Ga naar boven

Financiële ontwikkelingen

Prg

Ontwikkeling

Aanm

Onderwerp

PF

L/B

I/S

2020

2021

2022

2023

01

Autonoom

01.01

Verbeteren kwalititeit basisregistratie personen

WIE&C

L

S

179

179

179

179

01.02

Accountantskosten

BV&H

L

S

61

61

61

61

Tot. Autonoom

240

240

240

240

Nieuw Beleid

01.03

Continuering dienstverlening en digitalisering

WIE&C

L

S

423

423

423

423

Tot. Nieuw Beleid

423

423

423

423

Mee/Tegenvaller

01.04

Vijfjaarlijkse viering 5 mei

BV&H

L

I

75

0

0

0

01.05

Verhuizing Publiekszaken naar Level

OS&F

L

S

43

43

43

43

Tot. Mee/Tegenvaller

118

43

43

43

Tot.

781

706

706

706

Autonoom

01.01 Verbeteren kwalititeit basisregistratie personen (BRP)
Het college van B&W wil de kwaliteit van de basisregistratie personen (BRP) structureel verbeteren. Op dit moment neemt de gemeente Leiden deel aan het programma Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Voor het uitvoeren van de adresonderzoeken, die volgen uit het LAA, is geen formatie beschikbaar gesteld. De taak wordt nu wel uitgevoerd en kost € 77.000 (1,2 fte) aan extra bezetting. Daarnaast is er een audit uitgevoerd op het proces Verhuizing. Uit de evaluatie van LAA en uit de audit Verhuizing zijn gelijke aanbevelingen gekomen: Opvragen van een huur/ koopovereenkomst bij iedere verhuizing en Invoeren van risicoprofielen aan de voorkant van het verhuisproces. Uit de business case is naar voren gekomen dat er structureel € 102.000 (1,6 fte) nodig is om de aanbevelingen op te volgen. Het niet opvolgen van de aanbevelingen zorgt voor foutieve registraties en dupeert de burgers op diverse terreinen. Ook kan het leiden tot het stopzetten van bijstandsuitkeringen hetgeen leidt tot lagere bijstandskosten, indicatief berekend op gemiddeld € 235.000 per jaar. Dit leidt niet tot extra begrotingsruimte, omdat het BUIG-budget uitgaat van een juiste en volledige basisregistratie. Naast deze baten voor de gemeente zijn er baten bij de afnemers van de BRP, waaronder de belastingdienst. Dit levert de afnemers per gecorrigeerd adres gemiddeld € 2.800 op.

01.02 Accountantskosten
Door de recent afgeronde aanbesteding voor de accountant is een budget nodig van € 180.000. Dit is € 61.000 meer dan het nu beschikbare bedrag.

Nieuw beleid

01.03 Continuering dienstverlening en digitalisering
Activiteiten om de continuïteit in de dienstverlening te garanderen betreffen naast projectleiding vooral het implementeren van een nieuwe formulierentool om de gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit te vergroten en voor het realiseren van koppelingen tussen bestaande systemen, het voorkomen van fraude en het doorontwikkelen van de website en stadskaart. Daarnaast kan de tijdelijke formatie van het team Online omgezet worden naar vaste formatie en is er een formatie-uitbreiding bij het team KCC om het gebruik van Whatsapp voor het doen van meldingen definitief voort te zetten. Er in totaal € 583.000 nodig. Daarvan wordt €.160.000 gedekt uit bestaand budget.

Mee-/tegenvallers

01.04 Vijfjaarlijkse viering 5 mei
Op 5 mei vieren we bevrijdingsdag. In de lustrumjaren wordt deze dag uitgebreid gevierd, daarom is in de meeste CAO's afgesproken dat werknemers in een lustrumjaar een vrije dag hebben. Ook in Leiden wordt bevrijdingsdag 1x in de 5 jaar groot gevierd. De stichting Bevrijdingsdag Leiden organiseert onder toeziend oog van de gemeente diverse grote activiteiten gedurende meerdere dagen voor diverse doelgroepen. Het concept programma ziet er als volgt uit: Zaterdag 2 mei: filmvertoning (500p, doelgroep student, oudere jongeren) en bevrijdingsbal (700p, doelgroep ouderen) in de Stadsgehoorzaal. Zondag 3 mei: Klassiek bevrijdingsconcert Con Amore voor 1.000 personen in de Pieterskerk van Leiden. Maandag 4 mei: Dodenherdenking met 2 bijzondere sprekers. Dinsdag 5 mei: Streetparade, braderie, Taptoe en bevrijdingsfeest.

01.05 Kosten verhuizing Publiekszaken naar Level
Vanwege de verhuizing naar Level moet een aantal (wettelijke) zaken geregeld worden om de dienstverlening, die van twee naar één locatie gaat, op een goede, efficiënte en veilige manier uit te kunnen voeren (die voldoet aan de moderne standaarden). Het betreft o.a. de aanschaf van een documentenkluis, een automaat voor contante betalingen, internet PC's, inrichting van het klantgeleidingssysteem en aanpassing van de financiële verwerking van betalingen. Regie is nodig om deze projecten op een juiste wijze af te stemmen met de andere lopende projecten en met medewerkers van (andere) afdelingen die ook deel uit zullen gaan maken van het dienstverleningsconcept in Level zodat op een uniforme wijze dienstverlening wordt aangeboden. De incidentele kosten voor 2019 bedragen € 281.600. Daarnaast wordt voorgesteld om een krediet van € 125.000 beschikbaar te stellen voor o.a. de aanschaf van de automaat contante betalingen, internet PC's en inrichting klantgeleidingssysteem en een krediet van € 90.000 voor de documentenkluis. De bijbehorende kapitaallasten van € 36.150 zijn hier als tegenvaller meegenomen.