Ga naar boven

Wijzigingen indeling programmabegroting

In de doelenboom begroting 2018 worden een aantal wijzigingen voorgesteld ten opzichte van de doelenboom begroting 2017. Het gaat hierbij om de volgende prestaties :

  • Prestatie 6A1.1 Opstellen structuurvisies en gebiedsvisies als kaderstelling voor de ruimtelijke ontwikkeling wijzigen in 6A1.1 Opstellen kaderstellende visies voor de ruimtelijke ontwikkeling van regio, stad en stadsgebieden. Prestatie is wat breder geformuleerd waardoor ook regionale en thematische ontwikkelingen en beleid onder deze prestatie kunnen vallen.
  • Prestatie 6A1.2 Opstellen thematisch ruimtelijk beleid laten vervallen omdat aan deze prestatie de laatste jaren geen invulling is gegeven c.q. er geen sprake was van thematisch ruimtelijk beleid. Door de voorgestelde ruimere formulering van 6A1.1 is het bovendien mogelijk om daar thematisch beleid onder te rangschikken.
  • Prestaties 6A1.3 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit en 6A1.4 Advisering complexe ruimtelijke initiatieven samen te voegen tot een nieuwe prestatie “6A1.2 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke initiatieven. Door deze weinig gebruikte prestaties samen te voegen wordt de begroting overzichtelijker. Welstand, architectuur, beeldkwaliteit en RAP vallen onder deze prestatie.
  • De prestatie 6A1.5 opstellen van bestemmingsplannen wijzigen in een wat algemenere formulering 6A1.3 “ Opstellen en actualiseren ruimtelijk instrumentarium”.
  • Een nieuwe prestatie 6A1.4 Implementatie Omgevingswet toevoegen. Het belang van de Omgevingswet komt hiermee beter tot zijn recht.
  • Prestatie 6A4.5 bouw parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt laten vervallen omdat ze al opgenomen zijn in programma 4 Bereikbaarheid en omdat de Lammermarkt al gerealiseerd is.
  • Het doel van 6B1 spreekt over gemeentelijk vastgoed. Het is beter te spreken over gemeentelijke gebouwen en terreinen. Prestatie 6B1.3 wordt gewijzigd in ‘Exploiteren van gemeentelijke gebouwen”.
  • De prestaties 6C1.1, 6C1.2 en 6C1.3 worden wat algemener geformuleerd waardoor niet alleen sprake is van uitvoering van beleid.

Door bovenstaande wijzigingen komt de doelenboom 2018 er als volgt uit te zien :

Beleidsterrein

Doel

Prestaties Doelenboom 2018

6 A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

6A1 Toedelen van ruimte

6A1.1 Opstellen kaderstellende visies voor de ruimtelijke ontwikkeling van regio, stad en stadsgebieden

6A1.2 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke initiatieven

6A1.3 Opstellen en actualiseren ruimtelijk instrumentarium

6A1.4 Implementatie Omgevingswet

6A2 Ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde ruimte

6A2.1 Behandelen verzoeken van omgevingsvergunningen

6A2.2 Het voeren van vooroverleg

6A3 Veilig bouwen en veilig gebruiken van bebouwde ruimte

6A3.1 Toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken

6A4 Aantrekkelijke binnenstad door ruimtelijke ontwikkeling

6A4.1 Uitvoeren Aalmarktproject

6A4.2 Wonen boven winkels

6A4.3 Ontwikkeling Stationsgebied

6A4.4 Ontwikkeling Meelfabriek

6B Gemeentelijk Vastgoed

6B1  Optimale exploitatie van gemeentelijke gebouwen en terreinen

6B1.1 Voeren van een erfpachtbedrijf

6B1.2 Opstellen MPG 2018 en Vermogensbeheer grondexploitaties 2018-2022

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

6C Wonen

6C1 Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad

6C1.1 Nota Wonen

6C1.2 Prestatieafspraken met corporaties

6C1.3 Regionale woonagenda en woonruimteverdeling

6C1.4 (Laten) uitvoeren van woningbouwprojecten (inclusief studentenhuisvesting)

6C2 Opheffen illegale huisvesting

6C2.1 Toezien en handhaven op onrechtmatige bewoning

6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord

6C3.1 Kooiplein

6C3.2 Van Voorthuijsenlocatie

6C3.3 Groenoordhallen e.o.

6C3.4 Oude Kooi

6C3.5 Programmasturing WOP Leiden Noord