Ga naar boven

Bijsturing / inzet reserves


9.02 Doorontwikkeling sociale wijkteams (SWT's)
De doorontwikkeling wordt o.a. gedekt door een onttrekking aan de reserve zachte landing 3D. In 2018 en 2019 wordt elk jaar € 160.000 onttrokken.

9.07 Kwaliteitsslag aanpak acuut geweld (vrouwenopvang)
De incidentele verhoging van het budget in 2018 wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve zachte landing rijksbezunigingen 3D, waarin niet-bestede middelen vrouwenopvang gestort zijn. Na deze onttrekking zijn er geen middelen vrouwenopvang meer aanwezig in de reserve.

9.08 Multifunctionele accomodaties ten behoeve van maatschappelijke ondersteuning
IDe kosten worden gedekt vanuit de gereserveerde NUON-middelen, destijds gestort in de reserve sociaal maatschappelijke en culturele voorzieningen.

9.10 Tijdelijke intensivering wijkregie
Dekking vindt plaats door een onttrekking van jaarlijks € 274.000 aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen en herinrichting openbare ruimte.