Ga naar boven

Wijzigingen indeling programmabegroting

Het nieuwe IVP 2019-2022

Het Integraal veiligheidsplan (IVP) is de kadernota voor (lokaal) veiligheidsbeleid voor een periode van vier jaar. Het IVP is het instrument waarmee de gemeenteraad op hoofdlijnen sturing kan geven aan het lokale veiligheidsbeleid. Het hoofdstuk veiligheid in de programmabegroting kan worden gezien als een jaarschijf voor de uitwerking van het plan. De PB 2019 gaat nog uit van het IVP 2015-2018. Het nieuwe IVP 2019-2022 is op 24 januari jl. vastgesteld. Dat heeft gevolgen voor de doelenboom in de PB 2020.

In de tabel hieronder de nieuwe doelenboom op basis van de indeling in het IVP 2019 – 2022 (kleurentabel op blz. 14 in het IVP). De doelenboom in de programmabegroting bestaat uit twee kolommen namelijk doelen en prestaties. In het IVP staan de (hoofd) doelen niet als doel geformuleerd maar als veiligheidsveld vandaar dat in de derde kolom hieronder dat veiligheidsveld als doel is geformuleerd conform de indeling van de PB. Min of meer hetzelfde geldt voor de vierde kolom. Daarin staan de prestaties. In het IVP staan die als veiligheidsthema/onderwerp weergegeven – in doelenboom staan deze ‘actief’ geformuleerd als te leveren prestatie.

DOELENBOOM IVP/PB 2015-2018

DOELENBOOM IVP/PB 2019-2022

Doel

Prestatie

Doel

Prestatie

2A1 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises

-> doel 4

2A1.1 Planvorming, training en oefening voor een optimale gemeentelijke crisisorganisatie ->2.4.1.

2A1.2 Planvorming rondom grootschalige, risicovolle evenementen –> 2.4.2.

2A1.3 Inzet bij rampen en crises ->2.4.3.

2A1.4 Onderhouden van de relatie met en toezien op het functioneren van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) (Komt niet specifiek terug in nieuwe doelenboom)

2B1 Beperken criminaliteit

2B1.1 Activiteiten Veiligheidshuis

-> 2.1.2/ 2.1.4/2.3.1

2. 1. Beperken criminaliteit, bewaken democratische rechtsstaat

2.1.1.Aanpak Ondermijning

2B1.2 Veilige Publieke Taak ->1.5

2.1.2.Voorkomen of aanpakken

radicalisering en polarisatie

2B1.3 Preventie woninginbraken ->2.2.

2.1.3.(nieuw) Voorkomen cybercrime/ gedigitaliseerde criminaliteit

2B1.4 Inzet Veilig thuis -> 2.1.4.

2.1.4. Inzet Veilig Thuis

2B1.5 Bijdrage aan Veilig Ondernemen -> 2.5.2.

2.1.5.Inzet Veilige Publieke Taak

2B1.6 Aanpak georganiseerde criminaliteit (ondermijning)-> 2.1.1.

2B1.7 Voorkomen of aanpakken van polarisering en radicalisering->2.1.2

2B1.8 Aanpak fietsendiefstal->2. 2.5

2B2 Beperken overlast

2B2.2 Activiteiten Veiligheidshuis -> 2.2.1

2.2.. Beperken criminaliteit en overlast in de woonomgeving

2. 2.1. (nieuw als specifieke prestatie) Beperken van overlast van personen die verward gedrag vertonen

2B2.2 Inzet beperken drugsgerelateerde overlast ->2.2.1/2.2.2

2.2.2. Inzet beperken overlast in de woonomgeving

2B2.3 Inzet beperken jeugdoverlast -> 3.1./3.2

2.2.2.Preventie

Woninginbraken

2B2.4 Regievoering samenwerking jaarwisseling->2.2.3

2.2.3 Regievoering samenwerking jaarwisseling/vuurwerk

2B2. 5 Inzet beperken woonoverlast-> 2.2.2.

2.2.4. Inzet buurt- en wijkveiligheid

2B2.6 Inzet beperken overlast op het water (komt niet terug in nieuwe doelenboom)

2.2.5. Aanpak fietsdiefstal en fietsoverlast

2B3 Veilig uitgaan –> 2.5.

2B3.1 Risicoscan, coördinatie en vergunningverlening evenementen -> 2.5.1.

2.3. Beperken jeugdoverlast en criminaliteit

2.3.1. (nieuw) Stedelijke Jeugdaanpak

2B3.2 Coördinatie en vergunningverlening horeca -> 2.2.5

2B4 Handhaven openbare orde

2B4.1 Handhaven drank- en horecaregelgeving -> 2.5.4.

2.4. Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises

2.4.1. Realiseren van BRL- vakbekwame gemeentelijke crisisorganisatie

2B4.2 Handhaven prostitutie- en coffeeshopbeleid -> 2.5.3. en 2.5.5.

2.4.2.Planvorming rondom grootschalige risicovolle evenementen

2B4.3 Handhaven bij evenementen -> 2.5.1.

2.4.3.Inzet bij rampen en crises

2B4.4. Inzet openbare orde en veiligheidsbevoegdheden burgemeester -> veel o.a. 2.2.1. en 2.2.2

2.4.4. (nieuw) Optimale preventie

brandveiligheid

2B5 Betrekken burgers bij veiligheid

2B5.1. Inzet sociale media

(Komt niet specifiek terug in nieuwe doelenboom)

2.5 Veilig ondernemen en veilig uitgaan

2.5.1. Risicoscan, coördinatie vergunningverlening evenementen

2B5.2 Inzet wijkveiligheid

-> 2.2.4

2.5.2. Handhaven bij evenementen

2.5.3.Bijdrage aan veilig ondernemen

2.5.4.Handhaven coffeeshopbeleid (was 2B2.4)/ (nieuw) Regulering wietteelt

2.5.5. Coördinatie vergunningverlening horeca en handhaven drank – en horecaregelgeving

2.5.6.Handhaven prostitutiebeleid