Ga naar boven

Financiële ontwikkelingen

Prg

Ontwikkeling

Aanm

Onderwerp

PF

L/B

I/S

2020

2021

2022

2023

09

Sociaal domein

09.02

Coöperatie SWT

GJ&W

L

S

1.200

1.200

1.200

1.200

Bijsturing sociaal domein vanaf 2020, sociale wijkteams

GJ&W

L

S

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

09.03

Groepsbegeleiding

GJ&W

L

S

636

699

1.059

1.419

Bijsturing sociaal domein vanaf 2020, groepsbegeleiding

GJ&W

L

S

-636

-699

-1.059

-1.419

09.04

Huishoudelijke ondersteuning

GJ&W

L

S

1.919

2.612

3.316

4.021

Bijsturing sociaal domein vanaf 2020, huishoudelijke ondersteuning

GJ&W

L

S

-1.919

-2.612

-3.316

-4.021

09.05

Individuele begeleiding

GJ&W

L

S

1.916

2.736

3.494

4.243

Bijsturing sociaal domein vanaf 2020, individuele begeleiding

GJ&W

L

S

-1.916

-2.736

-3.494

-4.243

Tot. Sociaal domein

0

0

0

0

Tot.

0

0

0

0

Sociaal domein algemeen

Bijsturing sociaal domein vanaf 2020, huishoudelijke ondersteuning.

De kostenstijgingen in het sociaal domein zijn zeer uitdagend te noemen. In de meicirculaire 2019 zal het accres, de vergoeding voor volume- en loon/prijsontwikkelingen, bekend worden gemaakt. Na analyse van de meicirculaire ontstaat een goed beeld van de bijsturingsopgave. Er is immers afgesproken om neutraal uit te komen binnen het gedefinieerde sociaal domein. Het berekende tekort in het sociaal domein (huishoudelijke hulp, begeleiding, coöperatie SWT en regionale jeugdzorg) van de huidige meerjarenbegroting bedraagt in 2020 € 6,5 miljoen oplopend naar € 12,3 miljoen in 2023.

09.02 Coöperatie SWT
Gezien de huidige ontwikkelingen in het sociaal domein; de extramuralisering GGZ, de dubbele vergrijzing, de eenzaamheidsproblematiek, de maatwerk aanpak armoede en schulden is het niet te verwachten dat vanaf 2020 de inzet van de sociale wijkteams kan worden afgebouwd. Er bestaat de mogelijkheid dat sommige taken elders belegd worden in de (nabije) toekomst, maar dan zal per saldo niet leiden tot lagere uitvoeringskosten voor die taken.

09.03 Groepsbegeleiding
Het aantal personen dat een beroep doet op groepsbegeleiding neemt toe. In het eerste kwartaal van 2019 zijn er 36 nieuwe gebruikers bij gekomen. Vanaf april wordt rekening gehouden met een constante groei van 5 nieuwe gebruikers per maand. Het gemiddelde tarief over de 1e periode van 4 weken in 2019 bedraagt € 503. In de begroting was vanaf 2020 € 185.000 beschikbaar voor volume- en prijsontwikkelingen. Naar verwachting zal de meicirculaire zorgen voor aanvullende dekking. Voor het restant tekort vanaf 2020 zal bijgestuurd moeten worden.

09.04 Huishoudelijke ondersteuning
Het aantal personen dat een beroep doet op huishoudelijke ondersteuning neemt toe. Een deel van de toename wordt veroorzaakt door het abonnementstarief, dat per 1-1-2019 door het Rijk is ingevoerd. Het abonnementstarief is voor velen goedkoper dan de eerder opgelegde eigen bijdrage. In het eerste kwartaal van 2019 zijn er 148 nieuwe gebruikers bij gekomen. Vanaf april wordt rekening gehouden met een constante groei van 18 nieuwe gebruikers per maand. Dat is gelijk aan het gemiddelde over de periode april t/m december 2018. Het gemiddelde tarief over de 1e periode van 4 weken in 2019 bedraagt € 251. In de 2e Kamer is een motie unaniem aangenomen dat als gemeenten nadeel ondervinden van het abonnementstarief dat gemeenten daarvoor worden gecompenseerd door het Rijk. In begroting was vanaf 2020 € 420.000 beschikbaar voor volume- en prijsontwikkelingen. Voor het restant tekort vanaf 2020 zal bijgestuurd moeten worden.

09.05 Individuele begeleiding
Het aantal personen dat een beroep doet op individuele begeleiding neemt toe. In het eerste kwartaal van 2019 zijn er 69 nieuwe gebruikers bij gekomen. Vanaf april wordt rekening gehouden met een constante groei van 15 nieuwe gebruikers per maand. Het gemiddelde tarief over de 1e periode van 4 weken in 2019 bedraagt € 349. In begroting was vanaf 2020 € 345.000 beschikbaar voor volume- en prijsontwikkelingen. Naar verwachting zal de meicirculaire zorgen voor aanvullende dekking. Voor het restant tekort vanaf 2020 zal bijsturing moeten plaatsvinden. In 2019 zal de reserve sociaal domein worden ingezet.