Ga naar boven

Financiële ontwikkelingen

Prg

Ontwikkeling

Aanm

Onderwerp

PF

L/B

I/S

2020

2021

2022

2023

02

Autonoom

02.01

Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio, nacalculatie indexering loonkosten

BV&H

L

S

170

222

222

222

Tot. Autonoom

170

222

222

222

Nieuw Beleid

02.01

Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio, aanpassing bluswatervoorzieningen

BV&H

L

S

30

30

30

30

02.02

Stedelijke jeugdaanpak 2020 2021, voorkoming criminaliteit

BV&H

L

I

100

100

0

0

Tot. Nieuw Beleid

130

130

30

30

Mee/Tegenvaller

02.03

Brandkranen

BV&H

L

S

40

40

40

40

Tot. Mee/Tegenvaller

40

40

40

40

Sociaal domein

02.04

Stedelijke jeugdaanpak 2020 2021, voorkoming criminaliteit

GJ&W

L

I

100

100

0

0

Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P2

OS&F

B

I

-100

-100

0

0

Tot. Sociaal domein

0

0

0

0

Tot.

340

392

292

292

Autonoom

02.01 Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio

De begrotingsuitgangspunten 2020 van de Veiligheidsregio veroorzaken een hogere gemeentelijke bijdrage. Een hogere bijdrage voor de Veiligheidsregio is onontkoombaar door de gestegen loonkosten over 2018 en 2019. De hogere loonkosten zijn door de Veiligheidsregio in 2018 en 2019 met incidentele meevallers gedekt. Vanaf 2020 is dat niet meer mogelijk.

Nieuw Beleid

02.01 Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio, aanpassing bluswatervoorzieningen

Voor het blussen van branden kan minder gebruik gemaakt worden van drinkwatervoorzieningen. De alternatieven voor het gebruik van drinkwater leiden tot extra kosten.

02.02 Stedelijke jeugdaanpak 2020 2021, voorkoming criminaliteit

In Leiden is een integrale stedelijke jeugdaanpak gestart (rb 19.0002) met als doel jongeren tijdig in beeld te hebben zodat zij tijdig de hulp of aandacht krijgen die voorkomt dat zij verder afglijden in de criminaliteit. De voorgestelde jeugdaanpak kenmerkt zich door een combinatie van repressie en het bieden van perspectief, het verbinden van het zorgdomein en het veiligheidsdomein en een sterke regierol van de gemeente waarbij tevens oog is voor het ‘systeem’ (gezin, school, wijk, vrienden) van de jongere. Door de integrale benadering en meer aandacht voor preventie kan sneller en adequaat worden gehandeld door professionals en omgeving. In het eerste kwartaal van 2020 is een evaluatie voorzien.

Mee- en tegenvallers

02.03 Stijging kosten onderhoud brandkranen

De gemeente Leiden heeft een onderhoudscontract met Dunea voor het onderhoud van de brandkranen. De afgelopen jaren heeft Dunea achterstallig onderhoud aan de brandkranen weggewerkt. Hiervoor is bij de Kaderbrief 2016 budget beschikbaar gesteld. In de tussentijd is vanuit de Veiligheidsregio in samenwerking met de gemeenten, brandweer en drinkwaterbedrijven gekeken naar de toekomst van bluswatervoorziening. Eind vorig jaar zijn hiervan de resultaten vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de VRHM. Eén van de conclusies is dat brandkranen op het drinkwaternet een belangrijke blusvoorziening blijven aangevuld met watertankwagens. Hierdoor kan de brandweer met minder brandkranen af. Het komende jaar wordt het aantal brandkranen dat beschikbaar is voor de brandweer volgens het nieuwe beleid teruggebracht. Het verwijderen van de brandkranen die niet langer nodig zijn voor de brandweer is erg kostbaar. Daarom blijven deze voorlopig zitten maar kunnen ze af met minder intensief en kostbaar onderhoud. Het huidige onderhoudsbudget is onvoldoende om het onderhoud aan de brandkranen uit te kunnen voeren. Voor 2020 en verder wordt structureel budget gevraagd om het dan verminderde aantal brandkranen voor de brandweer en de brandkranen die niet langer voor het blussen noodzakelijk zijn te onderhouden.

Sociaal domein

02.04 Stedelijke jeugdaanpak 2020-2021, voorkoming criminaliteit

Zie boven. Voor 2020 en 2021 wordt in totaal € 200.000 per jaar geraamd, waarbij € 100.000 per jaar wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve sociaal domein.