Ga naar boven

Financiële ontwikkelingen

Prg

Ontwikkeling

Aanm

Onderwerp

PF

L/B

I/S

2020

2021

2022

2023

07

Nieuw Beleid

07.01

Tijdelijke huisvesting internationaal georienteerd basisonderweijs

OS&F

L

S

256

256

256

256

Tot. Nieuw Beleid

256

256

256

256

Mee/Tegenvaller

07.03

Verhoging kredieten onderwijshuisvesting door stijging bouwkosten

OS&F

L

I

1.288

796

734

0

Dekking kredieten onderwijshuisvesting door aanpassing huisvestingsplannen

OS&F

L

S

1

-40

-296

-347

07.04

Leerlingenvervoer

OS&F

L

S

-200

-200

-200

-200

Tot. Mee/Tegenvaller

1.089

556

238

-547

Bijsturing

07.08

Verlaging budget voortijdig schoolverlaten (VSV) middelen

OS&F

L

S

-150

-150

-150

-150

Tot. Bijsturing

-150

-150

-150

-150

Bijsturing, dekking uit reserve

07.07

Risicomanagement- en versterking uitvoerend vermogen Onderwijshuisvesting

OS&F

L

S

150

139

93

93

Dekking onttrekking reserve onderwijshuisvesting

OS&F

B

S

-150

-139

-93

-93

Tot. Bijsturing, dekking uit reserve

0

0

0

0

Sociaal domein

07.09

Stijging kosten regionale Jeugdhulp

GJ&W

L

S

1.231

2.144

2.086

1.831

Bijsturing sociaal domein vanaf 2020, jeugdzorg

GJ&W

L

S

-831

-1.744

-1.686

-1.431

Bijsturing sociaal domein

GJ&W

L

S

-400

-400

-400

-400

07.10

Projectkosten Jeugdhulp

GJ&W

L

I

350

0

0

0

Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P7

GJ&W

B

I

-350

0

0

0

Tot. Sociaal domein

0

0

0

0

Tot.

1.195

662

344

-441

Nieuw Beleid

07.01 Tijdelijke huisvesting internationaal georienteerd basisonderwijs

Voor de tijdelijke huisvesting van de nieuwe school voor het Internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO) wordt voor het eerste jaar (2019) een éénmalig bedrag geraamd van € 723.580 benodigd voor de sloop van de bestaande opstal, het bouwrijp maken, het plaatsen van het schoolgebouw en het inrichten van de omgeving (schoolplein en strook voor halen en brengen). Voor de daarop volgende jaren vanaf 2020 is er een huurcomponent geraamd van € 255.552 incl. BTW per jaar. Deze voorziening is nu niet begroot.

Mee/Tegenvaller

07.03 Verhoging kredieten onderwijshuisvesting door stijging bouwkosten en kosten voor éénmalige voorzieningen

Door de explosief stijgende bouwkosten staat de financiering van scholenbouwprojecten onder druk en is bijsturing ervan in overleg met de schoolbesturen noodzakelijk. De financiering van de lopende scholenbouwprojecten (vervangende nieuwbouw Leonardo College, vervangende nieuwbouw scholencomplex Broekplein en de uitbreiding van de basisschool ELS) kunnen zonder extra financiering niet doorgaan. Om een forse toename van de kapitaallasten te voorkomen is dekking gevonden uit het aframen van andere projecten uit het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs (IHP), te weten de renovatie/nieuwbouw van het Vlietland College, de renovatie van het Auris College (De Weerklank), Robijnstraat 100 en (gedeeltelijk) de renovatie van het Da Vinci College, Kagerstraat 7. De hierdoor vrijkomende middelen zijn voldoende om de extra kapitaallasten als gevolg van de knelpunten op de lopende projecten te dekken. Naast de kapitaallasten onstaan er ook extra éénmalige kosten voor tijdelijke huisvesting en het afboeken van restant boekwaarden. Binnen de in de begroting structureel geraamde budgetten voor éénmalige voorzieningen is hiervoor geen dekking.

07.04 Daling kosten leerlingenvervoer door lagere aanbesteding

Door een gunstige aanbesteding in 2018 is er sprake van een structureel voordeel op de kosten van Leerlingenvervoer

Bijsturing

07.08 Verlaging budget voortijdig schoolverlaten (VSV) middelen

Het budget voor voortijdig schoolverlaten wordt al een aantal jaren niet volledig besteed en kan verlaagd worden. Daarnaast verwachten we dat de regiogemeenten gaan bijdragen in de kosten voor VSV.

Bijsturing, dekking uit reserve

07.07 Risicomanagement- en versterking uitvoerend vermogen Onderwijshuisvesting

Op 4 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) unaniem aangenomen. Er is een totaal aan investeringen in die periode mee gemoeid van € 73 miljoen. Het huidige investeringsprogramma in scholen dat in het Leidse programma is opgenomen, bevat reeds een aantal lopende projecten. Inclusief de reeds lopende projecten gaat het in de huidige coalitieperiode om investeringen van in totaal ongeveer € 100 miljoen. Door het inzetten van een deel de onderwijshuisvestingsreserve en de locatie gebonden middelen uit het IHP komt er een jaarlijks budget van € 150.000 beschikbaar. Dit wordt gebruikt voor personele inzet en plankosten. Daarmee wordt het uitvoerend vermogen vergroot en de risico’s beperkt. Voor zover dit budget in enig jaar niet volledig wordt besteed vloeien de middelen terug naar de reserve Onderwijshuisvesting.Tevens wordt een deel van de LEA middelen voor 2019 en 2020 ingezet ten behoeve van de beleidsmatige opgave op het gebied van onderwijshuisvesting.

Sociaal domein 

07.09 Stijging kosten regionale Jeugdhulp

Ten behoeve van het oplossen van de knelpunten in het regionale jeugdhulp budget 2019 en 2020 -2023 is door de TWO Jeugdhulp een aantal scenario's ter keuze voorgelegd. Vooruitlopend op besluitvorming hierover is voor de regionale TWO begroting uitgegaan van een verhoging van het budget 2019 met € 2,8 miljoen. Dit extra budget is beschikbaar voor gerichte inzet bij aantoonbare tekorten als gevolg van een volumestijging en/of loon- en prijsontwikkeling. Voor de jaren na 2019 is de in het bestaande meerjarenbeeld van de TWO opgenomen jaarlijkse besparing met 1% gehandhaafd. Het aandeel voor Leiden in de € 2,8 miljoen bedraagt ca. € 900.000. De bij de vorige kaderbrief ingeboekte besparing door wijziging van de verdeelsleutels voor het regionale budget is lager dan voorzien. Daarom is er vanaf 2021 sprake van aanvullende nadelen. Tevens is een verhoging met ruim € 640.000 van de bijdrage aan de RDOG opgenomen voor onderdelen die voorheen via de TWO begroting werden bijgedragen. Deze voordelen zijn al in de ramingen van de jeugdhulp budgetten verwerkt, maar abusievelijk niet in de ramingen voor de bijdragen aan de RDOG. Er is € 400.000 dekking beschikbaar in de vorm van een reservering voor loon- en prijsontwikkeling binnen de algemene uitkering. Daarnaast is voor 2019 voor het restant éénmalig dekking uit de reserve sociaal domein opgenomen en vanaf 2020 een structureel bedrag van € 250.000.

07.10 Projectkosten Jeugdhulp

Voor de doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse regio worden voor 2019 en 2020 projectkosten verwacht ter hoogte van € 350.000. Deze kosten bestaan onder andere uit: projectleiding, expertise op het gebied van inkoop, juridisch, financieel en werkbudget. Deze kosten worden gedekt uit de reserve sociaal domein.