Ga naar boven

Financiële ontwikkelingen

Prg

Ontwikkeling

Aanm

Onderwerp

PF

L/B

I/S

2020

2021

2022

2023

05

Nieuw Beleid

05.01

Dierenwelzijn: dierenambulance en vogelasiel

DM&BOR

L

S

26

26

26

26

Tot. Nieuw Beleid

26

26

26

26

Mee/Tegenvaller

05.03

Stijging onderhoudskosten groen

DM&BOR

L

S

260

260

260

260

05.04

Dagelijks onderhoud openbare verlichting

DM&BOR

L

S

65

65

65

65

05.05

Verbrandingsbelasting

DM&BOR

L

S

560

560

560

560

05.06

Aanvullende structurele beheer- en onderhoudkosten t.g.v. een klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost

DM&BOR

L

S

4

7

7

40

05.08

Correctie vrijval Bomenfonds

DM&BOR

L

I

0

-500

0

0

Tot. Mee/Tegenvaller

889

392

892

925

Bijsturing

05.10

Verlagen hoeveelheid te verbranden afval en aanpassing afvalstoffenheffing

DM&BOR

B

S

-560

-560

-560

-560

Tot. Bijsturing

-560

-560

-560

-560

Tot.

355

-142

358

391

Nieuw beleid

05.01 Verhoging bijdrage dierenambulance en vogelasiel voor opvang niet-huisdieren

De gemeente Leiden draagt op dit moment niet bij aan de kosten van transport en opvang van gewonde wilde dieren. Het college ziet het als een morele verantwoordelijkheid om ook de opvang en het transport van wilde dieren te ondersteunen. Het college is in gesprek over het beschikbaar stellen van een locatie, hiertoe wordt de locatie bij de dierenweide in de Lage Mors onderzocht. Op basis van het aandeel in Leiden aangetroffen wilde dieren (42%) stelt het college voor om een vergoeding van € 25.500 te geven voor het vervoeren en opvangen van in Leiden aangetroffen wilde dieren door de dierenambulance en het vogelasiel (conform motie).

Mee/Tegenvaller

05.03 Stijging onderhoudskosten groen

De markt trekt aan. Door de marktwerking zijn aannemers “minder gretig” opdrachten te pakken waardoor de prijzen sterker toenemen. De tarieven zijn daarmee aanmerkelijk hoger dan in 2016 ten tijde van het opstellen van de beheerplannen en disproportioneel hoger dan de gebruikelijk door de gemeente gehanteerde indexeringen.
We stellen voor de eerder opgenomen taakstelling van € 515.000 met € 260.000 te verlagen. Voor de resterende taakstelling van € 255.000 zal worden onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om deze in te vullen.

05.04 Stijging kosten onderhoud openbare verlichting

De markt trekt aan. Door de marktwerking zijn aannemers “minder gretig” opdrachten te pakken waardoor de prijzen sterker toenemen. De tarieven zijn daarmee aanmerkelijk hoger dan in 2016 ten tijde van het opstellen van de beheerplannen en disproportioneel hoger dan de gebruikelijk door de gemeente gehanteerde indexeringen. De structurele verhoging van onderhoudskosten bedraagt € 65.000

05.05 Verbrandingsbelasting op afval

Het kabinet heeft onlangs de belasting op het verbranden van restafval per 2019 fors verhoogd (van € 13,21 naar € 32,12 per 1.000 kilogram). De verhoging is ingegeven door het landelijk beleid om afvalscheiding te bevorderen en om te ontmoedigen dat afvalstoffen worden verbrand. Dit betekent een extra structurele last van € 560.000. De Raad is middels een brief hierover eerder geïnformeerd.

Ter dekking van de kosten worden maatregelen genomen om de hoeveelheid te verbranden afval te verminderen (zie 05.10). Een eventuele verwerking van deze belasting in de afvalstoffenheffing wordt zoveel mogelijk beperkt.

05.06 Aanvullende structurele beheer- en onderhoudskosten t.g.v. een klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost

In de projectopdracht (maart 2017) staat dat bij het toepassen van klimaatadaptieve maatregelen er naar wordt gestreefd om de beheerkosten niet te laten stijgen. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit streven niet gehaald gaat worden.

Voor de twee straten van fase 1 is op basis van het schetsontwerp (versie april 2019) becijferd dat de jaarlijkse gestegen kosten voor beheer vanaf 2020 (half jaar) € 3.468 en 2021 / 2022 jaarlijks € 6.936 bedragen. Dit betreft noodzakelijke meerkosten die samenhangen met het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte, te weten de aanleg van het nieuwe gescheiden rioleringsstelsel en het vergroenen van de straten. Ook zorgt de plaatsing van fietsparkeervoorzieningen voor een stijging van de beheerkosten.

In 2021 en 2022 gaat volgens planning de rest van het plangebied worden aangepakt. Dit brengt vanaf 2023 extra beheerkosten voor riolering, groen en fietsparkeervoorzieningen met zich mee. Op basis van de extrapolatie van fase 1 nemen we nu aan dat de totale stijging van de beheerkosten voor het hele plangebied vanaf 2023 € 80.000 per jaar bedraagt. Van deze € 80.000 wordt vanaf 2023 € 40.000 van deze stijging meegenomen in het IWKP (Integraal Waterketenplan) en is dus gedekt. Per saldo stijgen de ongedekte jaarlijkse beheerkosten vanaf 2023 hierdoor met € 40.000.

05.08 Correctie vrijval Bomenfonds

In het beleidsakkoord is uitgegaan van een vrijval uit het bomenfonds die gebruikt zou worden voor dekking van de kosten van vergroening. Bij de opstelling van de begroting 2019 bleek dat het bedrag niet vrij beschikbaar zou zijn. Inmiddels zijn de lopende verplichtingen geïnventariseerd en kunnen we vaststellen dat een bedrag van € 500.000 toch kan vrijvallen.

Bijsturing

05.10 Verlagen hoeveelheid te verbranden afval en aanpassing afvalstoffenheffing

Ter dekking van de kosten van de afvalstoffenbelasting worden maatregelen genomen om de hoeveelheid te verbranden afval te verminderen. Een eventuele verwerking van deze belasting in de afvalstoffenheffing wordt zoveel mogelijk beperkt.