Kaderbrief 2021-2025

Financiële ontwikkelingen

Ontwikkeling

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2021

2022

2023

2024

2025

Budgettair neutraal

05.01

Lagere opbrengsten papier en glas

B

S

206

206

206

206

206

     

-329

-329

-329

-329

-329

   

L

S

123

123

123

123

123

 

05.02

Kosten havenmeesters passantenhaven

B

S

-45

-45

-45

-45

-45

   

L

S

45

45

45

45

45

 

05.03

Bijdrage aan de Limes Bubble Barrier (LBB) te Katwijk

B

I

-8

-3

-3

-2

 
   

L

I

8

8

8

6

4

    

S

 

-5

-5

-5

-4

 

05.04

Samenvoeging diverse parken in één krediet Parken

L

S

 

35

35

35

34

      

-35

-35

-35

-34

 

05.05

Aanvullend krediet voor herinrichting 'Kimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost'.

L

I

     
    

S

 

2

11

11

11

      

-2

-11

-11

-11

Mee/Tegenvaller

05.06

Effecten Corona verwerkingskosten afval restfractie/milieustraat

L

I

268

    
 

05.07

Hogere inkomsten buitenreclame door nieuw contract per 2022

B

S

 

-136

-136

-136

-136

   

L

S

 

34

34

34

34

 

05.08

Beheerplannen kapitaalgoederen openbare ruimte 2022-2026

L

S

 

0

0

111

348

 

05.09

Beheer en onderhoud ambtelijke huisvesting cluster Beheer

L

I

178

178

178

178

 
 

05.10

Lagere inkomsten ‘fiets fout, fiets weg, door corona

B

I

50

    

Nieuwe uitgave

05.11

Inrichten BRO-coördinatorschap

L

I

23

    
    

S

 

20

20

20

20

 

05.12

Regie bodem en ondergrond

L

S

59

60

60

60

60

Tot.

    

577

156

157

267

327

Bedragen x 1.000,-

Budgettair neutraal

05.01 Lagere opbrengsten papier en glas

Stijgende afvalverwerkingskosten zijn een landelijk beeld en veel gemeenten zijn hierdoor gedwongen hun afvalstoffenheffing verhogen. Voor Leiden vallen de baten papier en glas 206.000 lager uit. Daarnaast zijn de transportkosten gestegen met 123.000. Vanuit het uitgangspunt van een kostendekkende afvalstoffenheffing stellen we voor om de opbrengst afvalstoffenheffing te verhogen met € 329.00. Dit komt neer op een verhoging van rond de 5 euro per huishouden, afhankelijk van de grootte van het huishouden. De huidige contracten voor glas en papier lopen tot eind 2022. De afvalmarkt is momenteel erg volatiel. Afhankelijk van de marktontwikkelingen zal in 2022 opnieuw worden bekeken of er een nieuwe aanbesteding moet worden uitgevoerd of dat de huidige contracten worden verlengd.

05.02 Kosten havenmeesters passantenhaven

De passantenhaven bij de Zijlpoort is ingericht voor de ontvangst van bezoekers per pleziervaartschip en charterschepen en is de belangrijkste afmeervoorziening voor watertoeristen, die voor meerdaags verblijf onze stad bezoeken. Tot het vaarseizoen 2020 is het dagelijkse beheer van de passantenhaven verzorgd door de brugwachters van de Schrijversbrug. Met de invoering van de Machinerichtlijn mag de passantenhaven uit veiligheidsoverwegingen voor de weggebruikers niet meer door de brugwachters worden bediend. Voor het beheer van de passantenhaven moet de functie van Havenmeester worden ingesteld, die ook als gastheer optreedt voor de bezoekers in het vaarseizoen (maart t/m oktober). Omdat in deze periode veel uren worden gedraaid (o.m. in het weekeinde) zijn voor de functie minimaal 2 personen nodig. Voor het seizoen 2020 en 2021 wordt gebruik gemaakt van tijdelijke inhuur van de Havenmeesters, de kosten bedragen op jaarbasis ca. € 65.000. Dit kunnen we dekken door de tarieven voor verblijf omhoog bij te stellen, daarnaast kan wat ruimte gevonden worden binnen de bestaande exploitatie. De komende twee jaar wordt het aantal overnachtingen gemonitord en over 1 of 2 jaar wordt mogelijk nogmaals een tariefswijziging doorgevoerd om kosten en opbrengsten in evenwicht te brengen.

05.03 Bijdrage aan de Limes Bubble Barrier (LBB) te Katwijk

Leiden heeft in 2019 een Samenwerkingsovereenkomst getekend voor het technische haalbaarheidsonderzoek naar de Limes bubble barrier. Dit onderzoek is afgerond. Het is technisch mogelijk een bellenscherm (bubble barrier) bij de monding van de Rijn in Katwijk, bij het gemaal, te realiseren. Hiervoor is de Stichting Coast Busters, samen met diverse gemeenten en het Hoogheemraadschap, nog bezig de financiële haalbaarheid rond te krijgen. Leiden is voornemens 7.500 euro per jaar, gedurende 10 jaar bij te dragen. Voorgesteld wordt de kosten te dekken door het krediet 7100170 Integraal Waterplan met een restantbedrag van 9.1678 af te sluiten en de vrijval kapitaallasten (4.500) in te zetten ter dekking van de bijdrage. Het restant benodigde bedrag wordt in 2021 en 2022 gedekt vanuit het zwerfafvalbudget en vanaf 2023 FPDS (3.300).

05.04 Samenvoeging diverse parken in één krediet Parken

In de begroting wordt jaarlijks kredieten beschikbaar gesteld voor renovatie diverse parken binnen Leiden. Doordat de aanmeldingen van de parken 4 jaar vooruit gekeken wordt is de verdeling en planning van de parken een inschatting. In de praktijk blijkt dat er vaak met renovatiewerkzaamheden in de parken in tijd en geld geschoven moet worden. Door inspraakprocedures, maar ook door maatschappelijke ontwikkelingen schuiven de investeringswerken naar achter. Gelijktijdig zie je dat renovatiewerkzaamheden steeds vaker gekoppeld worden aan andere werkzaamheden in de openbare ruimte waardoor er tussen parken geschoven wordt. Om de hiervoor genoemde redenen stellen we voor de diverse kredieten voor parken samen te voegen toe 1 krediet.

05.05 Aanvullend krediet voor herinrichting 'Kimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost'

Het krediet betreft de herinrichting van het projectgebied Noorderkwartier oost van gevel tot gevel, hetgeen resulteert in een klimaat adaptieve openbare ruimte. Hiervoor is in 2019 het Kaderbesluit klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost (RV 19 0056) vastgesteld. Het plangebied is opgedeeld in twee fases: Fase 1 is de Anna Paulownastraat en Julianastraat (RB 20.0013). Hier is de kans op wateroverlast in de wijk het grootst, daarom is de urgentie om hier te starten met de uitvoering het hoogst. Fase 2 bestaat uit de rest van het plangebied. Hiervoor is een voorlopig ontwerp (VO) opgesteld, op dit moment loopt de participatie van deze fase. Het voorlopig ontwerp voor fase 2 is geraamd. Dit is de opmaat voor het uitvoeringsbesluit fase 2, naar verwachting in Q3 2021 te nemen door de raad.
De SSK-VO-raming van het fase 2 is gebaseerd op de prijzen van de aanbesteding van fase 1 (augustus 2020). Deze SSK raming valt voor de maaiveldinrichting hoger uit dan de raming in het kaderbesluit voor fase 2 (2019). Om alle straten binnen het plangebied van project Noorderkwartier Oost van gevel tot gevel klimaat adaptief in te kunnen richten en om waterlast op straat zoveel mogelijk te voorkomen is een aanvullend krediet van 218.000 nodig. De kapitaallasten hiervan bedragen gemiddeld 9.853 per jaar. Voor deze kapitaallasten is dekking beschikbaar op de stelpost "kapitaallasten" omdat bij het actualiseren van de totale kapitaallasten voor de begroting 2022 als onderdeel van de kaderbrief 2021 - 2025 daarmee rekening is gehouden. Hiermee resulteert dit in een budgettair neutrale begrotingswijziging.

Mee / tegenvaller

05.06 Effecten Corona verwerkingskosten afval restfractie/milieustraat

De toename, als gevolg van de coronacrisis, in het afval die we zagen in 2020 zien we nu ook in 2021. In 2020 hadden we een stijging van de kosten met +10% ten opzichte van budget. Deze stijging is voorlopig representatief voor 2021 en is tevens gelijk aan realisatie 2020. Dit levert in 2021 een nadeel op van € 268.000.

05.07 Hogere inkomsten buitenreclame door nieuw contract per 2022

De gemeente is in 2020 een nieuwe overeenkomst aangegaan voor de levering, het beheer en de reclame exploitatie van de bushokjes in de gemeente. In 2021 vindt de verdere uitrol van de bushokjes geleidelijk plaats, waardoor nog niet de volledige baten uit het dit contract kunnen worden gerealiseerd. Vanaf 2022 zijn alle contracten volledige operationeel. De totale contract waarde van de overeenkomsten buitenreclame is voor de gemeente € 818.000. Het huidige begrotingsbudget wordt vanaf 2022 hierop aangepast. Het verschil ten opzichte van het huidig begrotingsbudget is € 136.000. Omdat de gemeente vennootschapsbelastingplichtig is over het resultaat op buitenreclame,gaat de te betalen vennootschapsbelasting ook met € 34.000 omhoog. Voor het lopende begrotingsjaar 2021 worden wellicht iets lagere inkomsten gegeneerd als gevolg van corona.

05.08 Beheerplannen kapitaalgoederen openbare ruimte 2022-2026

In het afgelopen jaar hebben we – conform onze vijfjarige cyclus – de beheerplannen voor kapitaalgoederen geactualiseerd. Die actualisering leidt tot nieuw inzicht over het geldbedrag dat jaarlijks nodig is voor onderhoud en beheer van gemeente-eigendommen in de stad, zoals bruggen, walmuren, straten, walmuren, kortom de kapitaalgoederen. Uit de actualisering van beheerplannen is gebleken dat meer geld nodig is dan tot op heden in de programmabegroting was opgenomen. Het verschil loopt op naar bijna 800.000 euro in 2025 en bijna 1 miljoen euro in 2026. Dit verschil wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de toenemende kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen. En dat komt omdat dat in het verleden veel investeringen voor kapitaalgoederen in de openbare ruimte betaald zijn met eenmalig geld. Dat betekent dat er bij einde levensduur van de kapitaalgoederen nauwelijks kapitaallasten vrijvallen die als dekking kunnen dienen. Met als doel de stijging in beheerkosten in de nieuwe beheerplanperiode te drukken hebben we het afgelopen jaar naar dekkingsmogelijkheden in en buiten de beheerplannen gezocht. Ook hebben we kostenbesparende maatregelen doorgevoerd. Met de beschikbare dekking uit de stelpost areaaluitbreiding is het tekort teruggebracht naar respectievelijk 348.000 euro en 506.000 euro in 2025 en 2026. In het meerjarenbeeld hebben we de bedragen aangepast. Deze aanpassing verzekert ons ervan dat de stad niet alleen mooier wordt door alle investeringen, maar ook mooi blijft.

05.09 Beheer en onderhoud ambtelijke huisvesting cluster Beheer

De gebouwen die in gebruik zijn door cluster Beheer (met name die op de werf aan de Admiraal Banckertweg en Kenauweg) zijn aan het einde van hun levensduur. Er zijn momenteel concrete plannen voor een nieuwe locatie. Investeren in groot onderhoud of vervanging op deze locaties is daarmee niet doelmatig. Dat betekent dat er alleen nog correctief onderhoud op deze locaties wordt uitgevoerd, gericht op wat er minimaal nodig is om de locaties tot oplevering van de nieuwe werf veilig en bruikbaar te houden. Dit betekent wel dat de kosten voor correctief onderhoud oplopen. Hiervoor is tot ingebruikname van de nieuwe locatie naar verwachting € 177.750 per jaar nodig. Zouden we wel groot onderhoud uitvoeren, dan zou 343.000 per jaar nodig zijn.

05.10 Lagere inkomsten ‘fiets fout, fiets weg, door corona

Bij de activiteiten voor ‘Fiets Fout is Fiets Weg’ ontstaat in 2021 naar verwachting in het eerste half jaar een financieel tekort van afgerond 50.000 omdat de inkomsten lager uitvallen. Deze inkomsten betreffen het bestuursdwangbedrag van 26,00 dat mensen moeten betalen als zij hun fiets komen ophalen en de opbrengst van fietsen die niet meer zijn opgehaald door de eigenaar. Door de corona-uitbraak zijn er in de afgelopen tijd nauwelijks fout geparkeerde fietsen verwijderd waardoor deze inkomsten lager zijn dan in de voorgaande jaren.

Nieuwe uitgaven

05.11 Inrichten BRO-coördinatorschap

De Wet Basisregistratie Ondergrond (Wet BRO) heeft als doel om gegevens over de ondergrond en wat daarin aanwezig is te ontsluiten in één landelijke, digitale en openbare informatiebank. Met de BRO wordt de kennis over de ondergrond vergroot en voor iedereen beschikbaar. Dit betekent ook een verplichting (autonome ontwikkeling) voor de verschillende bronhouders om data aan te leveren voor de BRO en deze data te gebruiken en controleren. Als bronhouder is de gemeente verantwoordelijk om de gegevens over geotechniek, grondwatermonitoring, bodemopbouw en warmte-koude opslag aan te leveren. Gezien de drukte in de ondergrond en de maatschappelijke opgaven worden deze onderdelen steeds belangrijker. Ten aanzien van informatieveiligheid worden ook landelijke eisen gesteld. Dat betekent het uitvoeren van zelfevaluaties over de kwaliteit van de basisregistratie en het opstellen van rapportages over o.a. de BRO. Overigens worden andere gegevens waar we als gemeente bronhouder voor zijn, zoals informatie over kabels en leidingen (via WION) en archeologie of niet-gesprongen explosieven via andere registraties of databases aangeleverd. Voor regie en begeleiding van het gebruik van de bodem in het kader van de energietranitie is een aparte aanmelding gedaan, met als onderwerp 'Regie bodem en ondergrond'.

Omdat de financiële ruimte in deze kaderbrief beperkt is, stellen we voor om het budget voor deze taken vanaf 2022 structureel met 20.000 te verhogen en incidenteel in 2021 incidenteel € 22.500 beschikbaar te stellen . Dit is 50% van het benodigde bedrag om deze nieuwe taak ten volle te kunnen uitvoeren. Richting de begroting gaat het college met het bewuste organisatieonderdeel verder aan de slag om met duidelijke prioritering formatie en ambitie in balans te brengen. Hierover rapporteren we in de Programmabegroting 2022.

05.12 Regie bodem en ondergrond

De Leidse bodem en ondergrond worden steeds intensiever gebruikt en haast alle maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving hebben ruimte nodig in de bodem. Daarom is er afstemming nodig over de ruimte die elke opgave nodig heeft in de stad: boven- en ondergronds. Ter illustratie: zo is er bodem nodig voor woningbouw en bijbehorende intensivering van het aantal kabels en leidingen (elektra, warmte, datakabels, gescheiden riool etc). Verder is er ook voor de energietransitie steeds meer ruimte in de bodem nodig (warmtenet, koude-warmte opslag, geothermie, elektrisch verwarmen). Als laatste heeft Leiden een opgave om klimaatadaptief te zijn en biodivers te vergroenen, ook dit vergt ruimte in de bodem (waterinfiltratie, extra vergroening voor vasthouden van water, stimulans van bidiversiteit en versterking leefbaarheid). Daarmee is regie op bodem en ondergrond noodzakelijk voor het realiseren van bestaand beleid aangaande energietransitie, klimaatadaptatie en woningbouw. Hiermee is meer regie op de bodem en ondergrond noodzakelijk. Kosten voor de volledige extra capaciteit (partime functionaris regisseur bodem en ondergrond en een partime ondersteuner) zouden 120.000 per jaar bedragen. Zo speelt dat we in samenspraak met de afdelingen Integraal Beheer en Vergunningen Openbare Ruimte (cluster LPH) over 2021 extra inzet gepleegd moet worden voor toezicht aanleg warmte net Vattenfall voor de benodigde netwerkregie. Extra kosten over 2021 bedragen 117.500. Toezicht is noodzakelijk om problemen in de ondergrond als gevolg van de aanleg van het warmtenet te voorkomen (bijvoorbeeld voorkomen confict warmtenet en waterleiding, die niet te dicht bij elkaar mogen liggen in de ondergrond).

Omdat de financiële ruimte in deze kaderbrief beperkt is, stellen we voor om het budget voor deze taken in 2021 te verhogen met € 58.750 en vanaf 2022 structureel met 60.000. Dit is 50% van het benodigde bedrag om deze nieuwe taak ten volle te kunnen uitvoeren. Richting de begroting gaat het college met het bewuste organisatieonderdeel verder aan de slag om met duidelijke prioritering formatie en ambitie in balans te brengen. Hierover rapporteren we in de Programmabegroting 2022.