Ga naar boven

Totaaloverzicht per programma

Prg

Aanm

Onderwerp

L/B

2020

2021

2022

2023

01

01.01

Verbeteren kwalititeit basisregistratie personen

L

179

179

179

179

01.02

Accountantskosten

L

61

61

61

61

01.03

Continuering dienstverlening en digitalisering

L

423

423

423

423

01.04

Vijfjaarlijkse viering 5 mei

L

75

0

0

0

01.05

Verhuizing Publiekszaken naar Level

L

43

43

43

43

01.06

Doorontwikkeling ESB

L

25

25

25

25

B

-25

-25

-25

-25

Totaal 01

781

706

706

706

02

02.01

Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio, nacalculatie indexering loonkosten

L

170

222

222

222

Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio, aanpassing bluswatervoorzieningen

L

30

30

30

30

02.02

Stedelijke jeugdaanpak 2020 2021, voorkoming criminaliteit

L

100

100

0

0

02.03

Brandkranen

L

40

40

40

40

02.04

Stedelijke jeugdaanpak 2020 2021, voorkoming criminaliteit

L

100

100

0

0

Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P2

B

-100

-100

0

0

Totaal 02

340

392

292

292

03

03.01

Versterking accountmanagement economie

L

100

100

100

100

Totaal 03

100

100

100

100

04

04.02

Formatie parkeermanagement

L

79

79

79

79

Dekking Onttrekking reserve parkeren P4

B

-79

-79

-79

-79

Totaal 04

0

0

0

0

05

05.01

Dierenwelzijn: dierenambulance en vogelasiel

L

26

26

26

26

05.03

Stijging onderhoudskosten groen

L

260

260

260

260

05.04

Dagelijks onderhoud openbare verlichting

L

65

65

65

65

05.05

Verbrandingsbelasting

L

560

560

560

560

05.06

Aanvullende structurele beheer- en onderhoudkosten t.g.v. een klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost

L

4

7

7

40

05.08

Correctie vrijval Bomenfonds

L

0

-500

0

0

05.10

Verlagen hoeveelheid te verbranden afval en aanpassing afvalstoffenheffing

B

-560

-560

-560

-560

05.11

Krediet Churchill brug

L

14

14

14

14

05.12

Krediet beweegbare bruggen

L

-18

-18

-18

-17

05.13

Krediet lagers Rembrandtbrug

L

3

3

3

3

05.15

Bomenfonds

L

-700

-700

0

0

B

700

700

0

0

Totaal 05

354

-143

357

391

06

06.01

Dotatie reserve Duurzame Verstedelijking

L

555

533

511

489

06.02

Tijdelijke uitvoeringscapaciteit voor vergunning, toezicht en handhaving voor nieuwe huisvestingsverordening en beleidsregels onttrekking

L

225

225

0

0

06.03

Omgevingswet

L

200

200

200

200

06.08

Subsidie Rijnlands Architectuur Platform 2020 - 2023 (RAP)

L

40

40

40

40

dekking onttrekking reserve bovenwijkse voorz. Grondbedr. P6

B

-40

-40

-40

-40

06.09

Regisseur bodem en ondergrond

L

80

0

0

0

dekking onttrekking reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P6

B

-80

0

0

0

Totaal 06

980

958

711

689

07

07.01

Tijdelijke huisvesting internationaal georienteerd basisonderweijs

L

256

256

256

256

07.03

Verhoging kredieten onderwijshuisvesting door stijging bouwkosten

L

1.288

796

734

0

Dekking kredieten onderwijshuisvesting door aanpassing huisvestingsplannen

L

1

-40

-296

-347

07.04

Leerlingenvervoer

L

-200

-200

-200

-200

07.07

Risicomanagement- en versterking uitvoerend vermogen Onderwijshuisvesting

L

150

139

93

93

Dekking onttrekking reserve onderwijshuisvesting

B

-150

-139

-93

-93

07.08

Verlaging budget voortijdig schoolverlaten (VSV) middelen

L

-150

-150

-150

-150

07.09

Stijging kosten regionale Jeugdhulp

L

1.231

2.144

2.086

1.831

Bijsturing sociaal domein vanaf 2020, jeugdzorg

L

-831

-1.744

-1.686

-1.431

Bijsturing sociaal domein

L

-400

-400

-400

-400

07.10

Projectkosten Jeugdhulp

L

350

0

0

0

Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P7

B

-350

0

0

0

07.11

It takes a Village to Raise A Child (VRAC)

L

180

156

57

0

B

-180

-156

-57

0

Totaal 07

1.195

662

344

-441

08

08.01

Subsidie Stichting IJshal

L

100

100

0

0

08.02

Reserve Pieterskerk

B

-70

-70

-70

-70

Subsidie Pieterskerk

L

-299

-356

-356

-356

08.03

Inrichting openbare ruimte Combibad de Vliet

L

0

6

6

135

08.04

Verlenging aanstelling ambtelijk opdrachtgever sportprojecten

L

40

0

0

0

08.05

Verhoging krediet Indoorsportcentrum

L

-7

-847

-840

119

Storting in reserve afschrijvingen investeringen

L

7

846

840

0

Dekking onttrekking reserve afschrijvingen investeringen

B

0

0

0

-119

08.06

Extra inzet Combinatiefunctionaris cultuur / de Cultuurcoach

L

108

108

108

108

B

-108

-108

-108

-108

08.07

Eigenaren OZB nieuwbouw Ijshal

L

0

0

70

70

B

0

0

-70

-70

08.11

Leids Media Fonds

L

100

100

0

0

Totaal 08

-129

-221

-420

-291

09

09.02

Coöperatie SWT

L

1.200

1.200

1.200

1.200

Bijsturing sociaal domein vanaf 2020, sociale wijkteams

L

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

09.03

Groepsbegeleiding

L

636

699

1.059

1.419

Bijsturing sociaal domein vanaf 2020, groepsbegeleiding

L

-636

-699

-1.059

-1.419

09.04

Huishoudelijke ondersteuning

L

1.919

2.612

3.316

4.021

Bijsturing sociaal domein vanaf 2020, huishoudelijke ondersteuning

L

-1.919

-2.612

-3.316

-4.021

09.05

Individuele begeleiding

L

1.916

2.736

3.494

4.243

Bijsturing sociaal domein vanaf 2020, individuele begeleiding

L

-1.916

-2.736

-3.494

-4.243

Totaal 09

0

0

0

0

10

10.02

Leerwerkbedrijf (DZB)

L

309

1.147

2.352

3.450

Leerwerkbedrijf (DZB), daling bijzondere baten

B

392

980

1.455

1.888

Leerwerkbedrijf (DZB), opbrengsten externe opdrachten

B

-952

-2.423

-4.036

-5.596

Dekking onttrekking reserve DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw

L

123

123

0

0

B

128

173

229

258

10.05

Minimabeleid/bijzondere bijstand vanaf 2020

L

800

800

800

800

Bijsturing minimabeleid/bijzondere bijstand vanaf 2020

L

-800

-800

-800

-800

10.07

ESF-project Leidse inburgering

L

200

0

0

0

Dekking onttrekking reserve Sociaal Domeins P10

B

-200

0

0

0

Totaal 10

0

0

0

0

11

11.01

Onderuitputting kapitaallasten bedrijfsvoering

L

-415

-186

-30

-318

11.02

Ontwikkeling kapitaallasten 2020 - 2023

L

-948

-1.361

-3.557

1.006

11.03

Bijdrage VNG

L

201

201

201

201

11.04

Ontwikkeling algemene uitkering

B

-1.418

-1.409

-2.845

-6.099

Ontwikkeling algemene uitkering, reservering areaal uitbreiding

L

0

0

100

200

Algemene uitkering (daling overschot BTW-compensatiefonds)

B

3.446

4.006

4.927

4.927

11.05

Ontwikkeling OZB niet-woningen

B

500

500

500

500

11.06

Dividend Alliander

B

0

-500

-500

-500

Dividend BNG

B

-400

-400

-400

-400

11.07

CAO 2019/2020, stelpost

1.000

1.000

1.000

1.000

11.08

Treasury, renteresultaat

L

-576

-934

169

984

11.10

Rekenrente

L

-584

-1.015

-1.448

-1.695

11.11

Heroverweging bedrijfsvoering index

L

0

0

0

-500

11.12

Herbeoordeling tempo realisatie investeringen

L

-250

-500

-1.000

-1.000

11.15

Reserve afschrijvingen investeringen

B

320

320

320

320

Totaal 11

876

-278

-2.563

-1.374

12

12.01

Dienstverlening stadskantoor, ontvangst en begeleiding bezoekers

L

50

50

50

50

12.02

Energielasten

L

901

910

873

874

Energielasten (besparing)

L

-164

-166

-159

-159

B

-92

-92

-92

-92

12.03

Krediet glasvezel Stadskantoor

L

6

6

6

6

12.04

Krediet toegangscontrole gemeentelijke gebouwen

L

19

19

19

18

12.05

Wifi als een WAAS, versterking en stabilteit WIFI in het stadskantoor

L

18

18

18

18

12.06

Information Security Management System (ISMS)

L

44

44

44

44

12.08

Vrijval overhead niet-activeerbare projecten

L

-650

-1.025

-1.400

-1.400

12.09

Bijdrage Servicepunt71

L

289

216

344

328

12.10

Krediet restauratie Raadzaal

L

89

-25

10

11

12.11

Audio Visuele middelen Stadskantoor en Stadhuis

L

89

188

188

188

12.12

Hogere bijdrage BSGR

L

42

42

42

42

12.13

Versneld uitleveren mobiele devices (surface pro's)

L

-88

-88

0

0

Dekking onttrekking reserve Informatisering AD

B

88

88

0

0

Totaal 12

641

185

-57

-72

Totaal

5.138

2.361

-530

0