Ga naar boven

Wijzigingen indeling programmabegroting

Voor programma 5 zijn er de volgende wijzigingen in de doelenboom:

Type wijziging

Betreft

Was

Wordt

Kostenplaatsen overhevelen naar prestatie

Nieuw

Prestatie

-

5A1.7 Werken voor derden cluster beheer

n.v.t.

Wijziging naam

Beleidsterrein

5B Openbaar water

5B Openbaar water en klimaatadaptatie

n.v.t.

Wijziging naam

Prestatie

5B1.1 Ontwikkelen beleid waterkwantiteit en waterkwaliteit

5B1.1 Klimaatadaptatie en ontwikkelen beleid waterkwaliteit

n.v.t.

Wijziging naam

Beleidsterrein

5C Openbaar groen

5C Openbaar groen en biodiversiteit

n.v.t.

Wijziging naam

Doel

5C1 Behoud en versterken van de groene hoofdstructuur

5C1 Ontwikkelen en beheren van het openbaar groen

n.v.t.

Wijziging naam

Doel

5C2 Verbeteren gebruik en kwaliteit openbaar groen

5C2 Bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn

n.v.t.

Wijziging naam

Prestatie

5C1.1 Doorontwikkelen beleid groen

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen

n.v.t.

Vervallen

Prestatie

5C2.2 Opvang zwerfdieren

-

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit

Vervallen

Prestatie

5C2.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid regionaal groen

-

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen

Wijziging naam

Prestatie

5C2.4 uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

5C2.3 uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

n.v.t.

Wijziging naam

Prestatie

5C2.5 Aanleggen Singelpark

5C2.2 Aanleggen Singelpark

n.v.t.

Wijziging naam

Beleidsterrein

5D Duurzaamheid

5D Milieu en duurzaamheid

n.v.t.

Wijziging naam

Prestatie

5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid

5D1.1 Milieubeheer algemeen

n.v.t.

Hieronder is de volledige doelenboom van programma Omgevingskwaliteit opgenomen voor de begroting 2020.

Doelenboom 2020 programma 5 Omgevingskwaliteit

Beleidsterrein

Doel

Prestatie

5A Verharde openbare ruimte

5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

5A1.2 Openbare ruimte projecten programma Binnenstad

5A1.3 Beheren openbare ruimte

5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval

5A1.5 Beheren contracten buitenreclame

5A1.6 Handhaven gebruik openbare ruimte

5A1.7 Werken voor derden cluster beheer

5B Openbaar water en klimaatadaptatie

5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit

5B1.1 Klimaatadaptatie en ontwikkelen beleid waterkwaliteit

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

5B2 Stimuleren van een doelmatig gebruik van het openbaar water

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen

5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen

5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water

5C Openbaar groen en biodiversiteit

5C1 Behoud en versterken van de groene hoofdstructuur

5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

5C1.3 Beheren openbaar groen

5C1.4 Behandelen kapvergunningen

5C2 Bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit

5C2.2 Aanleggen Singelpark

5C2.3 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

5D Milieu en duurzaamheid

5D1 Werken aan een klimaatneutrale en klimaatinrichte stad

5D1.1 Milieubeheer algemeen

5D1.2 Uitvoeren geluidsanering

5D1.3 Uitvoeren bodemsanering

5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid