Ga naar boven

Financiële ontwikkelingen

NR

Soort

Onderwerp

L/B

I/S

PFH

2018

2019

2020

2021

09.01

Mee/Tegenvaller

Bed, Bad en Broodvoorziening

B

I

Roos van Gelderen

-181

0

0

0

L

I

Roos van Gelderen

175

0

0

0

09.02

Mee/Tegenvaller

Doorontwikkeling Sociale wijkteams

L

I

Roos van Gelderen

857

857

0

0

Inzet reserves

Doorontwikkeling Sociale wijkteams

B

I

Roos van Gelderen

-160

-160

0

0

09.03

Mee/Tegenvaller

Kwaliteitsslag aanpak acuut en structureel ernstig geweld (vrouwenopvang)

L

S

Roos van Gelderen

0

210

210

210

Nieuw Beleid

Kwaliteitsslag aanpak acuut en structureel ernstig geweld (vrouwenopvang)

L

I

Roos van Gelderen

272

0

0

0

Inzet reserves

Kwaliteitsslag aanpak acuut en structureel ernstig geweld (vrouwenopvang)

B

I

Marleen Damen

-272

0

0

0

09.04

Nieuw Beleid

Multifunctionele accomodaties ten behoeve van maatschappelijke ondersteuning

L

I

Roos van Gelderen

850

0

0

0

Inzet reserves

Multifunctionele accomodaties ten behoeve van maatschappelijke ondersteuning

B

I

Robert Strijk

-850

0

0

0

09.05

Mee/Tegenvaller

Statushouders en bijzondere doelgroepen

B

I

Marleen Damen

-150

0

0

0

L

I

Roos van Gelderen

150

0

0

0

09.06

Nieuw Beleid

Structurele inbedding wijkregie

L

I

Marleen Damen

274

274

274

0

S

Marleen Damen

0

277

277

277

Inzet reserves

Structurele inbedding wijkregie

B

I

Marleen Damen

-274

-274

-274

0

Totaal

691

1.185

487

487

9.01 Bed, bad en broodvoorziening
Het Rijk stelt via de meicirculaire 2017 € 181.351 beschikbaar voor de bed-bad-broodvoorziening. Hoewel het vanwege het nieuw te vormen kabinet op dit moment nog niet zeker is dat de BBB voorziening vanaf 2018 mag worden voortgezet, wordt er vanuit gegaan dat de rijksuitkering ook in 2018 zal worden verstrekt. Met deze middelen kunnen de niet-voorziene extra kosten (€ 175.000) van de 24-uurs beveiliging (ter voorkoming van overlast in en rond de BBB) worden gedekt.

9.02 Doorontwikkeling sociale wijkteams­ (SWT’s)
De afgelopen 2 jaar hebben de samenwerkingspartners Kwadraad, Libertas, MEE en Radius, met Activite en de gemeente Leiden hard gewerkt om de basis in de sociale wijkteams op orde te krijgen. Er is echter nog veel om door te ontwikkelen. Ook de Rekenkamercommissie geeft dit aan in het rapport Grip op Vertrouwen (d.d. 9 februari 2017). Het gaat hierbij vooral om het versterken van de samenwerking in de wijk, het outreachend werken en het verbeteren van de toegankelijkheid en bekendheid voor bewoners. Via heldere doelen en indicatoren moet gevolgd worden of dit streven wordt bereikt en of daarmee de inwoners van Leiden de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.   Er is onvoldoende capaciteit om de toenemende vraag van inwoners aan de SWT’s te kunnen beantwoorden en daarnaast ook nog tijd te vinden voor doorontwikkeling. Voor 2017 heeft de Coöperatie daarom € 613.000 extra middelen toegekend gekregen om de werkdruk te verminderen met extra inzet van medewerkers en een tekort op de overheadkosten te dekken. De begroting van de Coöperatie is hiermee sluitend gemaakt op € 3.483.577. Het College verwacht dat er in de komende 2 jaar nog veel druk zal liggen op de sociale wijkteams in verband met de doorontwikkeling, innovaties, en samenwerkingsopgaven. Voorgesteld wordt om voor de komende 2 jaar het budget van 2017 te handhaven. Dat betekent € 857.494 beschikbaar te stellen voor 2018 en 2019. Dekking vindt plaats door inzet van transformatiemiddelen (€ 160.000 per jaar), gedekt vanuit de reserve zachte landing 3D.

9.03 Kwaliteitsslag aanpak acuut geweld (vrouwenopvang)
De regionale begroting vanaf 2019 is inclusief de inschatting voor de kosten van de kwaliteitsslag voor aanpak van acuut en structureel ernstig geweld (Multidisciplinaire aanpak=MDA++) en financiering Centrum voor Seksueel Geweld en Veerkracht voor kinderen in Vrouwenopvang. De multidisciplinaire aanpak behelst een gezamenlijke analyse en aanpak van hulpverlening, zorg, politie en justitie. Per casus wordt een MDA++-team samengesteld. Voor Leiden bedragen de extra kosten € 210.000 per jaar vanaf 2019. De regio zal ook vanaf 2019 gaan bijdragen. De extra middelen zijn nodig doordat de beschikbare middelen door rijksbezuinigingen fors verlaagd zijn. In 2018 wordt het regionale budget met € 272.000 verhoogd. De incidentele verhoging van het budget in 2018 wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve zachte landing rijksbezuinigingen 3D, waarin niet-bestede middelen vrouwenopvang gestort zijn. Na deze onttrekking zijn er geen middelen vrouwenopvang meer aanwezig in de reserve.

9.05 Opvang statushouders
De maatschappelijke begeleiding van statushouders wordt deels door lokale partners uitgevoerd. Voor deze taak worden middelen ontvangen van het COA. De lasten en baten waren in 2016 incidenteel geraamd.

9.06 Structurele inbedding wijkregie
De wijkaanpak wordt voor het merendeel bekostigd uit incidenteel geld. Vanaf 2017/2018 raakt het incidenteel budget uitgeput. Wijkgericht werken heeft een lange adem nodig en constante herijking. De werkdruk is enorm en de ambitie hoog. Om de wijkaanpak en de impuls aan het wijkgericht werken voort te kunnen zetten is structureel capaciteit en budget nodig. Met name in de stadsdelen Zuid en Noord liggen er knelpunten in de capaciteit voor de komende jaren. Het is nodig om de huidige 4 wijkregisseurs structureel te behouden, vanaf 2020 €202.400. Daarnaast is een budget nodig voor diverse incidentele onkosten zoals kosten diverse bijeenkomsten, kosten crowdfundingsplatform, incidentele kosten wijkplannen, extra programmatische inzet (o.a. JUP), vanaf 2019 €75.000.