Ga naar boven

Wijzigingen indeling programmabegroting

1A Bestuur

DOELENBOOM 2015-2018

DOELENBOOM 2019-2022

Doel

Prestatie

Doel

Prestatie

1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control

1A1.1 De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen volgens de vastgestelde vergadercyclus

1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control

1A1.1 De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen volgens de vastgestelde vergadercyclus

1A1.2 Burgers actief informeren over rol en werkzaamheden van de gemeenteraad

1A1.2 Burgers actief informeren over rol en werkzaamheden van de gemeenteraad

1A1.3 Ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie, onderzoek door de rekenkamercommissie en controle door de accountant

1A1.3 Ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie, onderzoek door de rekenkamercommissie en controle door de accountant

1A2 Dagelijks besturen van de gemeente

1A2.1 Dagelijks besturen van de gemeente door het college

1A2 Dagelijks besturen van de gemeente

1A2.1 Dagelijks besturen van de gemeente door het college

1A2.2 Ondersteunen van het college en directie door bestuurs- en directieondersteuning

1A2.2 Informeren en betrekken van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en bij uit te voeren beleid

1A2.3 Dagelijks managen door de concerndirectie

1A2.3 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie, waterschappen, Rijk en Europa

1A2.4 Uitvoeren van concerncontrol, waaronder doorlichtingsonderzoeken en audits

1A2.4 Strategische beleidsadvisering en onderzoek

1A2.5 Informeren en betrekken van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en bij uit te voeren beleid

1A2.5 Adviseren van bestuur over communicatie

1A2.6 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie, waterschappen, Rijk en Europa

1A2.7 Strategische beleidsadvisering en onderzoek

1A2.8 Adviseren van bestuur over communicatie

1A2.9 Organiseren van medezeggenschap

1A3 Bijdragen aan en sturen op samenwerkingsverbanden

1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden

1A3 Bijdragen aan en sturen op samenwerkingsverbanden

1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden

1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking

1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking

1B Dienstverlening

Huidig

1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening.

1B1.1 Leveren van alle producten en diensten rondom publieke dienstverlening (o.a. identiteitskaarten, vergunningen, informatie etc.)

1B1.2 Zorgen voor eenduidige en klantvriendelijke dienstverlening via alle kanalen (post, e-mail, internet, balie en telefoon)

1B1.3 Op orde houden basisregistraties (GBA, BAG etc.)

1B2 De publieke dienstverlening voldoet aan moderne standaarden

1B2.1 Invoeren zaakgewijs werken - VERVALT: zie tekst hieronder

1B2.2 Omzetten papieren archieven in digitale archieven.

1B2.1 Invoeren zaakgericht werken

Dit project is afgerond. De overdracht naar de lijn heeft plaats gevonden. Zaakgericht werken maakt onderdeel uit van de dagelijkse werkzaamheden.
Het voorstel is om de prestatie Invoeren zaakgericht werken niet langer op te nemen in de begroting.

Nieuw

1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening.

1B1.1 Leveren van alle producten en diensten op het gebied van Burgerzaken (o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken etc.)

1B1.2 Zorgen voor persoonlijke, betrouwbare, toegankelijke en efficiënte dienstverlening via minimaal de belangrijkste 5 kanalen die de burger van ons verwacht en die voldoen aan de moderne standaarden

1B1.3 Op orde houden basisregistraties (BRP, BAG, BGT.)

1B1.4 Beantwoorden van eerstelijns vragen, verstrekken van informatie en leveren van eerstelijns producten

1B1.5 Omzetten papieren archieven in digitale archieven naar de moderne standaarden