Ga naar boven

Ontwikkeling algemene uitkering Gemeentefonds 2017-2021 en belastingen

Algemene uitkering

Voor de kaderbrief hebben wij de raming van de algemene uitkering geactualiseerd.

(zie ook paragraaf 3.4.2. voor de ontwikkeling in de meicirculaire 2017, onderstaande ontwikkeling is exclusief de meicirculaire 2017).

De netto ontwikkeling bedraagt:

-/- is Nadeel Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

  • Reële groei o.b.v. septembercirculaire 2016, zie brief over sep.circ 2016.

2.445

2.402

1.520

1.520

  • Ontwikkeling WOZ waarde, korting op a.u.

-181

-395

-514

-569

  • Ontwikkeling woningen, inwoners etc.

229

646

1.282

1.933

  • Korting voor bestuurlijke opschaling

 

 

 

-721

Netto ontwikkeling MJB 2018 2022

2.492

2.653

2.288

2.162

 

V

V

V

V

 De actualisatie heeft betrekking op:

  1. Toevoegen van de reële groei (accres) van het Gemeentefonds op basis van de septembercirculaire. (zie ook de brief aan de raad van 6 oktober 2016)
  2. Hogere korting door ontwikkeling WOZ waarde;
  3. Aanpassing van de maatstafgegevens op basis van de meest recente woningbouwmonitor, inwonersprognose en overige ontwikkelingen in de maatstafgegevens zoals het aantal leerlingen.
  4. Algemene korting voor bestuurlijke opschaling/lagere apparaatskosten 2021.

Belastingopbrengsten 2018 2021

De opbrengsten ontwikkelen zich op basis van de bouwmonitor als volgt:

Onderwerp

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

OZB niet-woningen eigenaar

522

641

838

838

OZB niet-woningen gebruiker

67

182

373

373

OZB woningen

27

294

310

410

Afvalstoffenheffing

350

526

596

596

Rioolheffing

32

108

140

140

Totaal

1.001

1.752

2.259

2.359

OZB.
Door de verwachting woningproductie neemt de opbrengst toe. In de Meerjarenraming 2017-2020 hielden we al rekening met een toename van structureel € 1 miljoen.

Op basis van de bouwmonitor neemt de opbrengst voor niet-woningen toe met structureel € 0,8 miljoen. In de meerjarenraming 2017 – 2020 hadden we deze ontwikkeling voorzichtig ingeschat op structureel € 0,2 miljoen. Verbetering van de informatie vanuit de BSGR en de verbeterde bouwmonitor geven nu meer zekerheid over de te verwachten waardeontwikkeling.

Afvalstoffenheffing.
Het dekkingspercentage van de afvalstoffenheffing nadert of overschrijdt zelfs mogelijk de 100% kostendekking. Dit komt doordat de kosten voor het verwerken van afval steeds verder dalen, de toerekening van overhead is gewijzigd en de opbrengst neemt toe. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de toerekening van kosten aan de prestatie “ afvalverwijdering”. Als hieruit blijkt dat het dekkingspercentage hoger is dan 100% dan moeten we het tarief verlagen. Bij de begrotingsopstelling 2018 zullen we hier nader op terugkomen.

Precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen.
De Precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen vervalt per 2022. Een opbrengst van € 7,8 miljoen valt dan weg in de begroting.