Kaderbrief 2020-2024

Financiële ontwikkelingen

Ontwikkeling

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2020

2021

2022

2023

2024

Budgettair neutraal

04.01

Infra Lammenschansweg Zuid

L

S

   

-15

-158

        

15

158

 

04.02

Churchilllaan

L

S

    

-61

         

61

 

04.03

Formatie applicatiespecialist Publiekszaken Handhaving en Veiligheid

B

S

-37

-37

-37

-37

-37

   

L

S

37

37

37

37

37

 

04.04

Compenseren parkeergelegenheden Vijf Meihal t.b.v. Leonardo / Indoorsportcentrum

B

I

-140

    
   

L

I

 

-140

   
     

140

140

   
 

04.05

Fietsrotonde Vijfmeilaan

L

S

 

-9

-9

-9

-9

      

9

9

9

9

 

04.06

Overzetten budget van krediet parkeergarage Lammermarkt naar parkeergarage Garenmarkt

L

S

    

-30

         

30

 

04.07

Fietsparkeren Lammerschans Station

L

S

  

-5

-5

-4

       

5

5

4

 

04.08

Krediet verbeteren fietsroute Rijndijken

L

S

 

-4

-3

-3

-3

      

4

3

3

3

 

04.09

Krediet scanauto

B

I

 

-10

   
    

S

 

-5

-5

-5

-5

   

L

I

 

10

   
    

S

 

5

5

5

5

Tot.

    

0

0

0

0

0

Bedragen x 1.000,-

Parkeerexploitatie

In bijlage 6.7 Reserve parkeren (auto en fiets) is een korte toelichting opgenomen over de ontwikkeling van de parkeerexploitatie. De reserve Parkeren neemt de eerste jaren nog wel af, maar zal naar verwachting geen negatieve stand bereiken. Rond 2030 stijgt de stand van reserve weer.

Budgettair neutraal

04.01 Infra Lammenschansweg Zuid

De Lammenschansweg-Zuid moet als gevolg van de beoogde woningbouwontwikkeling in de Lammenschansdriehoek en de in aanbouw zijnde Ananas locatie worden heringericht. In het kader van deze laatste ontwikkeling zijn er over de herinrichting al contractuele afspraken gemaakt in de anterieure overeenkomst. Voor het weggedeelte van de Lammenschansweg-Zuid is 6,2 miljoen benodigd. In het programma Leiden Duurzaam Bereikbaar is 1,77 miljoen opgenomen waarvan de kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting. Hiervan is 0,84 miljoen al beschikbaar en daarnaast wordt 0,8 miljoen bijgedragen door de ontwikkelaar De Raad, volgend uit de anterieure overeenkomst en 0,1 miljoen subsidie. Voor de realisatie van de weg resteert een nog te dekken bedrag van 4,5 miljoen. Deze kosten worden gedekt uit de reserve bereikbaarheidsprojecten voor een bedrag van 3 miljoen en voor het overige deel uit de reserve Duurzame Stad (een bedrag van 1,5 miljoen).

Gezien de verstedelijkingsopgave wordt voorgesteld de infrastructuur tijdig aan te passen en hiervoor 4,5 miljoen krediet Infra Lammenschansweg op te nemen in het meerjareninvesteringsplan 2021-2024 (voor jaarschijf 2022). De kapitaallasten van 157.500 worden voor 52.500 gedekt door een onttrekking uit de reserve duurzame stad (FPDS). De resterende kapitaallast van 105.000 wordt gedekt uit de reserve afschrijvingen investeringen (na overheveling vanuit de reserve Bereikbaarheid.

Naar verwachting kan de 1,5 miljoen uit toekomstige woningbouwprojecten in de Lammenschansdriehoek door de gemeente verhaald worden. Deze inkomsten, die worden verhaald door het sluiten van anterieure overeenkomsten, zullen vervolgens terugvloeien in de reserve Duurzame Stad.

04.02 Churchilllaan

In verband met het einde van de technische levensduur van de verkeersregelinstallaties (vri's) en schade aan en de staat van onderhoud van de wegconstructie dient de Churchilllaan tussen de Churchillbrug en de Vijf Meilaan gereconstrueerd te worden. Daarnaast is het vanuit verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling noodzakelijk om de kruispunten op dat deel te verbeteren. Om de reconstructie van de Churchilllaan tussen de Churchillbrug en Vijf Meilaan, zijnde één van de tracédelen, uit te voeren, moet nog een bedrag worden gedekt van 3,0 miljoen.

Via deze aanmelding wordt een deel van dit bedrag gedekt vanuit een verlaging van de bijdrage aan de reserve Bereikbaarheidsprojecten. Hiermee wordt een investering van 1,75 miljoen in het meerjareninvesteringsplan 2021-2024 (jaarschijf 2023) opgenomen. De kapitaallasten van deze investering bedragen 61.250. Het voornemen is om het resterende bedrag te dekken door bovenplanse opbrengsten vanuit de ontwikkelingen rondom de Churchilllaan, deze zijn echter nog niet concreet en worden derhalve later aangemeld. Nader overleg over bovenplanse opbrengsten vanuit de ontwikkelingen rondom de Churchilllaan worden opgestart.

04.03 Formatie applicatiespecialist Publiekszaken, Handhaving en Veiligheid

Voorgesteld wordt om de huidige tijdelijke uitbreiding van de formatie, ten behoeve van applicatiespecialist bij de afdeling Publiekszaken Handhaving en Veiligheid, structureel te maken (een bedrag van 36.513) en dit te dekken door een onttrekking aan de reserve parkeren. De praktijk heeft aangetoond dat deze uitbreiding inderdaad noodzakelijk is om de applicaties te kunnen beheren. Daarnaast is een uitbreiding van de gemeentelijk parkeerapplicaties waarneembaar.

04.04 Compenseren parkeergelegenheden Vijf Meihal t.b.v. Leonardo / Indoorsportcentrum

Zoals aangekondigd in de collegebrief van 23 januari 2020 worden in het eerste kwartaal van 2020 35 tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd ter compensatie van parkeerplaatsen die door de aanvang van de bouw van het Leonardo college komen te vervallen. De kosten van € 140.000 zijn tijdelijk voorgeschoten uit het budget voor de openbare ruimte Indoorsportcentrum en dit wordt met deze aanvraag gecorrigeerd. De benodigde investering van € 140.000 wordt gedekt door de vrijval van kapitaallasten van de investering voor het Bouwrijpmaken locatie Vijf Meihal. Deze investering staat nu nog in 2020 gepland (met kapitaallasten vanaf 2021), maar omdat eventuele werkzaamheden pas in 2021 starten vallen de kapitaalasten voor 2021 vrij.

04.05 Fietsrotonde Vijfmeilaan

De rotonde aan de Vijfmeilaan – Rooseveltstraat wordt aangepast naar aanleiding van de bouw van de MEAS-locatie. Het project ‘Aanpassing fietsrotonde Roosevelstraat zuid’ ligt aan dezelfde rotonde, hier wordt een bedrag van 65.000 geïnvesteerd voor verbetering van een deel van de verkeersveiligheid. Door verandering van de planning worden deze twee projecten nu samengevoegd. Verder is voor de verbetering van de verkeersveiligheid voor met name fietsers besloten om de scope van de herinrichting uit te breiden. Tevens constateren we een sterkere stijging van marktprijzen de laatste 4 jaar terwijl het projectbudget grotendeels in 2016 is vastgelegd (4 jaar geleden). De totale kosten nemen hierdoor toe met een bedrag van 200.000.

04.06 Overzetten budget van krediet parkeergarage Lammermarkt naar parkeergarage Garenmarkt

Voor de uitvoering van de motie ‘Een mooie garage verdient een mooi dak’ (M17.0050/05) voor maaiveld Garenmarkt stellen we voor om 1.000.000 toe te voegen aan het krediet parkeergarage Garenmarkt. Dit kan worden gedekt uit het verwachte projectresultaat voor de parkeergarage Lammermarkt.

04.07 Fietsparkeren station Lammenschans

In de financieringsovereenkomst uit 2018 met Prorail voor de fietsenstalling Lammenschans wordt uitgegaan van een taakstellend budget. De huidige raming van het ontwerp laat zien dat dit budget niet toereikend is. Het ontwerp uit de overeenkomst van 2018 is namelijk gewijzigd vanwege het niet doorgaan van de sloop van de bebouwde stalling, waar het ontwerp destijds wel vanuit was gegaan. Het ontwerp is tevens gewijzigd omdat er in het oorspronkelijke ontwerp geen rekening was gehouden met het beschermd stadsgezicht en de daarbij horende cultuurhistorische waarde. Dit heeft tot gevolg gehad dat in het huidige ontwerp van de stalling de rechte rijen fietsenrekken langs de spoorbaan van het oorspronkelijke ontwerp zijn vervallen. Verder is uitgegaan van het behoud van waardevolle bomen, die in het oorspronkelijke ontwerp gekapt zouden worden. Hiermee wordt groen behouden, maar is de indeling van de stalling ook minder efficiënt geworden. Het resultaat is een nieuw ontwerp van de stalling dat goed past in de omgeving en dat de waarden in het gebied respecteert. Voorgesteld wordt om het krediet ‘reconstructie kruispunt Lammenschansweg-Tomatenstraat’ te verhogen met een bedrag van 130.000.

04.08 Krediet verbeteren fietsroute Rijndijken

Voor het fietspad tussen de rijndijken was oorspronkelijk een krediet van 700.000 opgenomen als investering. Op basis van het ontwerp is geconstateerd dat er 100.000 extra benodigd is. Voorgesteld wordt om het krediet ‘verbeteren fietsroute Rijndijken’ te verhogen met een bedrag van 100.000.

04.09 Krediet scanauto

De huidige scanauto van parkeerbeheer voldoet niet, waardoor deze wordt vervangen door een nieuwe (aanschafprijs 36.000, inclusief het overzetten van scanapparatuur). De kapitaallasten van de nieuwe scanauto worden gedekt ten laste van de reserve parkeren. De verkoopopbrengst van de oude scanauto (10.000) wordt toegevoegd aan de reserve parkeren.