Ga naar boven

Financiële ontwikkelingen

Prg

Ontwikkeling

Aanm

Onderwerp

PF

L/B

I/S

2020

2021

2022

2023

10

Bijsturing, dekking uit reserve

10.02

Leerwerkbedrijf (DZB)

WIE&C

L

S

309

1.147

2.352

3.450

Leerwerkbedrijf (DZB), daling bijzondere baten

WIE&C

B

S

392

980

1.455

1.888

Leerwerkbedrijf (DZB), opbrengsten externe opdrachten

WIE&C

B

S

-952

-2.423

-4.036

-5.596

Dekking onttrekking reserve DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw

WIE&C

L

I

123

123

0

0

B

I

128

173

229

258

Tot. Bijsturing, dekking uit reserve

0

0

0

0

Sociaal domein

10.05

Minimabeleid/bijzondere bijstand vanaf 2020

GJ&W

L

S

800

800

800

800

Bijsturing minimabeleid/bijzondere bijstand vanaf 2020

GJ&W

L

S

-800

-800

-800

-800

10.07

ESF-project Leidse inburgering

WIE&C

L

I

200

0

0

0

Dekking onttrekking reserve Sociaal Domeins P10

OS&F

B

I

-200

0

0

0

Tot. Sociaal domein

0

0

0

0

Tot.

0

0

0

0

Autonoom

Bijsturing, dekking uit reserve

10.02 Leerwerkbedrijf (DZB)

Als ambitie is de geraamde omzet bij het Leerwerkbedrijf aanzienlijk verhoogd. Dit is mede ingegeven door verbeteringen in de bedrijfsvoering, door de huidige gunstige economische ontwikkelingen en doordat steeds meer organisaties zich willen profileren als een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Wij onderhandelen voortdurend met onze opdrachtgevers over het rendement . Dankzij een nieuwe opdrachtgever kunnen wij bestaande capaciteit (m2) inzetten, die de afgelopen jaren onbenut is gebleven. Daarnaast wordt in 2020 een eenmalige opbrengst verwacht van € 270.000 als compensatie voor de in afgelopen jaren uitbetaalde transitievergoeding aan WSW-personeel. Personeel dat als gevolg van arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen, heeft namelijk vanaf 1 januari 2015 recht op een transitievergoeding. Deze door DZB uitbetaalde vergoedingen worden door het UWV met terugwerkende kracht gecompenseerd, uitgegaan wordt van 50%. Tevens zijn de lasten en baten binnen het Leerwerkbedrijf geactualiseerd die samenhangen met de verwachte omvang van de verschillende doelgroepen. Sinds de Participatiewet stromen geen WSW’ers meer in. Personen uit de andere doelgroepen worden via de Stichting Participatiewerk Regio Leiden gedetacheerd bij het Leerwerkbedrijf. Deze instroom ligt lager dan in 2015 gepland en veel lager dan de uitstroom van WSW’ers, waardoor de bedrijfsvoering onevenwichtig wordt. Om dit te voorkomen wordt vanaf 2020 ingezet op instroom van personen (60 fte’s), door de doelgroepen te verbreden. Ook wordt in de periode 2019 tot en met 2022 een jaarlijks budget ad € 500.000 geraamd voor innovatieve projecten. Deels betreft dit projecten gericht op een verdere optimalisering van de bedrijfsvoering. Daarnaast doen wij onderzoek naar de invoering van technologische hulpmiddelen. De gedachte hierbij is dat bijvoorbeeld personen met een jaarlijkse verminderde gezondheid langer inzetbaar blijven. Of de begeleiding bij de bediening van apparatuur wordt (gedeeltelijk) overgenomen door persoonlijke instructies vanuit technologische hulpmiddelen. Het innovatieve budget wordt gedekt uit de reserve zachte landing rijksbezuinigingen WSW. Deze reserve wordt gevoed met het voordeel in 2020 en 2021 over beide jaren ad € 123.000.

Sociaal domein 

10.05 Minimabeleid/bijzondere bijstand vanaf 2020

De kosten bijzondere bijstand (€ 400.000), bewindvoering (€ 200.000) en sociaal-medische kinderopvang
(€ 200.000) nemen toe. Het tekort vanaf 2020 van € 800.000 zal ontstaan bij ongewijzigd beleid. Omdat minimabeleid/bijzondere bijstand onderdeel uitmaakt van het sociaal domein zal een bijsturing binnen het sociaal domein noodzakelijk zijn. In het beleidsplan Armoedebeleid 2019-2022 is o.a. de mogelijkheid opgenomen om de gemeentelijke bijdrage aan de zorgpremie te verminderen. Er is een vermindering van circa 35% nodig van de gemeentelijke bijdrage om het verwachte tekort van € 800.000 te voorkomen. Het college komt nog bij de raad terug met mogelijke bijsturingsmogelijkheden binnen het sociaal domein.

10.07 ESF-project Leidse inburgering

De totale projectkosten van een 'lang leven leren' zijn € 400.000 verdeeld over 2019 en 2020. Het project wordt gefinancierd vanuit de reserve Sociaal Domein. De te ontvangen ESF-subsidie zal worden gedoteerd aan de reserve Sociaal Domein. De ESF-subsidie bedraagt maximaal € 190.000. Een co-financiering is vereist van € 190.000. Gekozen is voor een co-financiering van € 210.000 omdat de ervaring leert dat een deel van te verantwoorden kosten niet aan de ESF-normen zal voldoen.