Ga naar boven

Financiële ontwikkelingen

Prg

Ontwikkeling

Aanm

Onderwerp

PF

L/B

I/S

2020

2021

2022

2023

08

Autonoom

08.01

Subsidie Stichting IJshal

OS&F

L

I

100

100

0

0

08.02

Reserve Pieterskerk

OS&F

B

S

-70

-70

-70

-70

Subsidie Pieterskerk

OS&F

L

S

-299

-356

-356

-356

Tot. Autonoom

-269

-326

-426

-426

Nieuw Beleid

08.11

Leids Media Fonds

WIE&C

L

I

100

100

0

0

Tot. Nieuw Beleid

100

100

0

0

Mee/Tegenvaller

08.03

Inrichting openbare ruimte Combibad de Vliet

OS&F

L

S

0

6

6

135

08.04

Verlenging aanstelling ambtelijk opdrachtgever sportprojecten

OS&F

L

I

40

0

0

0

Tot. Mee/Tegenvaller

40

6

6

135

Bijsturing, dekking uit reserve

08.05

Verhoging krediet Indoorsportcentrum

OS&F

L

S

-7

-847

-840

119

Storting in reserve afschrijvingen investeringen

OS&F

L

S

7

846

840

0

Dekking onttrekking reserve afschrijvingen investeringen

OS&F

B

S

0

0

0

-119

Tot. Bijsturing, dekking uit reserve

0

-1

0

0

Tot.

-129

-221

-420

-291

Autonoom

08.01 Verlenging subsidie Stichting IJshal Leiden tot oplevering nieuwe ijshal

Aan de Stg. IJshal is in 2012 d.m.v. een amendement (RB12.0118 / A120118/1) een toezegging gedaan dat zij tot aan de renovatie van de huidige ijshal jaarlijks een subsidie ontvangen van €100.000. De renovatie was eerder gepland dan de nieuwbouw ijshal. Derhalve is vanaf 2019 geen subsidie voor de Stg. IJshal opgenomen in de MJB. Voorgesteld wordt om tot aan de oplevering van de nieuwe ijshal de jaarlijkse subsidie t/m 2021 op te nemen in de begroting. In 2019 wordt deze gedekt door €100.000 die opgenomen is ter dekking van onverwachte kosten tot aan nieuwbouw IJshal. Met deze subsidie kan de Stg. IJshal het onderhoud aan de bestaande hal dat niet uitgesteld kan worden tot aan de oplevering zelf uitvoeren.

08.02 Correctie vrijval dotatie reserve Pieterskerk en vrijval subsidie.

In maart 2020 lost de stichting Pieterskerk haar lening onder gemeentegarantie in een keer af. Daarmee valt ook de bijdrage die de gemeente verstrekt aan de Pieterskerk voor de betaling van rente en aflossing vrij. In de begroting was met deze vrijval nog geen rekening gehouden.

Nieuw beleid.

08.11 Leids media fonds
Om het Leids Media Fonds overeenkomstig de door de Raad vastgestelde uitgangspunten tenminste vier jaar in stand te houden, stellen wij voor de komende twee jaar de subsidiering ter verlengen met € 100.000 per jaar. De evaluatie van het fonds staat gepland voor de tweede helft van 2020.

Mee- en tegenvaller

08.03 Inrichting openbare ruimte Combibad de Vliet
Conform besluitvorming in het aanvullende uitvoeringsvoorstel Combibad de Vliet (RB18.0109) wordt in deze Kaderbrief een aanvullend krediet van € 2 miljoen aangevraagd voor noodzakelijke voorzieningen in de buitenruimte voor het Sportpark de Vliet.

In het aanvullende uitvoeringsvoorstel Combibad de Vliet (RB18.0109) is ook aangegeven dat er in de Kaderbrief 2020 ook een aanvraag voor €1,85 miljoen opgenomen wordt voor aanvullende voorzieningen. Het Combibad-IJshal is de directe aanleiding voor het merendeel van de kosten voor de aanleg van de buitenruimte Sportpark de Vliet. We houden daarnaast nu al rekening met de toekomstige ontwikkeling in het westelijk deel van het sportpark de Vliet, die een aantal van de volgende aanvullende voorzieningen wenselijk maken:

1. Herinrichten huidige parkeerplaats bij Buitenbad De Vliet:

2. Voldoen aan parkeernorm auto en fiets of minder maken en monitoren;

3. Toevoegen extra fietsparkeerplaatsen bij herinrichting bestaande:

4. Doorsteek naar overloopterrein Leidsche Boys: brug over open water (gecreëerd vanuit watercompensatie) of een duiker;

5. Kwaliteit en functioneren: Verbinding naar Delfts Jaagpad ten behoeve van calamiteitenontsluiting en toegankelijkheid gebied als beperkte voetgangersverbinding of opschalen naar fietsverbinding;

6. Kwaliteit en functioneren: Groenstrook achter het combinatiegebouw: inrichten als ecologische zone met calamiteitenroute of alleen met calamiteitenroute en grasstrook;

7. Kwaliteit en functioneren: Bomen en groen op het parkeerterrein: Extra bomen en groenstroken voor groen, duurzaam en klimaatadaptief parkeerterrein of niet en verhard autoparkeerterrein met meer parkeerplaatsen en auto’s;

8. Kwaliteit en functioneren: Inrichting entree Voorschoterweg: Extra groen toevoegen aan entree Voorschoterweg of niet.

Omdat de prioriteit nu ligt bij de aanbesteding van het gebouw en het ontwerp en de exacte meters van het gebouw nog niet bekend zijn is er nog geen voortgang te melden in het ontwerp voor de buitenruimte. Voor bovengenoemde noodzakelijke en aanvullende voorzieningen wordt eind 2019 een kadervoorstel verwacht voor de inrichting van de openbare ruimte Sportpark de Vliet.

Voor deze nieuwe accommodaties komen t.o.v. van de huidige situatie aan extra OZB baten € 242.000 binnen .

08.04 Verlenging aanstelling ambtelijk opdrachtgever sportprojecten

De dekking voor de programmamanager sport is voor het jaar 2019 incidenteel geregeld. Voor 2020 willen we dit continueren als ambtelijk opdrachtgever sportprojecten. Gezien de opgave waar sport voor staat, is deze functionaris vooralsnog onmisbaar.

08.05 Verhoging krediet Indoorsportcentrum

Conform de afspraken in het voortgangsbesluit Indoorsportcentrum (ISC) (RV 19.0011) worden de financiële consequenties meegenomen in deze kadernota. Voor het ISC worden een viertal investeringen opgenomen in het meerjareninvesteringsplan, in totaal voor een bedrag van € 21.718.420 (met verschillende afschrijvingstermijnen) en een kapitaallast van € 1.011.671. Er is reeds een voorbereidingskrediet van € 550.000 beschikbaar gesteld bij het kaderbesluit ISC (RV 17.0115). Daarnaast wordt de vrijval van kapitaallasten in 2021 en 2022 van € 1.692.549 ingezet ter dekking van de investering voor installaties ISC waarbij de lineaire afschrijvingstermijn 15 jaar is. Deze eenmalige gelden worden aan de reserve Afschrijving Investeringen (AI) gedoteerd waarna de jaarlijkse afschrijvingslasten van € 112.391 worden gedekt door een onttrekking aan deze reserve. Daarnaast wordt conform het voortgangsbesluit ISC (RV 19.0011) het tekort op het resultaat van de kapitaallasten € 55.159 ten laste van de exploitatie van het Indoorsportcentrum gebracht.