Kaderbrief 2021-2025

Financiële ontwikkelingen

Ontwikkeling

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2021

2022

2023

2024

2025

Mee/Tegenvaller

02.01

Restitutie Veiligheidsregio Hollands Midden

L

I

-350

    
 

02.02

Niet realiseren taakstelling Veiligheid

L

S

 

50

50

50

50

Nieuwe uitgave

02.03

Voldoende basis voor uitvoering juridische taken in het domein openbare orde en veiligheid

L

S

 

41

41

41

41

 

02.04

Bibob naar minimum niveau

L

S

 

79

79

79

79

 

02.05

Voortzetten regisseur intensieve wijkaanpak

L

S

 

47

47

47

47

Tot.

    

-350

217

217

217

217

Bedragen x 1.000,-

Mee / tegenvaller

02.01 Restitutie Veiligheidsregio Hollands Midden

Het positieve jaarresultaat 2020 van de Veiligheidsregio Hollands Midden bedraagt 2.150.619. Het positieve rekeningresultaat is incidenteel van aard, waarbij COVID-19 een grote invloed heeft gehad. Er kon minder worden opgeleid, minder worden getraind en geoefend. Activiteiten als korpsavonden, open dagen en wedstrijden zijn grotendeels stilgelegd. Door het jaar heen zijn er vacatures ontstaan die minder snel konden worden ingevuld. Ook moesten er projecten in tijd naar achter worden geschoven. Dit alles is van grote invloed geweest op het incidentele rekeningresultaat van 2020. Als het positieve resultaat wordt gerestitueerd aan de deelnemende gemeenten ontvangt Leiden daarvan ca. € 350.000. Het Algemeen Bestuur van de VRHM neemt daarover in juni een besluit. Het is hoogstwaarschijnlijk dat het AB besluit dat er een restitutie plaatsvindt. De accountant van de VRHM is voornemens om een goedkeurende verklaring af te geven. Ook is er bij de Veiligheidsregio voldoende financieel weerstandsvermogen, waardoor het resultaat niet aan de algemene reserve hoeft te worden toegevoegd.

02.02 Niet realiseren taakstelling Veiligheid

De werkzaamheden in het domein Openbare orde en Veiligheid zijn veelzijdig en veeleisend. De afgelopen jaren zijn de werkzaamheden vanuit de gemeente voor dit domein sterk verbreed. In samenwerking met onze belangrijkste partners om de openbare orde en veiligheid in de stad zo goed mogelijk te waarborgen, zoals het OM en de politie, wordt per onderwerp nauwgezet bekeken wie in welk geval het beste instrumentarium heeft om op te treden. De mogelijkheden om op te treden liggen met regelmaat ook in het bestuursrecht. Door inzet van burgemeestersbevoegdheden zoals bijv. het uitreiken van lasten onder dwangsom voor drugsdealers en het sluiten van panden waar handelshoeveelheden drugs zijn aangetroffen, kan effectief opgetreden worden tegen situaties die schadelijk zijn voor de stad.
Daarnaast worden de burgers van de stad mondiger en zijn er meer signalen (zoals demonstraties) waarbij ook de bevoegdheid van de burgemeester (preventief) moet worden ingezet om verstoring van de openbare orde te voorkomen. Door bijv. in nauwe samenwerking met de lokale driehoek noodverordeningen en noodbevelen op te stellen en waar nodig in te zetten. Het team veiligheid heeft dan ook zijn handen vol om in deze veranderende maatschappij de burgemeester in voldoende mate te ondersteunen bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

Omdat de financiële ruimte in deze kaderbrief beperkt is, stellen we voor om slechts 50% (50.000) van deze taakstelling structureel af te boeken. Richting de begroting gaat het college met het bewuste organisatieonderdeel verder aan de slag om met duidelijke prioritering formatie en ambitie in balans te brengen. Hierover rapporteren we in de Programmabegroting 2022.

Nieuwe uitgave

02.03 Voldoende basis voor uitvoering juridische taken in het domein openbare orde en veiligheid

De werkzaamheden in het domein Openbare orde en Veiligheid zijn veelzijdig en veeleisend. Bij aanmelding 02.02 zijn recente ontwikkelingen op dit gebied al toegelicht. Vanuit deze ontwikkelingen is het wenselijk om het budget voor deze activiteiten uit te breiden.

Omdat de financiële ruimte in deze kaderbrief beperkt is, stellen we voor om het budget voor deze taken structureel met € 41.000 te verhogen, 50% van het benodigde bedrag om deze taken ten volle uit te voeren. Richting de begroting gaat het college met het bewuste organisatieonderdeel verder aan de slag om met duidelijke prioritering formatie en ambitie in balans te brengen. Hierover rapporteren we in de Programmabegroting 2022.

02.04 Bibob naar minimumniveau

Wij zien dat criminele geldstromen en activiteiten de samenleving en economie in Leiden ontwrichten. Met de uitvoering van het programma ondermijning is door verbeterde bewustwording en informatiepositie het zicht op deze ontwrichting versterkt. Het voorkomen van deze ondermijnende criminaliteit behoort tot de wettelijke taak van de gemeente. Het belangrijkste instrument in het voorkomen van ondermijning is de inzet van de Wet Bibob. In de huidige situatie zijn wij niet in staat de samenleving voldoende te beschermen tegen deze vorm van criminaliteit. Daarbij loopt de gemeente een integriteitsrisico doordat wij ongewild en ongemerkt betrokken kunnen raken bij criminele activiteiten. Zonder investering kan de bedreiging die deze vorm van criminaliteit vormt voor de samenleving en de integriteit van de gemeente, niet of nauwelijks worden aangepakt.

Omdat de financiële ruimte in deze kaderbrief beperkt is, stellen we voor om het budget voor deze taken structureel met € 79.000 te verhogen, 50% van het benodigde bedrag om deze taken ten volle uit te voeren. Richting de begroting gaat het college met het bewuste organisatieonderdeel verder aan de slag om met duidelijke prioritering formatie en ambitie in balans te brengen. Hierover rapporteren we in de Programmabegroting 2022.

02.05 Voortzetten regisseur intensieve wijkaanpak

De intenstieve wijkaanpak bestaat uit een samenwerking tussen diverse partners en is er op gericht om veiligheid en leefbaarheid te herstellen. De wijkaanpak bestaat uit twee elementen: gebiedsgericht (inrichting van de wijk) en persoonsgericht (plan van aanpak van inwoners op onder andere zorg, participatie, veiligheid). Kwetsbare wijken en haar inwoners hebben een integrale aanpak nodig, waarbij interventies afgestemd en gecoordineerd worden. De regisseur Intensieve wijkaanpak is het gemeentelijk aanspreekpunt voor de collega's in het Zorg- en Veiligheidshuis, alle samenwerkingspartners en coordineert de gebiedsgerichte en persoonsgerichte aanpak. De persoonsgerichte aanpak is in veel zaken breder dan alleen de wijk, omdat er bijvoorbeeld bewoners van de wijken zijn die in andere delen van de stad of zelfs in een groter deel van de regio overlast veroorzaken en criminele feiten plegen. Integraal werken betekent samen optrekken en dat is niet vanzelfsprekend, zeker niet bij een aanpak waarbij gebiedsgericht werken en het vormgeven van persoonlijke aanpakken door elkaar heen lopen. Er zijn veel partners betrokken, zoals woningcorporaties, scholen, welzijnswerk, jongerenwerk, politie en openbaar ministerie. In de afgelopen jaren is gebleken dat de intensieve wijkaanpak niet kan worden opgezet als kortdurend project, er is duurzame betrokkenheid nodig van alle partijen. Deze betrokkenheid moet worden georganiseerd en worden geregisseerd. In wijken waar de afgelopen jaren veel aandacht voor geweest is zien we dat er veel verbetering zichtbaar is, maar we merken ook weer achteruitgang zodra die aandacht verslapt. Het is daarom noodzakelijk om regie te blijven voeren vanuit gemeente. Er zijn altijd wijken/gebieden die deze aandacht vragen. Dat hoeft niet in elk gebied altijd intensief te zijn, de regisseur kan per wijk neerzetten wat nodig is. Op dit moment loopt er een intensieve wijkaanpak in het Jacques Urlusplantsoen en de Slaaghwijk waarvoor vanaf 2022 geen middelen zijn om dit voort te zetten. De regisseur zal naast de coördinerende taken ook operationele taken uitvoeren in complexe casuïstiek die in deze wijken speelt als daar noodzaak toe is.

Omdat de financiële ruimte in deze kaderbrief beperkt is, stellen we voor om het budget voor deze taken structureel met € 47.000 te verhogen, 50% van het benodigde bedrag om deze taken ten volle uit te voeren. Richting de begroting gaat het college met het bewuste organisatieonderdeel verder aan de slag om met duidelijke prioritering formatie en ambitie in balans te brengen. Hierover rapporteren we in de Programmabegroting 2022.