Leeswijzer

Deze kaderbrief is iets ander ingedeeld dan de afgelopen jaren.

De belangrijkste wijzigingen zijn budgettair van aard. Deze wijzigingen ten opzichte van het meerjarenbeeld zijn opgenomen in deel II Kaders programma's (hoofdstuk 4). Deze lichten we zoals gebruikelijk per programma en per wijziging toe. Daarnaast is voor enkele programma's sprake van een voorgestelde wijziging in indicatoren en/of prestatie-omschrijvingen e.d.

Nieuw is deel I: daarin staan de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen voor de komende jaren toegelicht. We besteden extra aandacht aan de manier waarop we groei en verduurzaming van de stad financieel mogelijk willen maken, aansluitend bij de Omgevingsvisie Leiden 2040. Dat doen we in het paragraaf 3.1 “Financieel Perspectief Duurzame Stad” (FPDS), zoals in februari 2019 door het college was aangekondigd.
In paragraaf 3.2 lichten we de situatie in het sociaal domein toe.

In paragraaf 3.3. gaan we in op de financiële positie van de gemeente en op een aantal aspecten die samenhangen met (ontwikkeling van) de gemeentelijke organisatie. Inzicht in de financiële positie (ontwikkeling gemeentefonds, belastinginkomsten, schuldenpositie et cetera) is noodzakelijk om kaders te kunnen stellen voor opstelling van de gemeentebegroting.

In hoofdstuk 4 (deel II) komen alle programma’s aan bod.
Daar staan per programma de financiële wijzigingen beschreven. Deze zijn ingedeeld naar autonome ontwikkelingen, nieuw beleid, mee- en tegenvallers, en bijsturing.

In hoofdstuk 5 worden de uitgangspunten voor de begroting 2020-2023 toegelicht. Hierin staan onder andere de algemene uitgangspunten, de ontwikkelingen in de algemene uitkering, de prijs- en looncompensatie, de ontwikkeling van de kapitaallasten.

Tenslotte vindt u in de bijlagen (hoofdstuk 6) de totaaloverzichten autonome ontwikkelingen, mee- en tegenvallers, bijsturing en nieuw beleid.

Over de bedragen die u in deze kaderbrief aantreft:
- Tenzij anders vermeld geldt dat alle bedragen in duizendtallen staan vermeld.
- Een voordelige ontwikkeling staat als negatief bedrag vermeld (tenzij anders vermeld).

Meicirculaire 2019
De meicirculaire 2019 van het Ministerie van BZK, die op 31 mei jl. is gepubliceerd, is niet verwerkt in de financiële stand van zaken in deze kaderbrief.
De kaderbrief is verschenen op 5 juni. Daarmee was de tijd tekort om de uitkomst integraal te betrekken bij de opstelling van deze brief. De raad ontvangt hierover zo snel mogelijk een aparte brief.