Ga naar boven

Wijzigingen indeling programmabegroting

Hieronder is de volledige doelenboom van programma Stedelijke Ontwikkeling opgenomen voor de begroting 2020. Ten opzichte van de vorige begroting is beleidsterrein 6 D Energietransitie met daarbij 3 prestaties nieuw.

Doelen en prestaties bij 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Doel

Prestatie

6A1 Toedelen van Ruimte

 

 

 

6A1.1 Opstellen kaderstellende visies voor de ruimtelijke ontwikkeling van regio, stad en stadsgebieden

6A1.2 Stimuleren ruimtelijke initiatieven en ruimtelijke kwaliteit

6A1.3 Opstellen en actualiseren ruimtelijk instrumentarium

6A1.4 Implementatie Omgevingswet

6A2 Ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde ruimte

 

6A2.1. Behandelen verzoeken om omgevingsvergunning

6A2.2. Het voeren van vooroverleg

6A3 Veilig bouwen en veilig gebruiken van bebouwde ruimte

6A3.1 Toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken

6A4 Aantrekkelijke binnenstad door ruimtelijke ontwikkeling

 

 

 

6A4.1 Uitvoeren Aalmarktproject

6A4.2 Wonen boven winkels

6A4.3 Ontwikkeling stationsgebied

6A4.4 Ontwikkeling Meelfabriek

Doelen en prestaties bij 6B Gemeentelijke gronden en gebouwen

Doel

Prestatie

6B1 Optimale exploitatie van gemeentelijke gronden en gebouwen

6B1.1 Voeren van een erfpachtbedrijf

6B1.2 Opstellen Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2019 en Vermogensbeheer Grondexploitaties 2019 - 2023

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen

Doelen en prestaties bij 6C Wonen

Doel

Prestatie

6C1 Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad

6C1.1 Nota Wonen

6C1.2 Prestatieafspraken met corporaties

6C1.3 Regionale woonvisie en woonruimteverdeling

6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten (inclusief studentenhuisvesting)

6C2 Opheffen illegale huisvesting

6C2.1 Toezien en handhaven op onrechtmatige bewoning

6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord

6C3.1 Kooiplein

6C3.2 Groenoordhallen e.o.

6C3.3 Oude Kooi

6C3.4 Programmasturing WOP Leiden Noord

Doelen en prestaties bij 6 D Energietransitie

Doel

Prestatie

6D1 Klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050

6D1.1 Meer energiebesparing

6D1.2 Meer duurzame opwekking energie

6D1.3 Realisatie aardgasvrije stad