Kaderbrief 2023-2027

Financiële ontwikkelingen

Ontwikkeling

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2023

2024

2025

2026

2027

Mee/Tegenvaller

02.01

Hogere deelnemersbijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

L

S

 

350

350

350

350

Nieuwe uitgave

02.02

Structureel dekken gemeentelijke aanpak BIBOB

L

S

 

94

94

94

94

Tot.

     

444

444

444

444

Bedragen x 1.000,-

Mee / tegenvaller

02.01 Hogere deelnemersbijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

In 2024 start bij de Veiligheidsregio een nieuwe beleidsplanperiode. Tegelijkertijd wordt een meerjarig budgetplafond vastgesteld. Hiervoor heeft de Veiligheidsregio drie groepen met financiële voorstellen uitgewerkt. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met twee van de drie voorstellen en dat vraagt een extra structureel budget van 350.000 vanaf 2024 . Het betreft onvermijdbare kosten die gemaakt worden om te kunnen voldoen aan nieuwe regelgeving en kosten die voortvloeien uit reeds genomen noodzakelijke besluiten waarvoor nog geen structurele dekking voorhanden was.

Nieuwe uitgaven

02.02 Structureel dekken gemeentelijke aanpak Bibob

De wet Bibob geeft de gemeente Leiden een belangrijk instrument in handen voor het doen van integriteitsonderzoeken. Door middel van het doen van onderzoek wordt bekeken of het risico bestaat dat de gemeente Leiden onbewust criminele activiteiten faciliteert. Dergelijke activiteiten hebben negatieve gevolgen voor de stad, haar burgers en ondernemers, zoals oneerlijke concurrentie en een niet-integere vastgoedmarkt. De inzet van de Wet Bibob behoort tot de wettelijke taken van de gemeente en speelt een belangrijke rol als preventief bestuurlijk instrument binnen de aanpak van ondermijning. Binnen die aanpak is een sterkte informatiepositie een belangrijke pijler, die zorgt voor meer zicht op risico's in de stad. Dit leidt tot het opstarten van Bibob onderzoeken om daarmee de risico's weg te nemen dan wel te mitigeren. Er is de afgelopen jaren hard gebouwd aan het opzetten en uitbouwen van de basis voor de Bibob functie en expertise binnen de gemeente. Om dat te kunnen behouden is continuïteit van groot belang. Daarom wordt vanaf 2024 een extra structureel budget opgenomen van 94.000.