Ga naar boven

Totaaloverzicht mee- en tegenvallers

Prog.

Nr.

Onderwerp

L/B

2018

2019

2020

2021

2

02.01

Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio

L

-35

94

94

94

Totaal 2

-35

94

94

94

3

03.02

Versterking accountmanagement

L

82

0

0

0

03.04

Dekking risicovoorziening deelneming Proof of conceptfonds Uniiq en uitbreiding Participatiefonds van InnovationQuarter

L

240

0

0

0

Totaal 3

322

0

0

0

4

04.03

Extra capaciteit verkeersregelinstallaties

B

-40

-40

-40

-40

L

107

107

107

107

Totaal 4

67

67

67

67

5

05.01

Programmamanagement Programma Duurzaamheid

L

75

0

0

0

05.07

Opbrengsten buitenreclame

B

79

0

0

0

05.08

Krediet Oostvlietpolder fase 2

L

4

4

4

4

Totaal 5

158

4

4

4

6

06.01

Uitbreiding juridische planologische inzet

L

425

0

0

0

06.02

Programma Omgevingswet

L

900

500

0

-200

06.03

Regionaal investeringsstrategie Campus Leiden

L

150

0

0

0

06.04

Aanvullend krediet van € 650.000 voor kwaliteitsverbetering openbare ruimte Noorderkwartier Oost

L

0

23

23

22

Totaal 6

1.475

523

23

-178

7

07.01

Onderwijsinnovatie

L

-50

-50

-50

-50

07.03

Subsidie ExposeYour

L

150

0

0

0

07.04

Aanvullende kredieten onderwijshuisvesting

L

0

9

9

374

07.05

Eenmalige voorzieningen Onderwijshuisvesting

L

-225

-225

0

0

07.06

Tekort op budget voor JGT

L

190

0

0

0

07.07

Extra budget Jeugdhulp

L

1.531

1.320

1.109

0

07.08

Veilig Thuis

L

70

138

138

138

Totaal 7

1.666

1.192

1.206

462

8

08.05

Krediet De Lakenhal (verschuiving)

L

0

13

13

12

08.07

Topsportbeleid

L

80

0

0

0

08.09

Indexering krediet Combibad de Vliet

L

0

0

65

64

08.10

Topsporthal, risicoreservering prijsstijging bouwkosten

L

0

0

40

40

Topsporthal, kosten bouwrijpmaken, kapitaliseren 4.9 miljoen, afschrijving 30 jaar

L

0

0

0

220

Realisatie Topsporthal

L

0

96

227

223

08.11

Correctie subsidie PS theater 2021, was meerjarig incidenteel

L

0

0

0

-75

08.12

Correctie subsidie Nacht van Kennis en Kunst, was meerjarig incidenteel

L

0

0

0

-20

Totaal 8

80

109

345

465

9

09.01

Bed, Bad en Broodvoorziening

B

-181

0

0

0

L

175

0

0

0

09.02

Doorontwikkeling Sociale wijkteams

L

857

857

0

0

09.03

Kwaliteitsslag aanpak acuut en structureel ernstig geweld (vrouwenopvang)

L

0

210

210

210

09.05

Statushouders en bijzondere doelgroepen

B

-150

0

0

0

L

150

0

0

0

Totaal 9

851

1.067

210

210

10

10.01

Effect subsidiekorting WSW oud en krimp aantal WSW'ers.

B

424

500

500

0

10.04

Minimabeleid & bijzondere bijstand

L

800

0

0

0

Totaal 10

1.224

500

500

0

11

11.02

Saldo indexering salarissen 2018

L

650

650

650

650

11.03

Ambtelijke huisvesting voorbereidingskrediet deelproject nieuwe huisvesting

L

0

0

-50

0

11.04

Aanvullend budget ambtelijke huisvesting deelprojecten Stadhuis

L

200

539

-559

90

11.08

Facilitaire lasten ambtelijke huisvesting

L

0

0

214

214

11.12

Schrappen taakstelling lagere apparaatskosten door bestuurlijke opschaling

L

500

500

500

0

11.13

Extra kapitaallasten jaarschijf 2022

L

0

0

0

0

11.14

Schrappen taakstelling RvNB, bedrijfsafval

L

795

795

795

795

11.15

Afwikkeling stelpost renteherziening 2017

B

0

-74

-74

-74

L

-775

-57

-434

-111

Totaal 11

1.370

2.353

1.041

1.563

12

12.02

Verhogen bijdrage aan Servicepunt71

L

78

78

78

78

12.06

Opschoning papieren archief

L

275

365

300

10

12.07

Extra formatie team Kwaliteit voor implementatie wetgeving in systemen, opgave applicatierationalisatie, digitalisering werkplek en digitaal vergaderen

L

383

0

0

0

Totaal 12

736

443

378

88

Eindtotaal

7.915

6.353

3.868

2.776