Ga naar boven

Financiële ontwikkelingen

Prg

Ontwikkeling

Aanm

Onderwerp

PF

L/B

I/S

2020

2021

2022

2023

06

Nieuw Beleid

06.01

Dotatie reserve Duurzame Verstedelijking

DVR&W

L

S

555

533

511

489

06.02

Tijdelijke uitvoeringscapaciteit voor vergunning, toezicht en handhaving voor nieuwe huisvestingsverordening en beleidsregels onttrekking

OS&F

L

I

225

225

0

0

06.03

Omgevingswet

DVR&W

L

I

200

200

200

200

Tot. Nieuw Beleid

980

958

711

689

Bijsturing, dekking uit reserve

06.08

Subsidie Rijnlands Architectuur Platform 2020 - 2023 (RAP)

DVR&W

L

I

40

40

40

40

dekking onttrekking reserve bovenwijkse voorz. Grondbedr. P6

DVR&W

B

I

-40

-40

-40

-40

06.09

Regisseur bodem en ondergrond 

OS&F

L

I

80

0

0

0

dekking onttrekking reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P6

DVR&W

B

I

-80

0

0

0

Tot. Bijsturing, dekking uit reserve

0

0

0

0

Tot.

980

958

711

689

Nieuw beleid

06.01 Dotatie reserve Duurzame Stad (vh Duurzame verstedelijking)

Door het vaststellen Integraal Water Keten Plan (IWKP) in januari 2019 ontstaat er een structureel voordeel in de voorziening riolering. Wij stellen voor om de jaarlijkse dotatie aan de voorziening riolering te storten in de reserve Duurzame stad. Het gaat per jaar om een bedrag van € 555.000 in 2020 aflopend naar € 489.287 structureel vanaf 2023. Door het toevoegen van deze middelen aan de reserve Duurzame Stad blijven de middelen beschikbaar voor klimaatadaptatie maatregelen.

06.02 Uitvoeringscapaciteit voor vergunning, toezicht en handhaving voor nieuwe huisvestingsverordening en beleidsregels onttrekking

In het beleidsakkoord is afgesproken dat er nieuwe (strengere) regelgeving komt ten aanzien van verkamering. Deze regelgeving is half april 2019 voor inspraak vastgesteld door het college. In de regelgeving wordt gewerkt met een quotum van het aantal verkamerde woningen in een straat, verder mogen naast een verkamerd pand, twee panden niet worden verkamerd. Daarnaast blijven fysieke maatregelen van kracht. Om het quotum goed te kunnen handhaven, is het noodzakelijk dat de basis op orde is. Concreet betekent dit dat we voor de hele stad duidelijk moeten hebben waar zich verkamerde panden bevinden en of deze panden in het bezit zijn van onttrekkingsvergunning. Voor illegaal verkamerde panden moet worden nagegaan of deze panden vallen onder de voorgestelde overgangsregeling en alsnog kunnen worden vergund, of dat het quotum in een straat nog niet is behaald en een aanvraag voor een onttrekkingsvergunning mogelijk is, of dat het noodzakelijk is om handhavend op te treden en de bewoning in de vorm van verkamering te laten staken. Wij verwachten dat 1.200 van de 2.400 verkamerde panden in Leiden nader moeten worden onderzocht op deze mogelijkheden. Nadat de status voor alle verkamerde panden is bepaald (vergund of in handhaving) is het pas mogelijk om voor nieuwe aanvragen in een straat te beoordelen of deze verkamering wel of niet in het quotum past. Om dit te kunnen uitvoeren, verwachten wij voor de komende jaren extra capaciteit te moeten inzetten op vergunning, toezicht en handhaving.

06.03 Omgevingswet
In 2016 is een strategie vastgesteld voor de implementatie van de Omgevingswet en zijn middelen ter beschikking gesteld door de raad. Die middelen zijn toen grofweg ingeschat op basis van een aantal sporen. Sinds 2016 is steeds meer duidelijk geworden over de wet die in 2021 in werking moet treden. Onder de vlag van het ‘Programma Leiden 2040/ Omgevingswet’ wordt gewerkt om de gemeentelijke organisatie klaar te maken voor de Omgevingswet. De inschatting is dat met een combinatie van het nog resterende budget voor 2019 en 2020 van circa €1,5 miljoen en huidige capaciteit en acties binnen de organisatie het minimale deel van de maatregelen kan worden geïmplementeerd om aan de wet per 1/1/2021 te voldoen.

Leiden heeft echter een hoge ambitie wat betreft de ontwikkeling van het Leids Instrumentarium Omgevingswet. Binnen deze bestuursperiode willen college en raad, samen met de stad, enkele prominente kaders ontwikkelen om krachtig sturing te geven aan de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van stad en regio. Het gaat o.a. om de doorontwikkeling van de omgevingsvisie, de Leidse bijdrage aan een integrale ruimtelijke visie en uitvoering Hart van Holland en de opstelling van de verschillende gebiedsontwikkelperspectieven (bijv. voor Zuidwest, de Mors en Noord). Om deze ambities de komende jaren waar te maken is extra capaciteit nodig om te kunnen aansluiten bij het stedelijk programmeren. Het gaat daarbij om een bedrag van 200.000 euro per jaar. Daarnaast is er nog onduidelijkheid over de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Wanneer meer duidelijkheid is van het Rijk over dit traject zullen de capacitaire en financiele consequenties op de lange termijn voor de organisatie duidelijk worden.

Bijsturing, dekking uit reserve

06.08 Subsidie Rijnlands Architectuur Platform 2020 - 2023 (RAP)

Het RAP is een onafhankelijke non-profit organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkelingen rondom architectuur in Leiden en de regio Rijnland. Het RAP agendeert lokale/regionale urgente thema's, organiseert hierover debatten, is kennisplatform en kan ook optreden als intermediair. Jaarlijks heeft het RAP een uitgebreid en gevarieerd programma om complexe onderwerpen op het gebied van architectuur, duurzame verstedelijking, omgevingsvisie en ruimtelijke ontwikkeling toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek. Voor voortzetting van de actieve rol van het RAP is het van belang om vanaf 2020 te blijven subsidiëren. Met deze subsidie is een belangrijk deel van de kosten van het RAP gedekt. Voor het overige deel zal het RAP concrete actie moeten ondernemen om gelden van overige partijen zoals woningbouwcorporaties en anderen regio-gemeenten te verwerven. Het RAP krijgt tot en met 2020 ook een jaarlijkse subsidie van ArchieScienza. Al jaren ontvangt het RAP een jaarlijkse reguliere subsidie van € 30.000 en een 2-jaarlijke subsidie van € 5.000 voor de organisatie van de architectuurprijs. Om het indrukwekkende programma met veel vrijwilligers en beperkt betaalde coördinatoren (0.3 fte) te realiseren geeft het RAP aan meer middelen nodig te hebben. Zij vragen nu om het reguliere jaarlijkse subsidiebedrag te verhogen naar € 45.000, inclusief de organisatie van de architectuurprijs. Wij vinden het terecht om de subsidie wat te verhogen, maar denken ook dat het RAP zelf actief moet zijn om zoveel mogelijk subsidie te verwerven. Wij stellen dan ook voor de subsidie te bepalen op € 40.000 per jaar. Dekking van dit bedrag is de reserve bovenwijkse voorzieningen.

06.09 Regisseur bodem en ondergrond

In het kader van de ordening van alle elementen in de bodem en ondergrond worden verschillende initiatieven ontplooid. Om integraal sturing te geven aan deze (lopende) initiatieven wordt een regisseur bodem en ondergrond aangesteld. Voor 2020 bedragen de lasten € 80.000 en wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond (LUBO).