Kaderbrief 2020-2024

Financiële ontwikkelingen

Ontwikkeling

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2020

2021

2022

2023

2024

Budgettair neutraal

02.01

Vervallen baten Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio Hollands Midden

B

S

69

69

69

69

69

   

L

S

-69

-69

-69

-69

-69

Tot.

    

0

0

0

0

0

Bedragen x 1.000,-

Budgettair neutraal

02.01 Vervallen baten Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio Hollands Midden

Een deel van de financiering van de gemeenschappelijke meldkamer van de Veiligheidsregio liep in het verleden via de gemeente Leiden. De Veiligheidsregio heeft het deel dat via de gemeente Leiden liep volledig afgelost. Hierdoor vervallen voor de gemeente Leiden de rentelasten en de baten van de Veiligheidsregio die ze hiervoor ontving.

Nieuw beleid dat geheel wordt doorgeschoven naar de Programmabegroting 2021

Deze voornemens zijn niet verwerkt in de cijfers van deze Kaderbrief maar worden bij de Programmabegroting 2021 afgewogen tegen de beschikbare financiële ruimte.

02.02 Voortzetten stedelijke jeugdaanpak vanaf 2021

In 2019 is in Leiden een integrale stedelijke jeugdaanpak gestart (RV19.0002) met als doel jongeren tijdig in beeld te hebben. Hierdoor krijgen ze tijdig de hulp of aandacht die voorkomt dat ze verder afglijden in de criminaliteit. De voorgestelde jeugdaanpak kenmerkt zich door een combinatie van repressie en het bieden van perspectief. Hierbij worden het zorgdomein, het veiligheidsdomein en onderwijs met elkaar verbonden. Dit vraagt een sterke regierol van de gemeente waarbij tevens oog is voor het ‘systeem’ (gezin, school, wijk, vrienden) van de jongeren. Door de integrale benadering en meer aandacht voor preventie kan sneller en adequaat worden gehandeld door professionals en omgeving. In het eerste kwartaal van 2020 is een evaluatie uitgevoerd Door de coronacrisis is de gemeenteraad tijdens het opstellen van deze brief nog niet geïnformeerd over de behaalde resultaten. Er is budget tot en met 2021. We zijn voornemens om vanaf 2022 een structureel budget van € 210.000 beschikbaar te stellen om deze stedelijke jeugdaanpak voort te zetten. Zie ook het hoofdstuk financiële keuzes en positie.