Ga naar boven

Totaaloverzicht autonoom

Prog.

Nr.

Onderwerp

L/B

2018

2019

2020

2021

5

05.02

Beheer- en onderhoudskosten diverse projecten door areaaluitbreiding

L

246

246

246

246

05.04

Areaalmutatie inzamelen huishoudelijk afval adhv prognose woningvoorraad

L

63

111

109

109

05.05

Aanslag watersysteemheffing

L

160

160

160

160

05.09

Raming Afvalstoffenheffing

B

-351

-526

-597

-597

Raming Rioolheffing

B

-33

-109

-140

-140

Totaal 5

85

-118

-222

-222

10

10.02

Kosten controle bijstand

B

-32

-32

-32

-32

L

85

85

85

85

Totaal 10

54

54

54

54

11

11.01

Onderuitputting kapitaallasten

L

-350

-350

-350

-350

11.06

Kosten parkeervergunningen wagenpark Beheer

L

16

16

16

16

11.07

Ontwikkeling kapitaallasten 2018 - 2021

L

-4.209

-1.239

-963

-642

11.09

Ontwikkeling rente

B

18

18

18

18

L

-2.143

-2.217

-1.440

-731

11.10

Raming Lokale heffingen, OZB niet-woningen eigenaar

B

-523

-641

-839

-839

Raming Lokale heffingen, OZB niet-woningen gebruiker

B

-68

-182

-373

-373

Raming OZB woningen

B

-28

-294

-310

-411

11.11

Raming algemene uitkering Gemeentefonds, Hoeveelheidsverschil

B

-229

-647

-1.282

-1.934

Raming algemene uitkering Gemeentefonds, opschalingskorting

B

0

0

0

721

Raming algemene uitkering Gemeentefonds, reele groei

B

-2.445

-2.402

-1.520

-1.520

Raming algemene uitkering Gemeentefonds, WOZ waarde

B

182

395

514

570

Totaal 11

-9.778

-7.543

-6.529

-5.474

Eindtotaal

-9.639

-7.607

-6.698

-5.642