Ga naar boven

Loon-, prijs- en belastingontwikkeling

5.2.1 Onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing

Op dit moment is er geen aanleiding de opbrengst van deze belasting en heffingen verder aan te passen voor areaalontwikkelingen. Bij het opstellen van de begroting 2020 zullen de op dat moment aanwezige meest recente gegevens worden verwerkt.

In 2019 valt de opbrengst OZB niet-woningen 500.000 euro lager uit dan begroot. De raming hiervan passen we voor de de komende jaren aan.
Conform afspraak in het beleidsakkoord wordt de OZB voor woningen in 2020 verhoogd met 1,5% plus indexering.
De riool- en afvalstoffenheffing stijgen geleidelijk naar 100% kostendekking in 2022. In 2020 worden deze heffingen overeenkomstig het beleidsakkoord met 8,2% resp. 6,9% plus indexering verhoogd.
Voor het realiseren van meer kostendekkende tarieven voor de bouwleges vanaf 2020 leggen wij u een afzonderlijk voorstel voor.

5.2.2 Loon- en prijscompensatie 2020

Het indexpercentage voor de begroting 2020 wordt afgeleid van het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau (CPB) dat in april 2019 is verschenen. Op dit plan is de algemene uitkering gebaseerd die in de meicirculaire aan de gemeenten wordt meegedeeld. Vervolgens bepalen wij de loon- en prijsmutatie voor 2020.

De index voor goederen en diensten voor 2020 komt voorlopig uit op 1,5%. De jaarlijkse taakstelling op de indexering van € 0,5 miljoen zal hiermee verrekend worden. De verwachte loonvoetmutatie bedraagt volgens het CPB 2,3%. Bij de samenstelling van de begroting 2020 zullen wij het exacte percentage berekenen, mede op basis van de uitkomsten van de CAO onderhandelingen. (De septembercirculaire 2018 meldde nog een verwachte loonontwikkeling volgens het CPB van 3,2%).

Het gewogen gemiddelde van indexering van goederen, diensten en lonen is afgerond 2,1%. Met dit percentage zullen de overige gemeentelijke heffingen en inkomsten aangepast worden.

5.2.3 Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen

Om de uitgangspunten in de regio te harmoniseren is er een bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen in het leven geroepen. Gouda is voorzitter sinds 2018. De afspraken die in deze werkgroep gemaakt zijn gelden voorlopig t/m 2022. De index voor 2020 bedraagt voor goederen en diensten 1,5% en voor lonen 3,2%. (Deze percentages zijn gebaseerd op de verwachtingen van het CPB in de septembercirculaire 2018) Het exacte percentage voor de loonontwikkeling zal in de loop van 2020 worden nagecalculeerd.