Ga naar boven

Financiële ontwikkelingen

NR

Soort

Onderwerp

L/B

I/S

PFH

2018

2019

2020

2021

06.01

Mee/Tegenvaller

Uitbreiding juridische planologische inzet

L

I

Paul Laudy

425

0

0

0

06.02

Mee/Tegenvaller

Programma Omgevingswet

L

S

Paul Laudy

900

500

0

-200

06.03

Mee/Tegenvaller

Regionaal investeringsstrategie Campus Leiden

L

I

Paul Dirkse

150

0

0

0

06.04

Mee/Tegenvaller

Aanvullend krediet van € 650.000 voor kwaliteitsverbetering openbare ruimte Noorderkwartier Oost

L

S

Paul Laudy

0

23

23

22

06.05

Budgettair neutraal

Correctie wijkontwikkelingsplan Leiden Noord 2017-2020 jaarschijf 2021

B

I

Paul Laudy

0

0

0

120

L

I

Paul Laudy

0

0

0

-120

Totaal

1.475

523

23

-178

06.01 Uitbreiding juridische planologische inzet

Er is al de nodige jaren extra inzet nodig van juridisch-planologisch capaciteit om zowel de reguliere taken als de ambities van het college te kunnen waarmaken. Tot eind 2017 is daar ook extra budget voor toegekend. De afgelopen jaren lag het accent op het actueel houden van bestemmingsplannen en daarmee het kunnen innen van leges. Van recentere datum is de extra formatie-inzet bij het juridisch/planologisch faciliteren van de in aantal sterk gestegen ruimtelijke initiatieven uit de stad, bij de implementatie van ( het gedachtengoed achter) de Omgevingswet en bij langlopende complexe projecten als terrassen en mogelijk de woonbotenproblematiek. Om ruimtelijke initiatieven van derden succesvol te laten zijn en daarmee de ruimtelijke dynamiek in de stad te stimuleren wordt capaciteit ingezet op het in onderling in contact brengen van marktpartijen en worden stedenbouwkundige en juridische kaders/adviezen aangereikt om vervolgens (omgevings) vergunningaanvragen en aanpassingen aan bestemmingsplannen zo snel mogelijk door te kunnen voeren. Deze activiteiten vallen onder de zgn. initiatief- en definitiefase van een project en worden niet gedekt uit de plankosten en zijn niet verhaalbaar via de leges.
Het gedachtengoed achter de Omgevingswet vraagt o.a. om meer inbreng van de stad/burger bij de planvorming, de ontwikkeling van eindplan naar dynamisch interactief proces en een discussie over de consequenties voor de taakopvatting van de raad. De aansturing van deze inspanningen kan worden bekostigd uit het betreffende programmabudget, de noodzakelijk inzet van medewerkers niet.
Om meerdere redenen is de afgelopen jaren de handhaving op een aantal processen die ruimtegebruik of ruimtebeleving sterk beïnvloeden, beperkt geweest. Denk aan het vraagstuk terrassen en woonboten incl. gebruik openbaar groen. Het alsnog binnen het gemeentelijk beleid brengen van deze ontwikkelingen vraagt de komende jaren veel juridische capaciteit en capaciteit van handhaving.
Verder zijn de ruimtelijke projecten binnen de afdeling Projectbureau aanzienlijk gestegen en aangezien de meeste projecten inzet vragen van het team Ruimtelijke Ontwikkeling is de druk binnen het team verder toegenomen en kan niet aan alle uitvragen worden voldaan . Dit betreft vooral projecten in initiatief- en definitiefase. Zodra de projecten verder in het traject zijn is de uitvraag er ook maar deze kan binnen de plankostensystematiek worden doorbelast waardoor de kosten ten laste van het project gaan of ten laste van de reserve plankosten. In 2018 is voor de uitbreiding van juridische en planologische inzet een bedrag van € 425.000 nodig.

06.02 Programma Omgevingswet

In 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd. In het programmaplan 2017-2018 is de invoering van de Omgevingswet voor gemeente Leiden uitgewerkt. In december 2016 is de programmavisie ‘Samen maken we de stad’ vastgesteld door de Raad. De programmavisie beschrijft de uitgangspunten voor de manier waarop we de nieuwe Omgevingswet gaan uitvoeren.
In het programmaplan zijn aan de hand van zes thema’s de doelen en resultaten benoemd om te kunnen gaan werken met de Omgevingswet. Het jaar 2017 is het jaar van bewustwording en voorbereiding, 2018 is het jaar van implementatie en verandering. Voor 2018 is eerder € 500.000 in de begroting opgenomen. In 2018 bedraagt het beschikbare budget nu € 1.400.000 (€ 900.000 + € 500.000 bij de vorige kaderbrief). Voor 2019 wordt het budget vooralsnog op € 500.000 geraamd.
We verwachten dat de structurele kosten m.b.t. het verlenen van omgevingsvergunningen uiteindelijk zal dalen. Daarom gaan we in 2021 uit van een kostendaling van € 200.000.

06.03 Regionaal Investeringsstrategie (RIS) campus Leiden
De Campus Leiden (Bio Science park + Stationsgebied) is opgenomen als etalageproject van het investeringsprogramma Zuidelijke Randstad. Samen met de Campus Delft leveren beide campussen nu en in de toekomst een grote bijdrage aan de regionale en landelijke structuurversterking van de economie en kennis. Ten behoeve van de uitvoering van de bestuurlijke en ambtelijke activiteiten voortvloeiend uit onze deelname aan het programma is budget nodig voor projecten, lobby, inhuur externe expertise en out-of-pocket kosten. Het benodigd budget voor 2018 bedraagt € 150.000. Daarnaast wordt een begeleidings- en expertiseteam investeringsstrategie ingesteld.

06.04 Aanvullend krediet van € 650.000 voor kwaliteitsverbetering openbare ruimte Noorderkwartier Oost
Voor Noorderkwartier Oost is in 2015 budget beschikbaar gesteld om de bestrating te vernieuwen. Het budget is echter ontoereikend voor het van gevel tot gevel herinrichten van alle straten. Het opknappen is nodig vanuit de inspectie door onderhoud wegen en vanwege de ingeplande en gewenste rioleringsmaatregelen.

Gezien de klimatologische veranderingen is er namelijk vaker sprake van hevigere regenbuien. Het huidig rioleringsstelsel kan dit niet aan, wat maatregelen om wateroverlast in deze laaggelegen wijk zo goed mogelijk te voorkomen noodzakelijk maakt. Hiervoor heeft de rioolbeheerder een plan gemaak dat bestaat uit drie maatregelen:
1) het oplossen van de wateroverlast in de Julianastraat en Anna Paulownastraat,
2) een apart regenwaterriool in een aantal straten toevoegen en
3) het vervangen van het huidige rioleringssysteem in een aantal straten.
Op dit moment is alleen de eerste maatregel opgenomen in het huidige rioleringsplan van de gemeente. Gegeven de ambitie om een bui “10” te kunnen opvangen is het noodzakelijk om de twee overige maatregelen op niet al te lange termijn ter hand te nemen en op te nemen in het rioleringsplan van 2019 – 2023.

Het is zonde om eerst de herinrichting uit te voeren en kort daarna de de riolering in de wijk bui “10” bestendig te maken. De straat zou dan twee keer opengaan. Beter is het om alle werkzaamheden in één keer uit te voeren, dus werk met werk te maken. De rioleringswerkzaamheden zijn over het gehele gebied verspreid. Het is daardoor niet mogelijk een geografische keuze te maken in welke straten in de wijk voor herinrichting in aanmerking komen.

Het is de ambitie het project klimaatadaptief te maken, dat wil zeggen dat er meer groen tegen hittestress wordt toegepast en waterdoorlatende maatregelen worden genomen. Het is daarmee een van de pilotprojecten van het project Klimaatadaptatie Leiden. Ten opzichte van het toepassen van het handboek openbare ruimte is dit niet duurder.
Door de herinrichting tegelijkertijd uit te voeren met de rioleringsmaatregelen kunnen werkzaamheden worden gecombineerd, waardoor geld kan worden bespaard. De totale kosten voor volledige herinrichting exclusief rioleringsmaatregelen bedraagt € 2.690.000 ( prijspeil 2017, ex BTW). Er is beschikbaar € 2.040.000 voor het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte in deze wijk. Het tekort totaal bedraagt dan nog € 650.000.Dit bedrag is wel gebaseerd op gelijktijdig uitvoering van de gewenste rioleringsmaatregelen die in het rioleringsplan 2019-2023 zullen worden opgenomen en zal worden aangeboden bij de begroting 2019.

06.05 Correctie wijkontwikkelingsplan Leiden Noord 2017-2020 jaarschijf 2021
Bij de kaderbrief 2017-2020 is deze mutatie structureel verwerkt, terwijl deze incidenteel de bedoeld was. Door middel van deze mutatie wordt dit voor de jaarschijf 2021 gecorrigeerd.