaptieve inrichting van de stad

5E1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid klimaatadaptatie