Kaderbrief 2021-2025

Financiële ontwikkelingen

Ontwikkeling

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2021

2022

2023

2024

2025

Budgettair neutraal

04.01

Kruispunt Sweelincklaan - Debussystraat met de Vijf Meilaan

L

S

 

7

7

7

7

      

-7

-7

-7

-7

 

04.02

Marketing en communicatie bereikbaarheid parkeergarages

B

I

-50

-50

-50

-50

 
   

L

I

50

50

50

50

 
 

04.03

Vervangen brandmeldinstallatie Haarlemmerstraatgarage

B

S

0

-12

-12

-12

-12

   

L

S

0

12

12

12

12

 

04.04

Masterplan Houtkwartier

L

S

 

7

45

44

44

      

-7

-45

-44

-44

 

04.05

Reconstructie Churchilllaan

L

S

 

10

60

151

150

      

-10

-60

-151

-150

 

04.06

Infra Lammenschansweg-Zuid

L

S

  

15

95

95

       

-15

-95

-95

 

04.07

Dekking van incidentele kosten voor maatregelen uit programma autoluw

B

I

-482

482

   
   

L

I

482

-482

   
 

04.08

Ontsluiting Intratuin

L

I

     
 

04.09

Centrumroute deeltracé Schutterveld

L

I

     
 

04.10

Plankosten definitiefase infra

B

I

-5.544

    
    

S

  

80

80

141

   

L

I

5.544

    
    

S

 

0

-80

-80

-141

 

04.11

Aanvullend krediet voor verdere planstudie restopgave fietsparkeren Leiden CS

B

I

-200

    
   

L

I

200

    

Mee/Tegenvaller

04.12

Lagere parkeerinkomsten als gevolg van corona

B

I

1.000

0

   
 

04.13

Restant meevaller Leidse Ring Noord

L

S

 

-3

-8

-48

-48

Nieuwe uitgave

04.14

Kapitaallasten zero emissie zone

L

S

 

10

176

174

173

      

-10

-176

-174

-173

 

04.15

Bestuurlijk commitment knooppunt Leiden

L

I

 

1.020

   

Tot.

    

1.000

1.017

-8

-48

-48

Bedragen x 1.000,-

Budgettair neutraal:

04.01 Kruispunt Sweelincklaan - Debussystraat met de Vijf Meilaan

Het kruispunt Sweelincklaan - Debussystraat met de Vijf Meilaan staat in de top10 van ongevalslocaties op gemeentelijke wegen in Leiden. Tussen 1 jan 2014 en 1 jan 2021 zijn er op dit kruispunt 21 ongevallen geregistreerd waarbij 18 gewonden zijn gevallen. Bij deze ongevallen zijn veel fietsers, snorfietsers en bromfietsers betrokken. Het verkeersveilig herinrichten van dit kruispunt is daarom noodzakelijk. Hiervoor is een aanvullend krediet benodigd van 528.035 dat wordt gedekt uit een subsidiebijdrage van de Provincie (€ 328.035) en het UVP Wijkcirculatie (200.000)

04.02 Marketing en communicatie bereikbaarheid parkeergarages

De komende jaren blijft de gemeente Leiden samen met de stadspartners structureel de bereikbaarheid en het parkeergemak van de garages onder de aandacht brengen. Bij de evaluatie van de marketingcampagne van de afgelopen jaren (commissie leefbaarheid en bereikbaarheid 7 juli 2020) is al benoemd dat deze samenwerking verlengd zou worden. Vanzelfsprekend heeft het college meer dan gemiddelde aandacht voor duurzame vervoersvormen. Voor het fietsparkeren wordt na vaststelling van de Parkeervisie gekeken welke gedragsbeïnvloeding het beste werkt. In de nieuwe parkeercommunicatie richten we ook meer op de directe omgeving van Leiden om mensen te verleiden om te kiezen voor duurzame en schone vervoersalternatieven. Deze campagne draagt bij aan de ambities uit de Agenda Autoluwe binnenstad door het zoekverkeer te verminderen. Voorstel is om voor de komende 4 jaren jaarlijks 50.000 beschikbaar te stellen. In totaal € 200.000. Dit budget wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Parkeren ter hoogte van 200.000.

04.03 Vervangen brandmeldinstallatie Haarlemmerstraatgarage

Op dit moment laat de brandveiligheid niet toe dat de brandweer in geval van brand de parkeergarage Haarlemmerstraat betreedt. Het was in het voortraject niet duidelijk dat dit niet meegenomen is de raming bij het kaderbesluit. Nu blijkt bij de voorbereiding van de ophoging van de Parkeergarage Haarlemmerstraat dat het installeren van en brandmeldinstallatie in het bestaande deel niet langer op zich kan laten wachten wordt nu voorgesteld een krediet van € 09.000 beschikbaar te stellen vooruitlopend op de renovatie.

04.04 Masterplan Houtkwartier

Op 13 maart 2014 is motie M140010/1 (aanpak verkeersproblemen Houtkwartier) vastgesteld door de gemeenteraad. Sindsdien zijn er op 7 plekken in de wijk verkeersmaatregelen uitgevoerd.
Rond de zomer van 2021 is het Masterplan Verkeer Houtkwartier gereed. Hierin staat hoe het verkeer door het Houtkwartier gaat rijden en welke maximum snelheid waar gewenst is. Ook wordt duidelijk op welke manier de weginrichting aangepast kan worden. In het plan is er ook aandacht voor de verkeersveiligheid en voor parkeren. We doen dit in samenhang met alle ontwikkelingen in en om het Houtkwartier. Het Masterplan Verkeer Houtkwartier geeft inzicht in de toekomstige verkeersprojecten, de benodigde financiële middelen en de prioritering met de planning. De benodigde financiële middelen worden in de Kaderbrief 2021-2025 beschikbaar gesteld. De investeringskosten voor het Houtkwartier zijn geraamd op € 2.022.068. Voor het Houtkwartier is een reeds beschikbare dekking van € 275.000, die deels al is besteed. Verder komen de dekkingen vanuit de Fietscorridor Katwijk (€ 75.000), Veiligheid en quickwin fietsverbeteringen Boerhaavedistrict (€ 200.000), meevaller Leidse Ring Noord (€ 500.000) en een dekking vanuit de UVP wijkcirculatie (€ 500.000). Tevens bestaat het voornemen om duurzaam veilig subsidies aan te vragen in 2022 en 2023 (totaal € 500.000).

04.05 Reconstructie Churchillaan

De Churchilllaan is verouderd en functioneert niet meer voldoende, en is daarom toe aan een grootschalige reconstructie. De reconstructie van de Churchilllaan bestaat uit de volgende opgaven, wensen en ambities:

  • Vervanging en onderhoud aan wegdek, tussen 2021 en 2023;
  • Vervanging van alle verkeersregelinstallaties en bekabeling daarvan uiterlijk 2022;
  • Aanpassingen aan kruispunten en wegvakken om de verkeersveiligheid te verbeteren, doorstroming te verbeteren en ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken.
  • Verbeteren van de langzaamverkeersinfrastructuur door tweerichtingenfietspaden aan weerzijden van de Churchilllaan, opgenomen in het Beleidsprogramma Fiets 2020-2030.
  • ambities uit het Ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest voor de uitstraling van de Churchilllaan meenemen;
  • De Churchilllaan is onderdeel van de Groene Hoofdstructuur;
  • Ruimtereservering voor duurzame-energie-infrastructuur, als onderdeel van Leiden Zuid-West als eerste aardgasvrije wijk in Leiden.

We stellen voor om het krediet Churchilllaan in het meerjareninvesteringsplan te verhogen met € 4.499.560. Dit kan worden gedekt door het in het meerjareninvesteringsplan verlagen van de kredieten"Leiden Duurzaam Bereikbaar" (€ 700.000), "no-regret maatr fysieke aanpassing brug" (€ 1,0 miljoen) en "fiets op 1" (€ 1,0 miljoen). Daarnaast wordt € 171.000 aan baten verwacht uit een SRM subsidie. Verder komt de dekking van 1.2 miljoen (met een kapitaallast van 42.000) uit de reserve bereikbaarheidsprojecten en vrijval uit het project Leidse Ring Noord.

04.06 Infra Lammenschansweg-Zuid

De kosten voor de herinrichting van de Lammenschansweg-Zuid zijn geraamd op 6,2 miljoen. Ter dekking hiervan wordt 0,8 miljoen bijgedragen vanuit het project De Ananas. Daarnaast is een bedrag van 0,94 miljoen beschikbaar uit middelen voor de reconstructie van het kruispunt Tomatenstraat / Lammenschansweg en een provinciale subsidie. Bij de Kaderbrief 2021-2024 is een krediet van 4,5 miljoen. in het meerjareninvesteringsplan opgenomen ter dekking van het resterende tekort. De kapitaallasten van 157.500 zijn gedekt door verlaging van de dotatie aan de reserve Duurzame Stad met 52.500 en door verlaging van de dotatie aan de reserve Bereikbaarheidsprojecten vanaf 2024 met 105.000.

Parallel aan de behandeling van de Kaderbrief heeft het college voor de ontwikkeling van de Lammenschansstrip een subsidieaanvraag gedaan in het kader van de eerste tranche van de Regeling Woningbouwimpuls. In deze aanvraag is een onrendabele top van 5,4 miljoen opgenomen voor herinrichting Lammenschansweg-Zuid, namelijk de geraamde kosten minus de bijdrage vanuit het project De Ananas. Op basis van de regeling kan BZK de helft dit tekort subsidiëren. Afgelopen september heeft BZK deze aanvraag gehonoreerd en een subsidie toegekend van 2,7 miljoen.

Voorgesteld wordt om 2,7 miljoen (vanuit de Woningbouw Impuls Subsidie) ter dekking op te nemen voor het krediet Lammenschansweg-Zuid . Tevens wordt voorgesteld om de verlaging aan de dotatie van de reserve duurzame stad (FPDS) terug te draaien met 52.500 en de verlaging van de dotatie aan de reserve bereikbaarheidsprojecten vanaf 2024. terug te draaien voor een bedrag van 42.000 structureel

04.07 Dekking van incidentele kosten voor maatregelen uit programma autoluw

Voor maatregelen van 2021 en 2022 van Agenda Autoluwe Binnenstad worden incidentele kosten( planuren voor kaderbesluit en onderzoekskosten) gemaakt. Het gaat onder andere om de proef van de Rijzichtbrug, de uitbreiding voetgangersgebied en afsluiting Steenschuur West, de afsluiting en herinrichting Oude Rijn en afsluiting verkeer Langebrug en fase 1 herinrichting, het vergroenen van het Havenhoofd en de verkeersveiligheidsmaatregelen Zijlsingel. Grotendeels zijn deze kosten wel begroot en door uw raad beschikbaar gesteld, maar omdat het kapitaallasten betreft, zijn deze middelen niet geschikt voor het dekken van dit type kosten. Bij de vaststelling van Agenda Autoluwe Binnenstad is besloten tot deprioritering van het openbare ruimteproject Zijlsingel. Hiervoor was een investeringsbedrag van 482.231 gereserveerd. Deze middelen kunnen worden ingezet voor de dekking van deze kosten. De deprioritering van het openbare ruimteproject Zijlsingel staat los van de beheeropgave die aan de Zijlsingel zal worden uitgevoerd waarbij kleine wijzigingen en wensen uit de wijk kunnen worden meegenomen.

04.08 Ontsluiting Intratuin

Gemeente Leiden en Voorschoten stellen zich tot doel om op basis van verschillende aspecten (o.a. stedenbouwkundige, financiële en maatschappelijke) te onderzoeken en de randvoorwaarden uit te werken voor de haalbaarheid van de nieuwe ontsluiting van de Intratuinlocatie op het wegennet van Leiden. De kosten die gemeente Leiden maakt in dit traject worden geheel verhaald op de gemeente Voorschoten. Op basis van een eerste inventarisatie en schets is duidelijk geworden dat het bestemmingsplan voor deze ontsluiting dient te worden gewijzigd. Er moeten nog overeenkomsten worden opgesteld om de kosten voor onderzoek, voorbereiding en ontwerp, als voor de uitvoering te verhalen. Een eerste intentieovereenkomst is in voorbereiding. Voorgesteld wordt om voor de eerste onderzoeken een krediet beschikbaar te stellen van € 25.000 en dit te dekken door een bijdrage van gemeente Voorschoten.

04.09 Centrumroute deeltracé Schuttersveld

Voor de Centrumroute, deeltracé Schuttersveld wordt na de zomer een uitvoeringsbesluit verwacht. Hiervoor moeten nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd worden en wordt voorgesteld het voorbereidingskrediet te verhogen met 550.000. Dit past binnen de voorlopige raming van de herinrichting van het Schuttersveld en voorgesteld wordt de investering in het meerjareninvesteringsplan voor Centrumroute, deeltracé Schuttersveld te verlagen met € 550.000.

04.10 Plankosten definitiefase infra

We stellen voor om een budget van 5.5 miljoen vrij te maken voor de voorbereidingskosten kosten van infrastructurele projecten in de definitiefase. Kosten in definitiefase kunnen niet afgeschreven worden, deze hebben namelijk geen directe koppeling met een specifiek actief. Dit is opgenomen in de Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2019-2022. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om onderzoek, ontwikkeling en uren, kosten die nog geen direct verband hebben met de uitvoering maar wel benodigd zijn om een gedegen plan te maken voor het project. De infra-investeringen in het kader van de Mobiliteitsnota, Leiden Duurzaam Bereikbaar, Autoluwe Binnenstad, Fiets op 1 etc. zijn opgenomen in de meerjareninvesteringsplanning van de gemeente Leiden en gedekt door kapitaallasten. Een deel van deze kapitaallasten worden ingezet om dit incidentele budget van 5.5 miljoen te kunnen dekken. Daartoe wordt een budget van € 5.5 miljoen onttrokkken aan de reserve afschrijving en investering en gestort in de reserve bereikbaarheidsprojecten. Voor de dekking van de kapitaallasten van investeringen die voorheen werden gedekt uit de reserve afschrijving investeringen wordt een stelpost opgenomen in programma 4. Deze stelpost wordt ingevuld op het moment dat voor de investeringen uit de mobiliteitsnota, Leiden Duurzaam Bereikbaar, Autoluwe Binnenstad etc. een krediet voor plankosten in definitiefase beschikbaar wordt gesteld.

04.11 Aanvullend krediet voor verdere planstudie restopgave fietsparkeren Leiden CS

Ten behoeve van de verdere planuitwerking fietsparkeren is aanvullend krediet van 200.000 nodig voor externe plankosten. Met name moet voor de uitbreiding van de Zeezijde een planstudie worden uitgevoerd, om te komen tot een Voorlopig Ontwerp-plus, benodigd om een aanvraag voor cofinanciering van de investeringskosten te kunnen doen. Het aangevraagde bedrag betreft de gemeentelijke bijdrage in de plankosten (50%), de andere helft wordt door ProRail gefinancierd. Bedrag is gebaseerd op offerte uitvoerend Ingenieursbureau (raamcontract ProRail). Uitvoering van de planstudie start naar verwachting tweede helft van 2021. Het aanvullend krediet wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve Parkeren.

Mee- en tegenvallers:

04.12 Lagere parkeerinkomsten als gevolg van corona

Als gevolg van corona is de verwachting dat de parkeerinkomsten in 2021 voor de gemeente lager zijn. In de periode januari tot en met maart zijn de gerealiseerde parkeerinkomsten circa 900.000 lager ten opzichte van de begrote parkeerinkomsten, per maand wordt 300.000 minder aan parkeerinkomsten gerealiseerd. Onduidelijk is hoe Corona zich ontwikkeld en wat voor gevolgen dit heeft voor de 2e helft van 2021. De verwachting is dat vanaf Q3 de parkeerinkomsten weer gaan stijgen. Dit is gebaseerd op een verwachting van versoepelingen ten opzichte van de huidige situatie. Wij verwachten echter dat er wel sprake is van een groeiproces, waarbij de inkomsten in 2021 totaal nog onder het normale niveau zullen zijn. Dit betekent dat de prognose einde jaar van de parkeerinkomsten 2.000.000 lager is dan begroot. In de meerjarenprognose van de reserve Parkeren (zie de bijlage bij deze Kaderbrief 2021-2025) is vanwege het coronavirus rekening gehouden met een inkomstenderving van 1.000.000 voor 2021. Per saldo een tegenvaller van 1.000.000. In hoeverre in 2021 een regeling vanuit het Rijk komt op gelijke wijze als 2020 is op dit moment nog niet helder.

04.13 Restant meevaller Leidse Ring Noord

Ten opzichte van de ramingen voor de Leidse Ring Noord valt een investeringsvolume vrij van 7,6 miljoen.  In het geactualiseerde kaderbesluit Leidse Ring Noord zijn veel maatregelen voor de HOV Leiden - Katwijk - Noordwijk opgenomen en aan de kostenkant geraamd maar is de dekking vanuit de bijdrage van de Provincie Zuid-Holland niet meegenomen. Om indertijd de Leidse Ring Noord binnen budget te houden zijn zoveel mogelijk middelen uit de portefeuille mobiliteit ingezet. Uit analyse blijkt nu dat, van de 12,8 miljoen bijdrage van de Provincie Zuid-Holland aan de doorstromingsmaatregelen ten behoeve van de HOV Leiden - Katwijk - Noordwijk reeds 7,6 miljoen is gedekt vanuit dat kaderbesluit. In deze kaderbrief worden de vrijgevallen middelen ingezet voor de projecten Houtkwartier, Churchilllaan en zero-emissie-zone. Het restant valt vrij.

Nieuwe uitgaven:

04.14 Kapitaallasten zero-emissie zone

De zero-emissie zone stadsdistributie voor bestel- en vrachtverkeer binnenstad wordt per 1 januari 2025 in gemeente Leiden ingesteld, als 1 van de 40 gemeenten in Nederland. De Zero-emissie zone vloeit voort uit verplichtingen in het Klimaatakkoord en de landelijke uitvoeringsagenda stadslogistiek. Het college heeft principebesluit tot invoering genomen en Convenant Stadsdistributie071 is met lokaal bedrijfsleven afgesloten. Daarbij is het doel belevering goederen en afvoer afvalstromen binnenstad door elektrische voer- en vaartuigen via onder meer stadsdistributiepunten. Voor de invoering van de zero-emissie zone is een beperkt aantal middelen voor de eerste fase gereserveerd die grotendeels uitgeput zijn. Teneinde aan verplichtingen tegemoet te komen en de ambities waar te maken op het gebied van een schone, duurzame en leefbare stad d.m.v. een mobiliteitstransitie op gebied van stadsdistributie stellen we voor om voor de opzet en inrichting van de zero-emissie zone (investeringskosten) een deel van de vrijval Leidse Ring Noord in te zetten. Voor de handhaving zijn onder meer kentekencamera's benodigd om een ingewikkeld en complex toelatingsregime te reguleren. Deze camera's kunnen overigens ook worden gebruikt in kader van het reguleren van de toekomstige autoluwe binnenstad.

04.15 Bestuurlijk commitment knooppunt Leiden

Als onderdeel van het programma Mobiliteit en verstedelijking waarin Rijk en Regio samenwerken aan de Oude Lijn en knooppunten werkt gemeente Leiden aan het knooppunt Leiden zoals verwoord in Leiden Verbindt. Via het Nationaal Groeifonds komt onder voorwaarden 1 miljard beschikbaar voor de Oude Lijn. Het ministerie van I&W en de regio zullen nu voor de nodige cofinanciering moeten zorgen. In een periode van 10-15 jaar gaat het bij knooppunt Leiden om een de publieke investering van 250 tot 285 miljoen., op te brengen door rijk, provincie en gemeente. Het lijkt realistisch uit te gaan van een verdeelsleutel voor het publieke deel van 50% rijk, 25% provincie, 25% gemeente. We gaan uit van een programmabenadering die bekostiging in drie fasen mogelijk maakt. De komende periode zullen rijk, provincie en gemeente een gezamenlijk besluit moeten nemen over de benodigde investeringen en de financiering daarvan. De komende jaren zullen we voorstellen doen voor het gemeentelijke aandeel daarin.

Als de overheden met elkaar voldoende financieel perspectief kunnen realiseren is het de bedoeling dat gemeente Leiden in het najaar van 2021 of begin 2022 de Startbeslissing voor de MIRT-Verkenning Oude Lijn en knooppunten samen met de andere overheden ondertekent. Op dat moment moet er perspectief zijn dat de gemeente haar aandeel in een eerste fase op de meerjarenbegroting kan inpassen. Voor een belangrijk deel van de eerste tranche bestaat reeds dekking in gemeentelijke middelen (17,7 mln.). Onderdeel van deze dekking is 0,5 mln., beschikbaar gesteld uit de reserve FPDS bij de 1e actualisatie van de begroting 2021 voor plankosten OV Knoop.

In deze kaderbrief 2021-2025 wordt voorgesteld éénmalig 1,5 miljoen beschikbaar te stellen t.b.v. voorbereidende plankosten. Dit bedrag bestaat uit twee onderdelen:

  • 0,48 mln. vrijval 2021 – 2025 uit het FPDS als éénmalig bedrag te onttrekken uit de reserve PFDS;
  • 1,02 mln. voor plankosten geraamd in 2022