Ga naar boven

Ontwikkeling kapitaallasten

1. Inleiding

Bij het opstellen van de kaderbrief 2020 wordt de budgettaire ontwikkeling van de meerjarenkapitaallasten 2020 - 2023 bepaald. Dit op basis van het doorrekenen van de kapitaallasten van de afgeronde investeringen, lopende investeringen en investeringen uit het meerjareninvesteringsplan 2019 - 2022, op basis van actuele cash-flows van investeringen die is uitgevraagd bij de budgethouders van investeringen.

Het actualiseren van het bestaande meerjareninvesteringsplan 2019 - 2022 vindt plaats bij het opstellen van de programmabegroting 2020. Op dat moment wordt ook de besluitvorming (voor wat betreft investeringen) over de aanmeldingen bij de kaderbrief 2020 meegenomen.

2. Ontwikkeling kapitaallasten 2020 – 2023

Het totaal van de kapitaallasten in het meerjarenbeeld 2020 - 2023 laat ten opzichte van het huidige meerjarenbeeld (2019 - 2022) de volgende ontwikkeling zien:

bedragen x € 1.000 (- = nadeel)

meerjarenbeeld kapitaallasten

2020

2021

2022

2023

2019 - 2022

39.096

45.518

50.515

50.500

2020 - 2023

36.081

42.827

46.021

50.837

verschil:

3.114

2.691

4.494

-337

De budgettaire effecten moeten gecorrigeerd worden voor bijvoorbeeld mutaties in kapitaallasten die worden verrekend met reserves ter dekking van kapitaallasten (bijvoorbeeld de parkeerreserve en de reserve afschrijving investeringen) en de correctie van de stelpost kapitaallasten, waarop gedurende het jaar mutaties worden geboekt. Voor- en nadelen op de kapitaallasten van investeringen in bedrijfsmiddelen worden gestort in de bedrijfsvoeringsreserve concern.

De diverse correcties, waaronder de kapitaallasten die worden gedekt door reserves en de correctie van de stelpost kapitaallasten, geven het volgende beeld:

bedragen x € 1.000 (- = nadeel)

meerjarenbeeld kapitaallasten

2020

2021

2022

2023

totaal diverse correcties:

1.652-

1.145-

907-

351-

De voordelen op kapitaallasten van de investeringen in de bedrijfsvoering nemen we afzonderlijk op als voordeel in het meerjarenbeeld. Deze bedragen zijn:

bedragen x € 1.000 (- = nadeel)

meerjarenbeeld kapitaallasten

2020

2021

2022

2023

totaal voordeel bedrijfsmiddelen:

415-

186-

30-

318-

Ten opzichte van het meerjarenbeeld 2019 – 2022 geeft dit de volgende budgettaire ontwikkeling in de meerjarenkapitaallasten te zien:

bedragen x € 1.000 (- = nadeel)

meerjarenbeeld kapitaallasten

2020

2021

2022

2023

totaal resultaat:

948

1.360

3.665

-1.006

Opgesplitst per programma geeft dit het volgende beeld:

bedragen x € 1.000 (- = nadeel)

Per Programma:

2020

2021

2022

2023

Bestuur & Dienstverlening

1-

2-

-

-

Veiligheid

1-

1-

-

-

Economie & Toerisme

5-

4-

5-

5-

Bereikbaarheid

603

1.032

3.184

123

Omgevingskwaliteit

382

518

434

654-

Stedelijke Ontwikkeling

388

269

170

68

Jeugd en Onderwijs

246

331

343

304-

Sport, Cultuur & recreatie

37

4-

3

59

Welzijn en Zorg

-

1-

1-

-

Werk en Inkomen

-

-

-

-

Algemene Dekkingsmiddelen

701-

778-

571-

293-

Totaal:

948

1.360

3.556

-1.006