Ga naar boven

Wijzigingen indeling programmabegroting

Hieronder is de volledige doelenboom van programma Economie opgenomen voor de begroting 2020. Ten opzichte van de vorige begroting is beleidsterrein 3 D Circulaire Economie met daarbij 3 prestaties nieuw.

Doelen en prestaties bij 3A Ruimte om te ondernemen

Doel

Prestatie

3A1 Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering

3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park (LBSP)

Doelen en prestaties bij 3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen

Doel

Prestatie

3B1 Sterker ondernemersklimaat

3B1.1 Faciliteren bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden

3B1.2 Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap

3B2  Meer kennisintensieve bedrijvigheid

3B2.1 Stimuleren en acquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken

Doelen en prestaties bij 3C Marketing en promotie

Doel

Prestatie

3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

3C1.1 Citymarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid

3C1.2 Faciliteren Centrummanagement Leiden en marketing- en activiteitencampagne binnenstad

3C1.3 Inspanningen en programmasturing Binnenstad

Doelen en prestaties bij 3 D Circulaire Economie

Doel

Prestatie

3D1 : Een economie waar materialen afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen, efficiënt worden gebruikt, focus verschuift van bezit naar gebruik en nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan gerelateerd aan reparatie en recycling

3D1.1 Transitie naar circulaire bouw, infrastructuur en gebiedsontwikkeling

3D1.2 Van afval naar materiaalstromen

3D1.3 Maatschappelijk verantwoord inkopen