Ga naar boven

Inleiding

Ruimtelijk beleid, ruimtelijke projecten, vastgoed en wonen staan centraal in het programma Stedelijke Ontwikkeling. Ook in de periode 2018-2022 wordt geïnvesteerd in de stad van morgen zodat de stad zich blijvend kan ontwikkelen. Op basis van de ontwikkelingsvisie wordt gewerkt aan de toekomstvisie van de Leidse regio en de omgevingsvisie Hart van Holland. Regionale samenwerking met alle betrokken partners staat hierbij voorop. Meerdere thema’s en opgaven worden in deze omgevingsvisie nader uitgewerkt. Een belangrijke opgave voor een prettige en aantrekkelijke stedelijke leefomgeving is het voorzien in de toekomstige woningbehoefte van 10.000 extra woningen tot 2029.

Binnen het programma Stedelijke Ontwikkeling zal het in de begroting 2017 genoemde beleid verder worden ontwikkeld en uitgevoerd. Voor de komende jaren wordt voorziet het college dat op een aantal onderdelen meer inzet nodig is. Voor de invoering van de Omgevingswet worden extra middelen beschikbaar gesteld. Ook voor extra inzet van juridisch-planologisch capaciteit om zowel de reguliere taken als de ambities van het college te kunnen waarmaken is extra budget benodigd.  Campus Leiden (Biosciencepark + Stationsgebied) is opgenomen als etalageproject van het investeringsprogramma Zuidelijke Randstad. Samen met de Campus Delft leveren beide campussen nu en in de toekomst een grote bijdrage aan de regionale en landelijke structuurversterking van de economie en kennis. Ten behoeve van de uitvoering van de bestuurlijke en ambtelijke activiteiten voortvloeiend uit onze deelname aan het programma zijn middelen opgenomen voor projecten, lobby, inhuur externe expertise en out-of-pocket kosten.