Ga naar boven

Ontwikkeling kapitaallasten 2018-2021

1. Inleiding

Bij het opstellen van de kaderbrief 2018 wordt de budgettaire ontwikkeling van de kapitaallasten over 2018 - 2021 bepaald. Dit op basis van het doorrekenen van de kapitaallasten van de afgeronde investeringen, lopende investeringen en investeringen uit het meerjareninvesteringsplan 2017 - 2020, op basis van actuele cash-flows van investeringen die is uitgevraagd bij de budgethouders van investeringen.

Het actualiseren van het bestaande meerjareninvesteringsplan 2017 - 2020 vindt plaats bij het opstellen van de programmabegroting 2018. Op dat moment wordt ook de besluitvorming (voor wat betreft investeringen) over de aanmeldingen bij de kaderbrief 2018 meegenomen.

2. Ontwikkeling kapitaallasten 2018 – 2021

Het totaal van de kapitaallasten in het meerjarenbeeld 2018 - 2021 laat ten opzichte van het huidige meerjarenbeeld (2017 - 2020) de volgende ontwikkeling zien:

bedragen x € 1.000 (- = voordeel)

meerjarenbeeld kapitaallasten

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

 

2017 - 2020

37.110

40.287

46.064

46.064

2018 - 2021

31.477

37.077

41.496

43.162

verschil:

- 5.633

- 3.210

- 4.568

- 2.902

In het meerjarenbeeld is naast de omvang kapitaallasten 2018 – 2021 ook een stelpost onderuitputting kapitaallasten opgenomen omdat blijkt dat een zeker “planningsoptimisme” elk jaar leidt tot een voordeel in de kapitaallasten van een jaar.

bedragen x € 1.000 (- = voordeel)

meerjarenbeeld kapitaallasten

2018

2019

2020

2021

Onderuitputting kap.lasten 2018 - 2021

- 1.504

- 932

- 1.161

- 932

De budgettaire effecten moeten gecorrigeerd worden voor bijvoorbeeld mutaties in kapitaallasten die worden verrekend met reserves ter dekking van kapitaallasten (bijvoorbeeld de parkeerreserve en de reserve afschrijving investeringen), kapitaallasten van investeringen in bedrijfsmiddelen etc. Ook wordt de stelpost kapitaallasten gecorrigeerd. Deze correcties geven het volgende beeld: 

bedragen x € 1.000 (- = voordeel)

meerjarenbeeld kapitaallasten

2018

2019

2020

2021

totaal correcties:

1.424

1.971

3.517

2.172

Een deel van deze correcties heeft betrekking op voordelen op kapitaallasten van afgesloten investeringen bij de jaarrekening 2016 die worden verrekend met de taakstelling op kapitaallasten uit de begroting 2015 van € 150.000 structureel vanaf 2018. Dit levert het volgende voordeel op: 

bedragen x € 1.000 (- = voordeel)

aanvullende effecten

2018

2019

2020

2021

totaal correcties stelpost kaplasten:

- 121

- 121

- 121

- 121

Het restant van deze taakstelling wordt in 2017 opgelost door voordelen op kapitaallasten van investeringen/projecten of valt vrij wanneer de taakstelling meer dan gerealiseerd is. 

Ten opzichte van het meerjarenbeeld 2017 – 2020 geeft dit de volgende budgettaire ontwikkeling in de kapitaallasten te zien: 

bedragen x € 1.000 (- = voordeel)

meerjarenbeeld kapitaallasten

2018

2019

2020

2021

 totaal budgettair:

- 4.209

- 1.239

- 1.051

- 730

 Opgesplitst per programma geeft dit het volgende beeld:

bedragen x € 1.000 (- = voordeel)

 Per Programma:

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

 

 Bestuur & Dienstverlening

- 92

1

1

6

 Veiligheid

1

1

0

0

 Economie & Toerisme

1

1

3

3

 Bereikbaarheid

- 1.066

- 1.082

- 3.382

- 2.674

 Omgevingskwaliteit

- 1.600

- 741

- 430

- 94

 Stedelijke Ontwikkeling

97

53

 50

40

 Jeugd en Onderwijs

- 216

- 404

- 639

- 127

 Sport, Cultuur & recreatie

- 911

44

436

415

 Welzijn en Zorg

- 1

0

- 1

- 1

 Werk en Inkomen

0

0

0

0

 Algemene Dekkingsmiddelen

- 422

888

2.911

1.702

 

 

 

 

 

 Totaal:

- 4.209

- 1.239

- 1.051

- 730

 Een deel van dit voordeel wordt veroorzaakt door de gewijzigde afschrijvingstermijnen in de financiële verordening. In onderstaand overzicht wordt voor de programma’s waarin majeure voordelen zich voordoen de voordelen van de gewijzigde afschrijvingstermijnen weergegeven. 

bedragen x € 1.000 (- = voordeell)

 Per Programma:

2018

2019

2020

2021

 Bereikbaarheid

- 298

- 381

- 411

- 427

 Omgevingskwaliteit

- 577

- 624

- 577

- 515

 Jeugd en Onderwijs

- 53

- 96

- 118

- 141

 overige programma's

25

25

24

22

 

 totaal:

- 903

- 1.076

- 1.082

-  1.061

Korte toelichting (op hoofdlijnen) op afwijkingen > € 100.000:

Bereikbaarheid:

De ontwikkeling van de kapitaallasten binnen het programma bereikbaarheid geeft het volgende beeld: 

Programma Bereikbaarheid:

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

 

 Bereikbaarheid totaal

- 1.066

- 1.082

- 3.382

- 2.674

 gewijzigde afschrijvingstermijn

298-

 381-

411-

427-

 lager voordeel vervangingsinvesteringen wegen in P4 (naar P5)

259-

217-

443-

428-

 Nog te verklaren:

- 509

- 484

- 2.528

- 1.819

 

 

 

 

 

 waarvan Leidse Ring

 

- 260

- 1.600

- 1.400

 waarvan OR projecten Binnenstad

- 180

- 120

- 500

- 230

 waarvan Masterplan Gorleaus

 

 

- 160

- 70

 Vanuit het programma Bereikbaarheid zijn de voordelen geheel te verklaren door verschuivingen in de cash-flow als gevolg van actuele planning van werkzaamheden. Voor dit programma is bij de begroting 2017 in de jaarschijf 2020 een kapitaallast van € 2.000.000 opgenomen voor de ontwikkeling van de kapitaallasten die buiten het meerjarenbeeld 2017 -2020 zou vallen. Bij de actualisatie is hiervan wederom een deel buiten het meerjarenbeeld geplaatst.

Omgevingskwaliteit:

De ontwikkeling van de kapitaallasten binnen het programma omgevingskwaliteit geeft het volgende beeld: 

Programma Omgevingskwaliteit:

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

 

 Omgevingskwaliteit totaal

- 1.600

- 741

- 430

- 94

 gewijzigde afschrijvingstermijn

577

624

577

515

 voordeel vervanging investeringen wegen in P4

- 259

- 217

- 443

- 428

 Omgevingskwaliteit te verklaren

- 1.282

- 334

- 296

- 7

De voordelen hebben over het geheel genomen betrekking op gewijzigde cash flows van investeringen. Met name in 2018 is sprake van een voordeel op de kapitaallasten voor kunstwerken (technische installaties beweegbare bruggen, valkbrug en brug Poelgeest) en openbare verlichting. In de ontwikkeling van de kapitaallasten is rekening gehouden met een voordeel op de kapitaallasten investeringen wegen die in het resultaat van programma 4 zitten.

Jeugd en Onderwijs:

De voordelen in de kapitaallasten op dit programma worden veroorzaakt door gewijzigde cash flow op de investeringen nieuwbouw Leonardo Telderskade en VMBO Boerhavenlaan. In onderstaand schema als volgt weergegeven: 

Programma Jeugd en Onderwijs:

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

 

 Jeugd en onderwijs totaal

- 216

- 404

- 639

- 127

 gewijzigde afschrijvingstermijn

53

96

118

141

 te verklaren:

- 163

- 308

- 521

14

 

 

 

 

 

 waarvan Leonardo Telderskade

- 45

- 288

- 248

2

 waarvan VMBO Boerhavenlaan

- 30

- 40

- 282

 

Sport, Cultuur & Recreatie:

In dit programma is sprake van aanzienlijke voordelen in de kapitaallastenontwikkeling in 2018 als gevolg van de gewijzigde cash-flow op de investering voor renovatie en uitbreiding Lakenhal conform actuele planning van de werkzaamheden. Daarnaast is in de kapitaallastenontwikkeling rekening gehouden met een nadeel als gevolg van de gewijzigde afschrijvingstermijnen (volgens de componentenbenadering) voor de investering in de nieuwbouw vijf meihal (topsporthal) vanaf 2019 met € 171.000. De investering in installaties moet volgens de termijnen in de financiële verordening worden afgeschreven in 15 jaar 

Algemene Dekkingsmiddelen:

Algemene Dekkingsmiddelen:

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

 

 AD te verklaren:

- 422

888

2.911

1.702

 

 

 

 

 

 terugboeken stelpost kapitaallast.

- 171

603

2.603

1.408

 investeringen in bedrijfsmiddelen

 

288

285

282

 wagenpark

- 275

- 9

2

2

Het voordeel in de kapitaallasten 2018 wordt veroorzaakt door vertraging in de vervangingsinvesteringen van het wagenpark. Daarnaast is op dit programma de stelpost kapitaallasten teruggeboekt. Dit geeft nadelen in het meerjarenbeeld van € 171.000 in 2018, € 603.000 in 2019, € 2.603.000 in 2020 en € 1.408.000 in 2021. Ook heeft een correctie plaatsgevonden voor de kapitaallasten van de in de kaderbrief aangemelde vervangingsinvesteringen in bedrijfsmiddelen.

Tot slot

In het meerjarenbeeld 2018 - 2021 is in de laatste jaarschijf niet de volledige kapitaallasten van de lopende investeringen en investeringen uit het meerjareninvesteringsplan 2017 – 2020 meegenomen. Een aantal cash-flows vindt plaats in en na 2021 waardoor de kapitaallast buiten het meerjarenbeeld valt. Dit betreft een toename van ongeveer € 500.000.