Kaderbrief 2023-2027

Loon, prijs en ontwikkeling lokale heffingen

5.2.1 Loon en prijscompensatie 2024

Bij de begroting compenseren we de budgetten in de begroting voor de verwachte loon- en prijsontwikkeling in het komend jaar. Het indexpercentage voor de begroting 2024 wordt afgeleid van het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau (CPB) dat in maart 2023 is verschenen. Vervolgens bepalen wij de loon en prijsmutatie voor 2024. Wij houden rekening met een loonontwikkeling van 5,2%. De index voor goederen en diensten voor 2024 komt voorlopig uit op 3,9%. De index voor investeringen bedraagt naar verwachting 1,6%

Het gewogen gemiddelde van indexering van goederen, diensten, investeringen en lonen is afgerond 4,2%. Met dit percentage zullen de overige gemeentelijke heffingen en inkomsten aanpassen.

Subsidies en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen worden ook met dit gewogen gemiddelde van 4,2% geïndexeerd.

De index is nog niet verwerkt in de bedragen van deze kaderbrief. Dat gebeurt zoals gebruikelijk pas bij de
begroting. We verwachten dat de indexering budgetneutraal verwerkt kan worden.

5.2.2 Bijsturing kaderbrief op lokale heffingen

In deze kaderbrief doen we een aantal voorstellen om de lokale heffingen conform het Beleidsakkoord te corrigeren voor de inflatie 2022-2023. Na deze voorstellen ontwikkelen de lokale heffingen zich als volgt:

Belasting/heffing

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

ozb gebruikers niet-woningen

-16.300.869

-16.786.831

-17.751.831

-17.751.831

-17.751.831

-17.751.831

ozb eigenaren woningen

-24.798.853

-26.345.594

-29.035.905

-29.035.905

-29.035.905

-30.085.905

ozb eigenaren niet woningen

-18.004.378

-18.158.194

-19.193.194

-19.193.194

-19.193.194

-19.193.194

Totaal OZB

-59.104.101

-61.290.619

-65.980.930

-65.980.930

-65.980.930

-67.030.930

precariobelasting

-649.530

-796.156

-796.156

-796.156

-796.156

-796.156

afvalstoffenheffing

-18.324.906

-19.925.684

-19.890.174

-19.864.044

-19.864.044

-19.864.044

rioolheffing

-10.493.854

-11.795.212

-12.669.566

-13.155.739

-13.581.590

-14.326.256

Totaal

-88.572.391

-93.807.671

-99.336.826

-99.796.869

-100.222.720

-102.017.386

Onroerendezaakbelastingen (ozb)

De ozb voor 2024 wordt verhoogd voor nacalculatie van de indexering over 2022 en 2023 met 4,0%, totaal € 2,4 miljoen.

De ozb voor niet-woningen stijgt door nieuw- en verbouw van vastgoed met € 675.000 vanaf 2024. (Hiertegenover staat een korting op de algemene uitkering van 175.000) per saldo een netto toename van € 500.000.)

De ozb voor woningen stijgt vanaf 2027 door de toename van het het aantal woningen in 2026 met € 1,05 miljoen. (hiertegenover staat een korting op de algemene uitkering van 700.000) per saldo een netto toename van € 350.000.

Precariobelasting

Geen wijzigingen

Afvalstoffenheffing.

De opbrengst afvalstoffenheffing stijgt met afgerond 400.000 (2%) door gestegen kosten in 2022 en 2023. De afvalstoffenheffing gaat uit van 100% kostendekking.

Rioolheffing.
De rioolheffing stijgt met 660.000 in 2024 tot 1,9 miljoen in 2027 door uitvoering van het Integraal waterketenplan (IWKP). Deze stijging resulteert in een verhoging van de opbrengst van 5,6% in 2024 tot 16,1% in 2027. In tegenstelling tot de overige heffingen is in de rioolheffing ook al de indexering 2024 meegenomen.

Door de nieuwe cao zijn salariskosten gestegen. De hogere salariskosten die rechtstreeks samenhangen met werkzaamheden die worden gedekt uit de rioolheffing rekenen we hieraan door. Dit leidt tot een verhoging van 246.000 vanaf 2024.

Ten opzichte van 2023 stijgt de rioolheffing bovenop de reguliere indexering 2024 met 4% extra in 2024, oplopend tot 14% in 2027.

Bouwleges

De bouwleges stijgen met 200.000 extra vanaf 2024 door toegenomen personeelskosten vanwege de nieuwe cao.