Kaderbrief 2021-2025

Financiële ontwikkelingen

Ontwikkeling

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2021

2022

2023

2024

2025

Budgettair neutraal

01.01

Formatie project administratieve leegstand

B

S

-125

-250

-250

-250

-250

   

L

S

125

250

250

250

250

Mee/Tegenvaller

01.02

Reserve raad

L

I

20

50

   
 

01.03

Aanbesteding RIS/BIS

L

I

15

    
 

01.04

Kosten websites raad en rekenamer

B

I

-20

    
   

L

I

80

    
 

01.05

Lagere inkomsten rijbewijzen

B

S

114

114

114

114

114

 

01.06

Kosten referendum Roomburgerpark

L

I

172

    

Tot.

    

381

164

114

114

114

Bedragen x 1.000,-

Mee / tegenvaller

01.01 Formatie project administratieve leegstand

Eén van de ombuigingsvoorstellen in het kader van de invulling van de structurele taakstelling Programmabegroting 2021 was om het grote aantal woningen aan te pakken waar geen bewoners op geregistreerd staan door een integrale aanpak met datavergelijking en controles aan huis. Het aanpakken hiervan levert de stad veel op, zoals: iedereen betaalt voor datgene wat hij in onze stad krijgt (OZB, afvalstoffenheffing, illegaal gebruik en illegale verbouw wordt duidelijk en kan worden aangepakt, er gaat een preventieve werking vanuit, etc.. Het te besparen bedrag ad 100.000 was een voorzichtige inschatting op grond van extra opbrengst door meer geregistreerde inwoners en heffingen op bewoonde woningen minus de kosten die aan deze aanpak verbonden zijn. Op grond van praktische ervaring zouden we dit later beter kunnen schatten.

We zijn in september 2020 begonnen met de aanpak. Deze heeft tot nog toe geleid tot ongeveer 225 leegstaande woningen minder. Dat levert nu al ongeveer 500.000 extra op. De resultaten tot nog toe hebben we behaald met een organische opbouw van het project met bestaande mensen en middelen. We hebben nu een beter beeld van de potentiële winst en willen dit bestendigen en uitbreiden. Concreet dus: deze 500.000 jaarlijks blijven realiseren en proberen uit te breiden tot circa 750.000. Daarvoor willen we formatie inzetten die zichzelf dus terug kan verdienen.

01.02 Reserve raad

De reserve Raad heeft als belangrijkste doel de financiering van de uitgaven voor verkiezingen. Daarnaast kunnen ook de kosten voor opleiding en begeleiding van (nieuwe) raadsleden, raadsonderzoek, een second opinion bij voorstellen uit de reserve worden bekostigd. De afgelopen jaren stond de reserve Raad rond het maximale bedrag van 150.000 en bestond er geen minimum bedrag. Na de verrekening van het resultaat over het jaar 2020 zou de reserve uitkomen op een bedrag van circa 104.400. We willen als kader meegeven om de reserve niet volledig op te maken maar een reserve van minimaal 50.000 te behouden om eventuele kleinere tekorten zoals gebruikelijk via de reserve te kunnen verrekenen.

In voorbereiding op de komende gemeenteraadsverkiezingen wordt in 2021 rekening gehouden met 20.000 aan extra kosten. De meerderheid van de te verwachten kosten komen in 2022 (de vorige verkiezing en inwerkprogramma kosten ca. 120.000). Met het uitgangspunt dat de reserve Raad minimaal 50.000 bedraagt zal in 2022 de helft van de kosten voor de verkiezingen (50.000) opgenomen moeten worden voor de Kaderbrief.

01.03 Aanbesteding RIS/BIS

Het project inzake de aanbesteding van het raadsinformatie- en bestuurlijk informatiesysteem (RIS/BIS) is nog gaande. De kosten hiervan zijn tot nu toe opgevangen in de begroting van de Raad. Naar verwachting wordt nog een bedrag van 15.000 besteed aan de aanbesteding. Dit bedrag kan niet meer worden opgevangen binnen de begroting van de Raad. De verwachte kosten voor de implementatie zijn nog niet duidelijk, maar kunnen eveneens niet opgevangen worden binnen de huidige begroting. Zodra duidelijk is hoeveel kosten de implementatie met zich meebrengt zal worden bezien of extra budget bij de tweede voortgangsrapportage noodzakelijk is.

01.04 Kosten websites Raad en Rekenamercommissie

Het ontwikkelen, bouwen en beheer van de nieuwe websites voor Raad en Rekenkamercommissie zal in 2021 plaatsvinden, waarbij de Raad 75% van de kosten voor zijn rekening neemt (60.000) en de Rekenkamercommissie de overige 25% (20.000). Bij het voorbereiden van de aanbesteding is gebleken dat het bouwen en beheren van de websites naar verwachting 80.000 tot 120.000 zal gaan kosten. Hierdoor is het niet mogelijk om het deel van de Raad te dekken uit de reserve Raad. Het bedrag bestaat uit een eenmalige investering voor de bouw van de sites en jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud. De kosten voor de website van de Rekenkamercommissie worden gedekt door middel van een onttrekking uit de reserve Rekenkamer. Voorgesteld wordt de bouwkosten die in dit lopende jaar gemaakt worden voor de Raad als nadeel te nemen.

01.05 Lagere inkomsten rijbewijzen

De begroting van de baten rijbewijzen is gebaseerd op een tarief uit 2011 ad 49,65. Vanaf 2014 is het tarief gemaximeerd en bedraagt voor 2021 41. Tot nu toe konden de lagere inkomsten van de rijbewijzen worden opgevangen door hogere inkomsten op andere producten, waaronder de reisdocumenten. Nu echter ook de looptijd van de reisdocumenten is verlengd van 5 jaar naar 10 jaar (en de inkomsten van de reisdocumenten vanaf 2019 tot en met 2023 daardoor een stuk lager zijn), is het tekort op de inkomsten rijbewijzen niet meer binnen de legesinkomsten te dekken.

01.06 Kosten referendum Roomburgerpark

Bij het raadsvoorstel over het te houden referendum over de toekomst van het Roomburgerpark heeft de raad besloten om de kosten (geprognosticeerd op 230.000 incidenteel) te betrekken bij de Kaderbrief 2021-2025. Deze kosten zijn nog niet geheel inzichtelijk, maar op basis van een voorlopige inschatting (gebaseerd op reeds geboekte kosten en nog te verwachten kosten) heeft het referendum totaal 172.000 gekost.