Ga naar boven

Loon-, prijs- en belastingontwikkeling

5.2.1. Onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing
Voor de onroerendezaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing gaan we voor 2018 uit van de volgende prijsontwikkeling:

  • Onroerendezaakbelasting: reële verlaging op basis van het collegeakkoord met 1,5%.
  • Riool- en afvalstoffenheffing, trendmatige verhoging op basis van de meicirculaire 2017 (2,1%)

5.2.2 Loon- en prijscompensatie 2018

  • Voor loonontwikkeling gaan we uit van een index volgens de meicirculaire 2017 van 2,4%.
  • Voor overige goederen, diensten en subsidies houden we volgens meicirculaire aan een index van 1,6%.

5.2.3 Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen

  • Het kader voor indexering van de gemeenschappelijke regelingen bedraagt 1,3%.