Kaderbrief 2021-2025

Financiële ontwikkelingen

Ontwikkeling

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2021

2022

2023

2024

2025

Budgettair neutraal

07.01

Beheerplan 2022-2026 onderdeel spelen

L

S

  

2

6

6

       

-2

-6

-6

 

07.02

Uitbreiding schoolgebouwen OZB

B

S

-418

-495

-520

-520

-520

   

L

S

418

495

520

520

520

Mee/Tegenvaller

07.03

Correctie budget Jeugdparticipatie (SD)

L

S

 

134

134

134

134

 

07.04

PGB Jeugdzorg (SD)

L

S

700

700

700

700

700

 

07.05

Ontwikkeling kosten regionale Jeugdhulp (SD)

L

S

1.177

2.087

1.754

1.584

908

 

07.06

Regionale uitvoeringskosten Jeugdhulp Leidse regio (SD)

L

I

108

80

   
 

07.07

Extra rijksmiddelen jeugdhulp 2021

B

I

-2.600

    
   

L

I

615

    
 

07.08

Schoonmaakkosten gymzalen

L

S

120

120

120

120

120

 

07.09

Vrijval structureel budget IGBO

L

S

-225

-258

-258

-258

-258

Bijsturing

07.10

Verrekening reserve Sociaal domein programma 7

B

I

 

-2.867

-2.454

  

Tot.

    

-105

-4

-4

2.280

1.604

Budgettair neutraal

07.01 Beheerplan 2022-2026 onderdeel spelen

In het afgelopen jaar is – conform onze vijfjarige cyclus – het financiële effect voor de nieuwe beheerplannen 2022-2026 voor de kapitaalgoederen geactualiseerd. In het beheerplan van Spelen zit ook een deel voor Programma 7 (Beheer speeltuinen). Het nieuwe beheerplan kan budgetneutraal binnen de beschikbare budgetten worden opgevangen.

07.02 Uitbreiding schoolgebouwen ozb

De gemeente heeft wettelijke verplichting tot het vergoeden van de ozb schoolgebouwen. Gedurende 2020, 2021, 2022 zijn en worden schoolgebouwen en gymzalen nieuw gebouwd en opgeleverd. Dit is areaaluitbreiding en leidt tot € 418.000 extra ozb-uitgaven voor de gemeente waartegenover ook gelijke inkomsten staan.

Mee / tegenvaller

07.03 Correctie budget Jeugdparticipatie (SD)

Bij de vorming van het budget Sterke sociale basis is budget overgeheveld van programma 7 naar programma 9. Nu is gebleken dat er vanaf 2022 134.000 teveel is overgeheveld. Dit zal binnen het sociaal domein moeten worden opgelost.

07.04 PGB Jeugdzorg (SD)

In de periode voor 2020 werd de hoogte van het PGB-budget mede bepaald door de verwachte kosten op basis van de regionale solidariteit. In 2020 is het budget incidenteel verhoogd met 0,45 miljoen naar 1,8 miljoen. De kosten zijn in 2020 uitgekomen op afgerond 2,1 miljoen en zijn structureel van aard. Oorzaak hiervan is een toename in het aantal en de hoogte van verstrekte PGB’s o.a. als gevolg van de recente nadere inkadering van de inzet van ambulante zorg in natura. Het structurele budget vanaf 2021 bedraagt 1,4 miljoen. Daarom moet het budget structureel met 0,7 miljoen worden verhoogd. Dit zal binnen het sociaal domein moeten worden opgelost.

07.05 Ontwikkeling kosten regionale Jeugdhulp (SD)

Uit de geactualiseerde TWO-begroting 2021-2025 blijkt dat de lasten voor de Jeugdhulp hoger uitpakken dan vooraf begroot. De begroting laat voor Leiden in de periode 2021-2024 jaarlijks een tekort zien tussen € 1,2 en 2 miljoen. Vanaf 2025 betekent de begroting een structureel nadeel van € 908.000. Oorzaken van deze kostenstijging zijn de toenemende hulpvraag, complexiteit van hulpvragen en beperkte door- en uitstroom.

07.06 Regionale uitvoeringskosten Jeugdhulp Leidse regio (SD)

Voor 2021 en 2022 vallen de uitvoeringskosten van het jeugdhulpprogramma hoger uit dan de raming. Dit wordt veroorzaakt doordat uit de praktijk is gebleken dat extra formatie nodig is om de doorontwikkeling van de inkoopstructuur en de rol van accountmanager van beleidsambtenaren effectief vorm te geven. Daarnaast is in het portefeuillehoudersoverleg van december 2020 besloten tot de inzet van extra middelen om aanvullende maatregelen uit te voeren die het regionaal geprognosticeerde begrotingsoverschrijding voor 2021 zouden moeten terugdringen. Dit brengt voor 2021 een verhoging van de uitvoeringskosten met zich mee.

07.07 Extra rijksmiddelen Jeugdhulp (SD)

Het Rijk heeft voor 2021 2,6 miljoen extra beschikbaar gesteld voor jeugdhulp. Dit bedrag zal ingezet worden ter dekking van de verwachte extra uitgaven jeugdhulp 2021, zoals PGB jeugdhulp (0,7 miljoen) en extra uitvoeringskosten jeugdhulp (0,1 miljoen). Het restant wordt in de reserve sociaal domein gestort.

07.08 Schoonmaakkosten gymzalen

In 2020 is een nieuw contract gesloten aangaande schoonmaakkosten gemeentelijke gymzalen. De schoonmaakkosten vallen hierdoor hoger uit dan het budget dat beschikbaar is in de begroting. Het huidige budget was gebaseerd op het uitvoeren van schoonmaak op afroep en door diverse kleine schoonmaakbedrijven. Er is een efficiency slag gedaan in de schoonmaak behoefte van de gymzalen gebaseerd op een structurele schoonmaakprogramma waarin de vereiste schoonmaaknormen zijn opgenomen. Dit heeft er toe geleid dat de kosten zijn toegenomen die niet in het oorspronkelijk budget waren opgenomen. Bij de jaarrekening 2020 is een tekort gemeld van 120.000. Het verschil tussen contract en beschikbaar budget in de begroting is nu structureel opgenomen in deze kaderbrief.

07.09 Vrijval structureel budget IGBO

Deze vrijval is mogelijk omdat voor huisvesting gebruik gemaakt kan worden van een aantal leegstaande lokalen in een bestaand schoolgebouw. In 2021 wordt een deel van het beschikbare jaarbudget ingezet voor gemeentelijke plankosten.

Bijsturing

07.10 Inzet reserve sociaal domein voor tekort 2021-2023

We stellen voor om de tekorten 2021-2023 'binnen het hek' te dekken uit de reserve sociaal domein. Na inzet van de reserve sociaal domein voor het afdekken van deze tekorten resteert in de reserve nog een buffer van € 1,5 miljoen om toekomstige tegenvallers op te vangen. Zie ook het inleidend hoofdstuk sociaal domein.