Ga naar boven

Totaaloverzicht nieuw beleid

Prog.

Nr.

Onderwerp

L/B

2018

2019

2020

2021

2

02.02

Integrale aanpak ondermijnende criminaliteit

L

65

65

65

0

Totaal 2

65

65

65

0

3

03.01

Programma Kennisstad

L

200

0

0

0

03.03

Verlenging Convenant Economie071

L

0

373

368

0

03.05

Continuering inspanningen Programma Binnenstad

L

0

421

421

421

Totaal 3

200

794

789

421

4

04.01

Opstellen Ov-visie

L

50

0

0

0

04.02

Bijdrage aan regionale beheerorganisatie verkeersprognosemodel (RVMK)

L

45

45

45

45

04.04

Beleidsmedewerker fietsparkeren

L

27

0

0

0

Totaal 4

122

45

45

45

5

05.03

Wijkgericht werken

L

0

300

300

300

05.06

Verhogen budget IP-parken ten behoeve van Uitwerkingsplan Groene Hoofdstructuur

L

0

8

15

22

Totaal 5

0

308

315

322

7

07.02

Krediet Nota spelen en bewegen

L

42

41

41

41

Totaal 7

42

41

41

41

8

08.01

Intensiveren beleid Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte

L

250

0

0

0

08.02

Media Stimuleringsfonds

L

250

0

0

0

08.03

Subsidie Theater Ins Blau

L

35

35

0

0

08.04

Verhoging structurele ondersteuning van De Veenfabriek i.r.t. Scheltema

L

45

45

45

0

08.06

Contourenplan buitensportaccommodaties

L

125

0

0

0

08.08

Realisatie nieuwe IJshal, verhoging exploitatiebijdrage, ivm huisvestingslasten

L

0

0

100

100

Continueren exploitatie IJshal Vondellaan tot realisatie nieuwe IJshal in 2020

L

0

100

0

0

Taakstellende bijdrage regiogemeenten in stichtingskosten nieuwe IJshal

B

0

0

-176

-176

Totaal 8

705

180

-31

-76

9

09.03

Kwaliteitsslag aanpak acuut en structureel ernstig geweld (vrouwenopvang)

L

272

0

0

0

09.04

Multifunctionele accomodaties ten behoeve van maatschappelijke ondersteuning

L

850

0

0

0

09.06

Structurele inbedding wijkregie

L

274

551

551

277

Totaal 9

1.396

551

551

277

12

12.01

Versterken Regionale I-Samenwerking (VRIS)

L

233

220

220

220

Totaal 12

233

220

220

220

Eindtotaal

2.763

2.204

1.996

1.250