Ga naar boven

Begroting 2017

De Eerste Bestuursrapportage 2017 laat zien dat de uitvoering van de prestaties in de Programmabegroting 2017-2020 weliswaar grotendeels op koers ligt, maar dat de gemeente dit jaar door diverse ontwikkelingen met een aantal financiële tegenvallers wordt geconfronteerd. Deze tegenvallers leiden, ondanks een aantal meevallende posten, tot een verwacht nadeel van per saldo € 2,3 miljoen. Waar mogelijk hebben we in deze bestuursrapportage voorstellen tot bijsturing opgenomen. Door de aard en omvang van de tegenvallers is het echter niet mogelijk om op dit moment al voor de volledige omvang met bijsturingsvoorstellen te komen. Wij streven ernaar om dit tekort bij de Tweede Bestuursrapportage 2017 zoveel mogelijk terug te brengen.

Het besluit om de inpassing van het busstation aan beide zijden van het station Leiden Centraal gelijkwaardig te onderzoeken leidt tot een extra opgave van € 1,2 miljoen in programma 4 Bereikbaarheid. De plan- en onderzoekskosten stijgen als gevolg van een open en stadsbreed participatieproces waarin twee scenario’s worden uitgewerkt.

Binnen Programma 7 Jeugd en Onderwijs is € 1,1 miljoen extra nodig voor uitbreiding Tijdelijk Fonds Jeugdhulp om de transformatie te stimuleren en cliëntvolgend budget (maatwerk) mogelijk te maken.

De sterke stijging van het aantal bijstandsgerechtigden (conform landelijke trend) leidt tot een tegenvaller van € 1,2 miljoen in programma 10 Werk en Inkomen. Inmiddels heeft het College een groot aantal maatregelen genomen die moeten leiden tot een vermindering van het tekort. Daarnaast zijn betreffende maatregelen noodzakelijk om in aanmerking te kunnen komen voor een vangnetregeling van het Rijk. De toename van het aantal verstrekkingen minimabeleid (met name als gevolg van de stijging kosten collectieve ziektekostenverzekering) leidt tot een tekort van € 850.000 in hetzelfde programma.

Programma 11 Algemene dekkingsmiddelen kent een nadeel van € 950.000 vanwege het project Herhuisvesting ambtenaren. De plankosten stijgen fors vanwege de vertraging in de projectplanning als gevolg van het locatieonderzoek voor het busstation en er zijn extra middelen vereist om het nieuwe werken mogelijk te maken (vooruitlopend op de nieuwe huisvesting).

Zoals aangegeven zijn in deze bestuursrapportage ook enkele meevallers opgenomen: onderuitputting kapitaallasten (€ 2,3 miljoen), ontwikkeling rente (€ 2,9 miljoen) en stijging opbrengsten lokale heffingen (€ 0,5 miljoen).

Gezien de opgaven waar wij voor staan stelt het college u nu voor om de incidentele tekorten in 2017 op te lossen door € 2,3 miljoen uit de concernreserve te halen zodat de begroting weer op ‘0’ sluit. De concernreserve zal na deze onttrekking onder het vastgestelde saldo van € 30,0 miljoen komen. In deze Kaderbrief 2018-2021 zal dit met aanvullende stortingen in periode 2018-2021 worden hersteld.

In aanloop naar de Tweede Bestuursrapportage 2017 en de begroting 2018-2021 gaan we op zoek naar bijsturingsmogelijkheden, naar mogelijke middelen in reserves, kredieten en budgetten en zullen we zoveel mogelijk meevallers gebruiken om de voorziene tekorten te dekken.